Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na dostawę wyposażenia drogowego

Ogłoszenie nr 510105587-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550094807-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2711.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie sprzętu drogowego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) Piasku antypoślizgowego z solą o poniższych parametrach: a) frakcja od 0,5 mm do 2,00 mm, b) ilość: 5 worków pakowanych po 20 kg. 2) Pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach: a) wymiary: 45-55 cm, b) materiał: elastyczny PCV (stożek), c) kolor pomarańczowy lub czerwony z pasami odblaskowymi wokół stożka (minimum 2 pasy o minimalnej wysokości 10 cm każdy), d) podstawa wykonana z miękkiej gumy (dodatkowo obciążona aby pachołek stał na wyznaczonym miejscu nawet po przypadkowym potrąceniu), e) waga minimalna 1,5 kg, f) ilość: 54 sztuk. 3) Soli drogowej o poniższych parametrach: a) produkt sypki, krystaliczny, biały lub szary, b) zawartość NaCl min. 90%, c) zawierająca substancje antyzbrylającą, d) ilość: 13 worków pakowanych po 20 kg. 4) Farby drogowej akrylowej o poniższych parametrach: a) kolor: niebieski (RAL 5015) b) przeznaczona do znakowania poziomego na podłożu asfaltowym lub betonowym (miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych), c) odporna na ścieranie, d) wysoka widoczność w dzień i w nocy, e) szybko schnąca (czas schnięcia 11 min. przy 10 st. C i 67% wilgotności), f) ilość: 40 litrów (2 opakowania po 20l), 5) Taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach: a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m, b) grubość taśmy 40-50 µm, c) kolor taśmy biały, d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości, e) materiał- folia z PE, f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm, g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania, h) ilość: 1020 rolek. 6) Słupka betonowego zaporowego o poniższych parametrach: a) wysokość (cm) 80-100, b) średnica górna (cm) 20-30, c) średnica dolna (cm) 35-45, d) waga około (kg): 100, e) materiał: kamień płukany, f) kolorystyka: kamień rzeczny, g) ilość: 60 sztuk. 7) Blokady parkingowej o poniższych parametrach: a) materiał: wykonana z profilu i rury stalowej ocynkowana i lakierowana proszkowo, odporna na korozje, w czerwone paski z foli odblaskowej, b) TYP: Litera U, c) wysokość (cm) : 60-70, d) szerokość (cm): 35-45, e) mocowanie: do podłoża, wyposażone w kotwy stalowe, f) wyposażona w odbój gumowy zapobiegający uszkodzeniu blokady, g) wyposażona: kłódka z kluczem (sposób zamknięcia), h) ilość: 15 sztuk. 8) Odbojnicy parkingowej na słup oświetleniowy o poniższych parametrach: a) wysokość 900-1000 mm (licząc od podłoża), b) średnica 60,3 mm, c) wymiar 500x500 mm, d) grubość stopy 6-8 mm, e) kolorystyka: żółto-czarna, ocynkowana ogniowo, możliwe lakierowanie według RAL, f) montaż nawierzchniowy, g) grubość powłoki min 60 µm, h) wytrzymałość temperaturowa -56 st. C, i) wyposażona w 4 otwory montażowe o średnicy 10mm (wraz z elementami mocującymi) w każdej stopie montażowej, j) konstrukcja dwudzielna, która umożliwia montaż przy istniejących już słupach oświetleniowych, k) ilość 6 sztuk.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34920000-2
Dodatkowe kody CPV: 34928110-2, 34928450-7, 14211000-3, 34927100-2, 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44722.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: „SANTI Odzież Robocza” Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Wendy nr 7 lok. 9 
Kod pocztowy: 81-341 
Miejscowość: Gdynia 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55008.06 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55008.06 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55008.06 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”, znak sprawy: GCS.DZPI.2710.30.2019, ogłoszenie o zamówieniu nr 536451-N-2019 z dnia 2019-04-11, do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 28.05.2019
Data udostępnienia informacji: 28.05.2019