Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych (balony i bramy) dla GCS

Gdynia: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (balony i bramy) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2015 r. pod numerem: 86343 - 2015
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69607 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (balony i bramy) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 - materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (balony i bramy) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sport. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Balon 3D - balon musi spełniać poniższe parametry: a) materiał - wzmocniona tkanina poliestrowa z powleczeniem PCV o podwyższonej odporności na rozrywanie, b) oświetlenie wewnętrzne , c) zasilanie - zintegrowany wentylator wewnętrzny o napięciu 230 V przystosowany do pracy ciągłej, d) mocowanie - montaż do podłoża za pomocą dołączonych linek propylenowych i ocynkowanych śledzi, e) kształt balonu wykonany zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, f) nadruk oraz kolorystyka zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej GCS, g) wysokość: 6 m, h) średnica podstawy: 2,1 m, i) powierzchnia reklamowa: 1,8 x 16,6 m, j) ilość: 1 sztuka (Zamawiający przewiduje wykonanie według 1 projektu), 4. 2) Balon 2D - balon musi spełniać poniższe parametry: a) materiał - wzmocniona tkanina poliestrowa z powleczeniem PCV o podwyższonej odporności na rozrywanie, b) oświetlenie wewnętrzne , c) zasilanie - zintegrowany wentylator wewnętrzny o napięciu 230 V przystosowany do pracy ciągłej, d) mocowanie - montaż do podłoża za pomocą dołączonych linek propylenowych i ocynkowanych śledzi, e) kształt balonu wykonany zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, f) nadruk oraz kolorystyka zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej GCS, g) wysokość: 8 m, h) średnica: 5,8 m, i) pas reklamowy: 2,13 x 18,18 m, j) ilość: 4 sztuki (Zamawiający przewiduje wykonanie według 1 projektu), 3) Bramę - brama musi spełniać poniższe parametry: a) materiał - wzmocniona tkanina poliestrowa z powleczeniem PCV o podwyższonej odporności na rozrywanie, b) zasilanie - zintegrowany wentylator wewnętrzny o napięciu 230 V przystosowany do pracy ciągłej, c) mocowanie - montaż do podłoża za pomocą dołączonych linek propylenowych i ocynkowanych śledzi, d) kształt bramy wykonany zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, e) nadruk oraz kolorystyka zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej GCS, f) ilość: 1 sztuka (Zamawiający przewiduje wykonanie według 1 projektu): * o wymiarach wewnętrznych: 10mx6m i wymiary zewnętrzne 13,6 mx7,9 m, g) ilość: 1 sztuka (Zamawiający przewiduje wykonanie według 1 projektu): * o wymiarach wewnętrznych: 6mx6m i wymiary zewnętrzne 9,6 mx7,9 m, 4. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Księga identyfikacji wizualnej GCS, o której jest mowa w ust. 3, zamieszczona jest na stronie Zamawiającego www.gdyniasport.pl, w zakładce: Dla prasy jako plik do pobrania: Logo Gdynia Sport. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo, nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., 2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie przesłane faksem lub mailem i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 07:30 a 15.30, 3) W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 07:30 a 15.30, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 6) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 7) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Patrycja Janiec Medialni, ul. Góralska 65 a/9, 80-292 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 41697,00
  • Oferta z najniższą ceną: 41697,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71839,38
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 15.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2015 11:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski