Ogłoszenie o udzileniu zamówienia na Dostawa sprzętu/artykułów sportowych

Ogłoszenie nr 500010326-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623228-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.92.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37451700-1 piłki do piłki nożnej, 37452200-3 piłki do koszykówki, 37452900-0 piłki do siatkówki, 37452710-1 piłki tenisowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Podane w załączniku nr 6 do SIWZ nazwy artykułów i sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne artykuły/sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że artykuły/sprzęt ten musi być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 5. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę musi być bezpieczny i spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2047). 6. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego atesty lub certyfikaty zgodności z wymogami tj.: a) ITTF (Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ pkt 2) tj. piłeczki do tenisa stołowego (turniejowe), pkt.48) tj. rakietki do tenisa oraz pkt 65) tj. siatka wraz z mocowaniem do tenisa stołowego potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, b) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. 8 tj. piłki do siatkówki plażowej (turniejowe), pkt. 16) tj. siatka do gry w siatkówkę plażową oraz pkt 14) tj. linie wyznaczające boisko do siatkówki plażowej potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, c) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 28),29) tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe i treningowe) oraz pkt 16),17) tj. siatka do gry w siatkówkę w hali, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, d) FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 24),26),27) tj. piłki do koszykówki (meczowa) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, e) CEV (Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 29) tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, f) IHF (Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 32) – 36) tj. piłki do piłki ręcznej (meczowe i treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, g) FIFA (Międzynarodowej Federacja Piłki Nożnej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 37),38), 39) tj. piłki do piłki nożnej (meczowe) i pkt. 42) tj. piłki do futsalu (meczowe), pkt 11) piłki nożne do Beach Soccera potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, h) IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. 57) tj. pałeczki sztafetowe potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, i) IFF (Międzynarodowa Federacja Unihokeja) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. 46) tj. piłki do unihokeja, pkt 47) kij do unihokeja potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację. 7. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien spełniać wymagane przez Zamawiającego wymogi normy PN-EN 1270:2006 - siatki do koszykówki. 8. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: a) dostawa przedmiotu zamówienia (o którym mowa w załączniku nr 6 do SIWZ) zostanie zrealizowana jednorazowo, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r., b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, w dniach poniedziałek - piątek, a) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, b) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08:00 a 15.00 w dniach poniedziałek - piątek, c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, d) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, e) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć piłki nienapompowane, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy artykułów/ sprzętu sportowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 37451700-1, 37452200-3, 37452900-0, 37452710-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87068.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: SK - SPORT S.Gulina, K.Łuszcz Spólka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Siemieńskiego 14
Kod pocztowy: 35-203
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93675.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93675.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119020.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 16.01.2018
Data udostępnienia informacji: 16.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2018 09:06 Dodanie informacji Joanna Szabłowska