Ogłoszenie o udzielonym zamówienia na Dostawę sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2015 r. pod numerem: 68769 - 2015.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50393 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37451700-1 piłki do piłki nożnej, 37452200-3 piłki do koszykówki, 37452900-0 piłki do siatkówki, 37452710-1 piłki tenisowe,37452100-2 Badminton, 37441300-4 rowery stacjonarne. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości sprzętu/artykułów , o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości sprzętu/artykułów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości wskazanej w załącznik nr 7 do SIWZ jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy artykułów i sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne artykuły/sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że artykuły/sprzęt ten musi być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 7. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać opinię stwierdzającą zgodność sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 322). 8. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego atesty lub certyfikaty zgodności z wymogami tj.: a) ITTF (Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 2 tj. piłeczki do tenisa stołowego (turniejowe), potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, b) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 7 tj. piłki do siatkówki plażowej (turniejowe), potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, c) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 9 tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe), potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, d) IFF (Międzynarodowa Federacja Unihokeja) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 13 tj. piłki do unihokeja, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, 9. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć piłki, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ w punktach od 7 do 14, napompowane. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 3) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 07:30 a 15.30, w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar na okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty dostawy poszczególnych partii artykułów/sprzętu sportowego. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy (1 rok) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.45.17.00-1, 37.45.22.00-3, 37.45.29.00-0, 37.45.27.10-1, 37.45.21.00-2, 37.44.13.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • FHU PROFIT-SPORT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 38421,51
  • Oferta z najniższą ceną: 38421,51 / Oferta z najwyższą ceną: 51267,43
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2015
Data udostępnienia informacji: 21.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2015 11:13 Dodanie informacji Maciej Zaborski