Ogłoszenie o udzileniu zamówienia na dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez

Ogłoszenie nr 500053400-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508229-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 – bariery drogowe, 79810000-5 - usługi drukowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5 i 6) i rozstawienie będących własnością Wykonawcy (lub znajdujących się w jego dyspozycji) barierek na potrzeby zabezpieczenia i wytyczenia 10 km trasy czterech biegów, wyścigu MTB Gdynia Maraton oraz imprezy „Aktywne Lato” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz rysunkiem barierek stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ z podziałem na 2 części. 3. Barierki każdorazowo ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem trasy przygotowanym przez Zamawiającego dla każdego biegu oraz imprezy. 4. Barierki w ramach poszczególnych biegów/imprez ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po 50 sztuk. 5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek wolnostojących w różnych miejscach Miasta Gdyni dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego: a) barierki wolnostojące w ilości 1.500 sztuk, w nocy z dnia 16.02.2018 roku na dzień 17.02.2018 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 17.02.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 19.02.2018 roku, b) dodatkowych barierek wolnostojących w ilości 500 sztuk, w nocy z dnia 17.02.2018 na dzień 18.02.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 18.02.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 19.02.2018 roku, 2) Biegu Europejskiego: a) barierek wolnostojących w ilości 1.500 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2018 roku na dzień 12.05.2018 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 14.05.2018 roku, b) dodatkowych barierek wolnostojących w ilości 500 sztuk, w nocy z dnia 12.05.2018 na dzień 13.05.2018 roku w tym gotowość dodatkowych barierek na godzinę 6.00 w dniu 13.05.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 14.05.2018 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego: a) barierek wolnostojących w ilości 2.000 sztuk, w nocy z dnia 21.06.2018 roku na dzień 22.06.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 22.06.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 23.06.2018 roku do godziny 11.00 w dniu 23.06.2018 roku, 4) Biegu Niepodległości: a) barierek wolnostojących w ilości 2.000 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2018 roku na dzień 11.11.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2018 roku. 6. Druga część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek skośnych wraz z nadrukiem w różnych miejscach Miasta Gdyni dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 16.02.2018 roku na dzień 17.02.2018 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 17.02.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 19.02.2018 roku, 2) Biegu Europejskiego- w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2018 roku na dzień 12.05.2018 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 2.00 w dniu 14.05.2018 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 21.06.2018 roku na dzień 22.06.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 22.06.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 23.06.2018 roku do godziny 11.00 w dniu 23.06.2018 roku, 4) Biegu Niepodległości - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2018 roku na dzień 11.11.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2018 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2018 roku, 5) wyścigu MTB Gdynia Maraton - w ilości 200 sztuk, w nocy z dnia 7.09.2018 roku na dzień 8.09.2018 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 8.09.2018 roku, rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 10.09.2018 roku, 6) imprezy „Aktywne Lato” - w ilości 20 sztuk, na terenie plaży miejskiej w Gdyni w okresie 15.06.2018 roku do 31.08.2018 roku, rozpoczęcie zbierania barierek w dniu 31.08.2018 roku. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie co najmniej jednego tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8. Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy, szczególnie w przypadku gdyby bieg/impreza został/a odwołany/a lub gdyby przekazano go/ją do realizacji innemu Podmiotowi, bez prawa do wynagrodzenia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek wolnostojących: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5) wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm – 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm, 15) Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które ochronią barierki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 10. Opis drugiej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek skośnych wraz z nadrukiem: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka skośna i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję (tj. barierka nie może być złożona z części) z możliwością ekspozycji reklamy o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 200 cm - przy czym płyta z nadrukiem musi być tej samej powierzchni co barierka skośna. 3) reklama nadrukowana w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI, na płycie PCV komórkowego o grubości minimum 10 mm, umieszczona na barierce w sposób estetyczny i stabilny, 4) wzór nadruku przekazany zostanie przez Zamawiającego tydzień przed każdą planowaną imprezą, Wykonawca wydrukuje nadruk we własnym zakresie i na własnym podłożu, 5) kąt powierzchni ekspozycyjnej względem podłoża musi zawierać się w przedziale 60 - 80 stopni, 6) materiał barierki skośnej: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 7) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 8) wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 9) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 10) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm 11) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 80 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, nogi barierki nie mogą wystawiać przed stronę z nadrukiem (ekspozycyjną) 12) wypełnienie części właściwej barierki: wypełnienie pełne; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze uniemożliwiające wygięcie się płyty z nadrukiem, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej nie może wynosić więcej niż 5 cm, 15) Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które będą chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne , jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w odniesieniu do danej części zamówienia całości przedmiotu zamówienia dotyczącego tej część zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności: 1) transport barierek przed biegiem/imprezą i po biegu/imprezie, 2) dostarczenie i rozstawienie barierek zgodnie z planem Zamawiającego, 3) zebranie barierek po biegu/imprezie. 12. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z dokumentami przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 3) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na obie części zamówienia. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34928110-2
 
Dodatkowe kody CPV: 79810000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135036.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Katowicka 115 c
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 137760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176136.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66842.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Tomasz i Stanisław Bogucki Agencja Artystyczno-Usługowa Bogart s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Walecznych 11-13
Kod pocztowy: 80-513
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85854.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85854.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85854.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2018 08:40 Dodanie informacji Joanna Szabłowska