Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - promocja Miasta Gdyni oraz GCS podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.

08/04/2017    S70    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 070-132935
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „29 Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA” oraz „Targów WIATR i WODA na wodzie”.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.1.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja podczas Targów oraz Targów na wodzie polegająca miedzy innymi na: umieszczeniu logo „GDYNIA Żeglarska Stolica Polski” na zaproszeniach na Targi, które będą dystrybuowane wśród zaproszonych gości oraz biletach na Targi dostępnych w kasach biletowych podczas trwania Targów, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie powitalnej w katalogu targów, wydawanym przy organizacji Targów, umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni na dwóch stronach katalogu targowego, wydawanego przy organizacji Targów, w tym 1 strona reklamy promującej Miasto Gdynia oraz 1 strona reklamowa promująca Targi na wodzie pod hasłem „Na Targi WIATR i WODA do Gdyni zaprasza Żeglarska Stolica Polski”, umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni oraz Targów na wodzie w Magazynie „Żagle”, która będzie podsumowywała Targi oraz zapraszała do Gdyni na Targi na wodzie, umieszczeniu reklam (całostronicowych) Miasta Gdyni w magazynie „Żagle” oraz w magazynie „Podróże” itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja podczas Targów oraz Targów na wodzie polegająca miedzy innymi na: umieszczeniu logo „GDYNIA Żeglarska Stolica Polski” na zaproszeniach na Targi, które będą dystrybuowane wśród zaproszonych gości oraz biletach na Targi dostępnych w kasach biletowych podczas trwania Targów, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie powitalnej w katalogu targów, wydawanym przy organizacji Targów, umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni na dwóch stronach katalogu targowego, wydawanego przy organizacji Targów, w tym 1 strona reklamy promującej Miasto Gdynia oraz 1 strona reklamowa promująca Targi na wodzie pod hasłem „Na Targi WIATR i WODA do Gdyni zaprasza Żeglarska Stolica Polski”, umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni oraz Targów na wodzie w Magazynie „Żagle”, która będzie podsumowywała Targi oraz zapraszała do Gdyni na Targi na wodzie, umieszczeniu reklam (całostronicowych) Miasta Gdyni w magazynie „Żagle” oraz w magazynie „Podróże” itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2017 roku wchodzi największa impreza wystawiennicza branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce – „29. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” oraz nadmorska edycja „Targów Wiatr i woda na wodzie” i w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, ze względu na brak konkurencji. Targi Wiatr i woda 7 lat temu zostały przyjęte w poczet członków International Federation of Boat Show Organisers, skupującej wystawców z całego świata, których wysoki poziom organizacyjny oraz skala działania kształtują się na najwyższym poziomie. W 2017 roku odbędzie się już 29 edycja tych prestiżowych targów w Warszawie a 12 edycja targów na wodzie w Gdyni. Od kilku lat każdorazowo w Targach Wiatr i woda w Warszawie bierze udział ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 40 000 odwiedzających. Ogromne zainteresowanie niniejszym eventem świadczy o jego wysokim poziomie organizacyjnym a także randze, jaką cieszy się na świecie, dzięki czemu na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i wydarzeń związanych z wodą. Targi są coroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu żeglarskiego, największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce i istotnym wydarzeniem na rynku europejskim. Targi Wiatr i woda służą prezentacji bogatej oferty producentów przemysłu jachtowego oraz producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z szeroko rozumianym sektorem sportu, rekreacji i wypoczynku na wodzie. Licznym amatorom sportów wodnych dostarczają praktyczną wiedzę o dostępnym na rynku sprzęcie sportowym i rekreacyjnym, służą ponadto rozwijaniu zainteresowań różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. Ponadto nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni. Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz GCS oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 032-058305
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „29 Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” oraz „Targów Wiatr i woda na wodzie”.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Murator Expo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dęblińska 6
Warszawa
04-187
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 268 414.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 08.04.2017
Data udostępnienia informacji: 10.04.2017