Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                        Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r.
 
Gdynia: Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 03.07.2012 r.  pod numerem: 144869 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44111800-9 zaprawa murarska, 44921200-4 wapno, 44820000-4 lakiery, 44170000-2 płyty, paski, folie związane z materiałami budowlanymi, 39224210-3 pędzle malarskie, 24910000-6 kleje. 2. Szczegółowy opis i szacowany zakres ilościowy materiałów budowlanych oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik nr 1 do umowy. 3. Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i umożliwić odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 10.00 a 15.30. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu odbiór towaru na terenie miasta Gdyni lub w promieniu 10 km poza granicami miasta Gdyni. 5. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.81.00.00-1, 44.11.18.00-9, 44.92.12.00-4, 44.82.00.00-4, 44.17.00.00-2, 39.22.42.10-3, 24.91.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Firma Budowlana SULIMA Z.Sulima Spółka Jawna, ul. Opata Hackiego 14 B, 81-214 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48803,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 46241,03
  • Oferta z najniższą ceną: 46241,03 / Oferta z najwyższą ceną: 46241,03
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust.1 pkt. 4 - w przeprowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w prowadzonych kolejno dwóch postepowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie złożono żadnej oferty. Pierwsze postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI.2710.15.2012 wszczęte zostało w dniu 21.05.2012 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2012 r. pod numerem 112375-2012. Drugie postępowanie o numerze sprawy GOSIR.DZPI.2710.19.2012 wszczęte zostało w dniu 12.06.2012 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2012 r. pod numerem 128269-2012. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.07.2012
Data udostępnienia informacji: 04.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2012 10:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski