Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2015 r. pod numerem: 6029 - 2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256755 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia CPV79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. 3.Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni oraz kąpielisk morskich w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11). 4.Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności dotyczy: 1)imprezy pod nazwą Nocny Bieg Świętojański, zwanej dalej Biegiem Świętojańskim, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 20 czerwca 2015 r.; 2)imprezy pod nazwą Bieg Europejski, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 09 maja 2015 r.; 3)imprezy pod nazwą Bieg Niepodległości, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11 listopada 2015 r.; 4)imprezy pod nazwą Bieg Urodzinowy, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 21 luty 2015 r; 5)imprezy pod nazwą Festyn Pożegnanie Lata, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 29 sierpnia 2015 r.; 5.Ochrona terenu i obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GOSiR) wykonywana ma być w systemie 1 osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 6.Ochrona terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia położonego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być: 1)w sezonie turystycznym: a)od 01.05 do 31.05 i od 01.09 do 31.10 w systemie 1 osoba ochrony codziennie, w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego; b)od 01.06 do 31.08 w systemie 1 osoba od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego. Od piątku do niedzieli w systemie 1 osoba w godzinach od 08:00 do 20:00 i 2 osoby w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego. 2)poza sezonem turystycznym: a)od 01.04 do 30.04 w systemie 1 osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego; b)od 01.11 do 30.11 w systemie 1 osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego; c)od 01.01 do 31.03 oraz od 01.12 do 31.12 w systemie 1 osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w sobotę i niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego. 7.Ochrona terenu i obiektów kąpielisk morskich na plaży w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11) w okresie od dnia 14 czerwca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku, wykonywana ma być w systemie: 1 osoba ochrony na każde kąpielisko w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 17:30 do 09:00 dnia następnego. 8.Ochrona terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 9.Ochrona terenu i obiektu stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 osoba ochrony posiadająca każdorazowo status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099) całodobowo od poniedziałku do niedzieli, 1 osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, 1 osoba ochrony od poniedziałku do niedzieli od godziny 17:00 do 09:00 rano. 10.Ochrona terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 11.Ochrona terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego. 12.W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1)w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej (za wyjątkiem stadionu GOSiR): a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (będących własnością Zamawiającego); c)stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GOSiR od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GOSiR; h)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; j)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k)w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hali gier, hali LA; l)sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m)wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika pomieszczenia biurowego oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; n)prowadzenie dziennika służby; o)patrolowanie terenu i obiektów przy użyciu psa będącego własnością Zamawiającego, minimum 1 obchód na 2 godziny; p)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; 2)w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego) oraz patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 2 godziny, c)stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; d)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e)w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; f)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; g)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; h)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; i)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; j)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; k)w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, obsługę szlabanu wjazdowo/wyjazdowego do przystani jachtowej, obsługa systemu kontroli dostępu na pomosty i falochrony - wpuszczanie właścicieli/armatorów na jednostki pływające, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie; l)niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; m)niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; n)osoba ochrony pełniąca służbę od piątku do niedzieli w godzinach 08:00 - 20:00 będzie miała w szczególności obowiązek ewidencjonowania wjazdu samochodów bez pilotów, zachowania drożności dróg pożarowych, obsługi szlabanu wjazdowego, zgłaszania do bosmanów korzystanie ze slipu przez łodzie i skutery, uzupełnianie książki wejść i wyjść jednostek, zgodnie z prowadzonym nasłuchem Radia VHF 12; o)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; p)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca konwój pracownika przystani jachtowej Marina Gdynia celem przewiezienia gotówki do banku oraz 10 dodatkowych wezwań na telefon podczas trwania umowy; q)prowadzenie dziennika służby. 3) w odniesieniu do terenu i obiektów kąpielisk morskich w Gdyni (Orłowo, Redłowo, Babie Doły): a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; c)w czasie służby (tj. między godziną 17:30 wieczorem a 09:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; d)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kąpielisk od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; e)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; f)sprawdzanie poprawności zamknięć namiotów socjalnych na kąpieliskach Gdynia Orłowo i Babie Doły oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; g)niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, podniesionym stanem morza itp.; h)niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, niszczenia znaków na kąpielisku od strony wody i lądu, zanieczyszczenia wody; i)patrolowanie w czasie trwania dyżuru namiotu z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży Gdynia Babie Doły, Orłowo, Redłowo - minimum 1 obchód na 1 godzinę; j)prowadzenie dziennika służby. 4)w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego: a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; c)stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; h)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; j)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k)w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; l)sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m)prowadzenie dziennika służby; n)patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 5)w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ulicy Olimpijskiej: a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności: biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni trzy osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi posiadać status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia uprawniający do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; (dwie osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu); b)monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie stadionu (będących własnością Zamawiającego); c)stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; d)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; h)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; i)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; j)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k)w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; l)sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m)prowadzenie dziennika służby; n)patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę; o)w razie potrzeby w trakcie trwania dyżuru, osoba ochrony zobowiązana będzie do oprowadzania po obiekcie, osoby lub grupy osób wizytujące obiekt np. wycieczki szkolne; p)Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w trakcie każdego dyżuru co najmniej jedną osobę ochrony znającą język angielski w stopniu komunikatywnym; 6)w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej: a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; c)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; d)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; e)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; f)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; g)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; h)w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; i)prowadzenie dziennika służby; j)patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę; 7)w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni: a)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b)monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego); c)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; d)użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; e)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; f)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka; g)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; h)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; i)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp.; j)prowadzenie dziennika służby; k)patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę. 13.Każdy patrol, o którym mowa w ust. 12 pkt. 1 lit e), pkt. 2 lit e) i f), pkt. 3 lit d), pkt. 4 lit e), pkt. 5 lit. e), pkt. 6 lit. c) i pkt. 7 lit. d) składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni. 14.W ramach usług zabezpieczenia Biegu Świętojańskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 20 czerwca 2015 r., z tym, że: 1)w godzinach od 14:00 dnia 17.06.2015 roku do godziny 08:00 dnia 21.06.2015 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 osób ochrony, 2)w dniu imprezy tj. 20.06.2015 roku przez 5 godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 15.W ramach usług zabezpieczenia Biegu Europejskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 09 maja 2015 r., z tym, że: 1)w godzinach od 14:00 dnia 07.05.2015 roku do godziny 10:00 dnia 10.05.2015 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 osób ochrony, 2)w dniu imprezy tj. 09.05.2015 roku przez 5 godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 16.W ramach usług zabezpieczenia Biegu Niepodległości Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu 11.11.2015 r., z tym, że: 1)w godzinach od 14:00 dnia 09.11.2015 roku do godziny 10:00 dnia 12.11.2015 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 osób ochrony, 2)w dniu imprezy tj. 11.11.2015 roku przez 8 godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 17.W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 21 lutego 2015 r., z tym, że: 1)w godzinach od 14:00 dnia 19.02.2015 roku do godziny 10:00 dnia 22.02.2015 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 osób ochrony, 2)w dniu imprezy tj. 21.02.2015 roku przez 5 godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 18.W ramach usług zabezpieczenia Festynu Pożegnanie Lata na Plaży Gdynia Śródmieście Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 29 sierpnia 2015 r., z tym, że: 1)w dniu imprezy tj. 29.08.2015 roku przez 10 godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 19.Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę bądź teren biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego w realizacji ww. obowiązków. 20.Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt. 21.Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 22.Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony przy poszczególnych imprezach lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 23.Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 24.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprez, o których mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z ich organizacji. 25.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 27.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 28.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 29.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 689250,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 596920,37
  • Oferta z najniższą ceną: 596920,37 / Oferta z najwyższą ceną: 935448,22
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2015
Data udostępnienia informacji: 16.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2015 11:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski