Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ubezpieczenie AC i NNW pojazdu GOSiR Marki Skoda Roomster 1,2 TSi Style

Gdynia: Ubezpieczenie autocasco i następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marki Skoda Roomster 1,2 TSi Style.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2012 r.  pod numerem: 531282 - 2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 492064-2012 z dnia 2012-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66519300-4 - usługi dodatkowego ubezpieczenia. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez...
Termin składania ofert: 2012-12-13

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 492064 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie autocasco i następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marki Skoda Roomster 1,2 TSi Style..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66519300-4 - usługi dodatkowego ubezpieczenia. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczenia pojazdu marki Skoda Roomster 1,2 TSi Style, w zakresie: 1) ubezpieczenia autocasco (AC) pojazdu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bez udziału własnego z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powstałych w związku z ruchem pojazdu. 3. Ubezpieczenie dotyczy pojazdu służbowego stanowiącego własność Zamawiającego, zarejestrowanego w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie terytorialnym: RP i Europy. 4. Dane pojazdu do ubezpieczenia: 1) nr rejestracyjny GA1834P, 2) nr indentyfikacyjny: TMBNN25J7C7015871, 3) liczba miejsc: 5, 4) rok produkcji: 2011, 5) pojemność silnika: 1197,00 cm3, 6) dopuszczalna masa całkowita 1692 kg, 7) przebieg na dzień 02.10.2012 roku: 11.085 km, 8) wyposażenie dodatkowe: autoalarm, felgi aluminiowe, 9) wartość początkowa pojazdu brutto: 63.730,50 PLN. 5. Warunki oraz zakres ubezpieczenia NNW: 1) ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy jak i pasażera, 2) suma ubezpieczenia NNW nie niższa niż 15.000,00 PLN: 6. Warunki oraz zakres ubezpieczenia AC: 1) ubezpieczenie obejmuje zakres pełny bez udziału własnego, 2) ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane: a) uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem wskutek: zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z pojazdu; działaniami osób trzecich, b) uszkodzeniem lub utratą pojazdu wskutek zdarzeń losowych, c) kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia, 3) ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części producenta fabrycznie nowych montowanych w samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek autoryzowanych stacji obsługi, 4) zniesienie potrąceń amortyzacyjnych przy wymianie części w naprawach powypadkowych, 5) suma ubezpieczenia - wypłata do wartości rynkowej pojazdu ustalonej w dniu powstania szkody, 6) niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania. 7. Warunki dotyczące postępowania odszkodowawczego: 1) wysyłanie przez Wykonawcę pisemnych powiadomień o wszystkich przyznanych i wypłaconych odszkodowaniach, 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca, gdzie będą realizowane naprawy powypadkowe pojazdu, 3) czas likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę, Zamawiający określa na czas nie dłuższy niż 30 dni od daty przekazania wymaganych i niezbędnych dokumentów. 8. W sprawach nieuregulowanych w nn. SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku postanowień rozbieżnych między SIWZ a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia SIWZ. 9. W celu przygotowania oferty ubezpieczenia Zamawiający podaje: 1) szkodowość pojazdu Skoda Roomster - brak szkód, 2) szkodowość pozostałych pojazdów wykorzystywanych w działalności Zamawiającego: a) 2008 rok - jedna szkoda AC - wypłata 1.175 zł, b) 2012 rok - jedna szkoda OC - wypłata 529,23 zł, 3) liczbę ubezpieczeń pojazdów wykorzystywanych w działalności Zamawiającego: a) 9 pojazdów ubezpieczonych z tytułu OC; b) 3 pojazdy ubezpieczone z tytułu AC; c) 4 pojazdy posiadają ubezpieczenie z tytułu NNW. 10. Wysokości składek podane przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie mogą ulec zmianie. 11. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3, 66.51.93.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Gdańsku, ul. Rajska 8, 80-850 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204876,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 3489,00
  • Oferta z najniższą ceną: 3489,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3489,00
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2012
Data udostępnienia informacji: 28.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2012 15:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski