Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów elektrycznych na potrzeby GOSiR.

Gdynia, dnia 09 maja 2012 roku
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Gdynia: Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2012 r. pod numerem: 102067 - 2012.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31000000-6 wyroby elektryczne, oświetlenie w tym: 31211300-1 bezpieczniki, 31532920-9 żarówki i świetlówki, 31150000-2 statecznik do lamp wyładowczych lub świetlówek, 31211310-4 wyłącznik. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i umożliwić odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 10.00 a 15.30. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu odbiór towaru na terenie miasta Gdyni oraz w promieniu 10 km poza granicami miasta Gdyni. 7. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 10.00 a 15.30. 8. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 10. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.21.13.00-1, 31.53.29.20-9, 31.15.00.00-2, 31.21.13.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mirosław Wiecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAGA, ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19389,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 18703,24
  • Oferta z najniższą ceną: 18703,24 / Oferta z najwyższą ceną: 18703,24
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 roku , Nr 113 , poz. 759 z późniejszymi zmianami ). Uzasadnienie prawne: art. 70 - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę , jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych , a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych, będąca dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art.70 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.05.2012
Data udostępnienia informacji: 09.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2012 09:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski