Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510032404-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Dom Pomocy Społecznej: "Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy społecznej w Gdyni w okresie 01 marzec 2020 r.- 28 luty 2022 r."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak

Numer ogłoszenia: 503535-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19000889900000, ul. ul. Pawia  31, 81-078  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 229 323, e-mail dps1@wp.pl, faks 586 220 624.
Adres strony internetowej (url): https://bip.um.gdynia.pl/dom-pomocy-spolecznej,1088/dom-pomocy-spolecznej,501944

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy społecznej w Gdyni w okresie 01 marzec 2020 r.- 28 luty 2022 r."
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS-341/06/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących obiadów codziennie na potrzeby 79 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31 w okresie od 01 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 55000000-0
Dodatkowe kody CPV: 55321000-6, 55521100-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 778545.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna Razem
Email wykonawcy: spoldzielnia@razem.org
Adres pocztowy: ul.Szyprów 26
Kod pocztowy: 81-561
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 778545.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 778545.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 778545.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020