Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zmianę projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie.

Gdynia, dnia 10 października 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Gdynia: Zmiana projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2012r. pod numerem:. 216295 - 2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366964 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 133. poz. 759 z późn. zm.), do zamówienia podstawowego objętego umową nr 193/JB/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie (zwanego dalej Zamówieniem Podstawowym). 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyodrębnienie z wykonanego w ramach Zamówienia Podstawowego projektu stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie części w zakresie unowocześnienia i przywrócenia funkcji lekkoatletycznej istniejącego obiektu oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego i wykonawczego stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza w branży architektonicznej, budowlanej oraz deszczowej, (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 2) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 3) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie Dokumentacją projektową. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową tak, aby: 1) wartość robót w kosztorysie inwestorskim nie przekroczyła 3.000.000,00 złotych brutto oraz, 2) stadion lekkoatletyczny spełniał wymagania stawiane dla obiektów lekkoatletycznych V kategorii zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz, 3) był przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 5. Zakres projektu stadionu lekkoatletycznego dotyczy w szczególności: 1) wykonanie nawierzchni płyty boiska o nawierzchni trawiastej, 2) wykonanie nowej bieżni o nawierzchni syntetycznej, 3) renowacji istniejących trybun bądź zaprojektowanie nowych, 4) dostawy sprzętu lekkoatletycznego. 6. Wykonana dokumentacja winna być sporządzona tak, aby Zamawiający na jej podstawie uzyskał zgłoszenie robót budowlanych oraz mógł przeprowadzić procedurę przetargową na wykonanie prac objętych dokumentacją projektową. 7. Wykonawca udziela rękojmię za wady i gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 2 lat licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewa i Remigiusz Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 17220,00
·         Oferta z najniższą ceną: 17220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17220,00
·         Waluta: PLN.
·          
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 15 lipca 2011 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 203.252,04 PLN, w Euro 50.565,24. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 139955-2011 z dnia 17.05.2011 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza w Gdyni. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wyodrębnienie z wykonanego projektu stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie części w zakresie unowocześnienia i przywrócenia funkcji lekkoatletycznej istniejącego obiektu oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.10.2012
Data udostępnienia informacji: 10.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2012 15:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski