Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające na Organizację imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012

      Gdynia, 02 lipca 2012 r.
 
Gdynia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na Organizację imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2012 r. pod numerem: 143229 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134709 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na Organizację imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wymienionych poniżej usług podczas trwania imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012, która obecnie otrzymuję nazwę Volvo Gdynia Sailing Days 2012 zwanej dalej Imprezą: 1) zapewnienie informacji o organizacji Imprezy w programach telewizyjnych emitowanych przez TVP Gdańsk i TV Polonia, w tym zapewnienie umieszczenia w trakcie emisji loga sponsora tytularnego VOLVO i nazwy VOLVO Gdynia Sailing Days, 2) zorganizowanie bankietu dla 250 osób w dniu 7 lipca 2012r. na Darze Pomorza w godz. 19.00-21.30, 3) dostarczenie 10 kompletów ubiorów oficjalnych (co najmniej kurtka i koszula) przeznaczonych dla VIP z umieszczonym napisem Volvo Gdynia Sailing Days, w terminie do 29 czerwca 2012 roku, 4) zorganizowanie atrakcji sportowo - rekreacyjnych na plaży Gdynia Śródmieście pod szyldem Volvo Gdynia Sailing Days w następujących terminach 30 czerwca - 1 lipca 2012r. (charakter otwarty) i 7 lipca 2012r. (charakter zamknięty), w tym zorganizowanie przejażdżek motorówką (1 sztuka), jachtami morskimi (3 sztuki) oraz możliwości nauki żeglowania na małych łódkach i deskach windsurfingowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program każdej z imprez, 5) umożliwienie przeprowadzenia prezentacji nowego samochodu marki VOLVO V40 na Skwerze Kościuszki w trakcie bankietu w dniu 7 lipca 2012r. oraz prezentacji innych modeli samochodów marki VOLVO, 6) zapewnienie namiotu pod aranżację miasteczka VOLVO o wymiarach min. 15 x 20 m, w terminie do 27 czerwca 2012 roku, 7) dostarczenie w formie elektronicznej materiału z monitoringu mediów dotyczącego Imprezy zawierającego informacje o sponsorze tytularnym, w terminie do 16 lipca 2012 roku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Tomasz Chamera SPORTING Tomasz Chamera, ul. Lidzka 7, 81-533 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171052,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 94956,00
  • Oferta z najniższą ceną: 94956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94956,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 16 kwietnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2012 roku pod pozycją 72289-2012, usługi uzupełniające w wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 171.052,00 PLN, w Euro 42.554,48. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym wykonania przez Wykonawcę dodatkowych czynności związanych z imprezami towarzyszącymi Imprezie. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz jest wynikiem podpisania w dniu 12 czerwca 2012 roku umowy sponsorskiej na sponsora tytularnego imprez żeglarskich w ramach Gdynia Sailing Days 2012. Rodzaj zamówienia: CPV 79952000-2 - usługi w zakresie organizacji imprez.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.07.2012
Data udostępnienia informacji: 02.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2012 13:48 Dodanie informacji Maciej Zaborski
02.07.2012 13:45 Dodanie informacji Maciej Zaborski