Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Gdynia: Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014 r. pod numerem:  129615 - 2014
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166192 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 75241000-7 - usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia osób i mienia podczas masowej imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25 - 27 lipca 2014 roku. 3. W rozumieniu art. 3 pkt. 3 lit b) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z poźn. zm.), Impreza ta jest imprezą masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe, organizowaną na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy sportowej. 4. Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race (Red Bull Air Race World Championship Gdynia), zwane dalej RBAR to oficjalne mistrzostwa świata, uznawane przez Międzynarodową Federację Lotniczą. W ramach Imprezy odbywają się wyścigi Master Cup oraz Challenger Cup. Celem wyścigu Master Cup jest pokonanie powietrznego toru wytyczonego za pomocą napełnianych powietrzem pylonów w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszej ilości kar. Wyścig składa się z następujących sesji lotniczych: Trening, Kwalifikacje, Top 12, Super 8, Final 4. Podczas wszystkich sesji w danej chwili na torze znajduje się tylko jeden pilot. Challenger Cup to druga kategoria wyścigowa w ramach Mistrzostw Świata. Piloci rywalizują na uproszczonych lub odpowiednio przystosowanych torach za sterami samolotu Extra E-330LX. Szczegółowe informacje dotyczące samej Imprezy jak i jej regulaminu dostępne są na następujących stronach internetowych: www.redbullairrace.com/pl_PL/article/about-red-bull-air-race; www.redbullairrace.com/pl_PL/article/rules-and-principles. 5. Zamawiający podaje ramowy plan Imprezy: 1) 25 lipca - piątek - Dzień Treningowy: a) plan Imprezy: 9:00 - rozpoczęcie Imprezy masowej, 10:30-13:20 - sesje treningowe pilotów Master Class, 13:20-14:00 - próby Side actów (krótkie występy towarzyszące, organizowane w przerwach pomiędzy poszczególnymi zawodami), 14:00-16:00 - sesje treningowe pilotów Challenger Class, 16:00-16:30 - oficjalne otwarcie Imprezy, 17:00-22:00 - koncerty i inne wydarzenia na lądzie, 22:00 - zakończenie Imprezy masowej, b) przewidywana liczba uczestników jednorazowo na terenie Imprezy masowej - 20.000 osób, c) przewidywana długość trwania Imprezy masowej - 13 godzin; 2) 26 lipca - sobota - Dzień Kwalifikacyjny: a) plan Imprezy: 8:00 - rozpoczęcie Imprezy masowej, 9:00-13:00 - sesje treningowe pilotów Master Class i Challenger Class, 13:00-14:45 - Side acty (krótkie występy towarzyszące, organizowane w przerwach pomiędzy poszczególnymi zawodami), 14:45-16:00 - kwalifikacje pilotów Master Class, 16:00-16:30 - Side acty (krótkie występy towarzyszące, organizowane w przerwach pomiędzy poszczególnymi zawodami), 16:30-17:15 - Challenger Cup, 17:15-17:30 - ceremonia wręczenia nagród,17:30-23:00 - koncerty i inne wydarzenia na lądzie, 23:00 - zakończenie Imprezy masowej, b) przewidywana liczba uczestników jednorazowo na terenie imprezy masowej - 50.000 osób; c) przewidywana długość trwania Imprezy masowej - 15 godzin; 3) 27 lipca - niedziela - Dzień Wyścigu: a) plan Imprezy: 13:00 - rozpoczęcie Imprezy masowej,15:45-16:20 - Top 12, 16:20-16:45 - Side acty (krótkie występy towarzyszące, organizowane w przerwach pomiędzy poszczególnymi zawodami), 16:45-17:15 - Super 8, 17:15-17:25 - Final 4, 17:50-18:00 - ceremonia wręczenia nagród, 18:00 - zakończenie Imprezy masowej, b) przewidywana liczba uczestników jednorazowo na terenie Imprezy masowej - 50.000 osób, c) przewidywana długość trwania Imprezy masowej - 5 godzin. 6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia w szczególności następujących usług: 1) przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej łącznie ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do uzupełniania i dokonywania we właściwym terminie ewentualnych poprawek złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej jeżeli okaże się to niezbędne lub potrzebne, w szczególności jeżeli wezwie do tego organ prowadzący postępowanie; 2) przygotowania poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 innych niezbędnych dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale; 3) uzyskania zezwolenia na organizację Imprezy masowej w imieniu Zamawiającego; 4) zapewnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa Imprezy masowej; 5) zapewnienia służb ratownictwa pożarowego, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia Imprezy masowej; 6) zapewnienia osób ochrony w postaci służb porządkowych i informacyjnych na lądzie i na akwenie wodnym; 7) zapewnienia spikera Imprezy masowej; 8) zapewnienia oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 9) ochrony mienia na terenie Imprezy masowej na lądzie i na akwenie wodnym; 10) zapewnienia monitoringu i rejestracji Imprezy masowej, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie do zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz osób w celu prawidłowego wykonania usługi w zakresie, o którym mowa w ust. 15; 11) zapewnienia i wydzielenia pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy masowej; 12) współpracy przy realizacji zabezpieczenia Imprezy z Zamawiającym, odpowiednimi służbami oraz zespołem do spraw bezpieczeństwa RBAR. 7. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie organizacji imprez masowych, w tym w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 135, poz. 1113), 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 183 poz. 1087 z póżn. zm.), 4) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). 8. Charakterystyka i dane dotyczące Imprezy: 1) wstęp na Imprezę jest nieodpłatny; 2) lokalizacja Imprezy masowej - Zamawiający określa teren Imprezy masowej jako plaża miejska Gdynia Śródmieście i części plaży miejskiej Gdynia Redłowo, Bulwar Nadmorski w Gdyni oraz akwen wodny (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), natomiast szczegółowy plan terenu Imprezy masowej, zawierający wszelkie wymagane prawem elementy w tym m.in. określenie miejsc wejścia na teren Imprezy masowej, dróg ewakuacji, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji, Wykonawca wykona w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z postanowieniami, o których mowa poniżej; 3) loty w ramach Imprezy odbywać się będą jedynie nad akwenem wodnym, dla której wyznaczono strefę bezpieczeństwa (strefa wolna od osób i przeszkód), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ; strefa publiczna znajduje się w najbliższym punkcie lotów w odległości ok. 300 m; 4) teren Imprezy masowej zostanie wydzielony poprzez między innymi ogrodzenie, taśmy ostrzegawcze dostarczone i zamontowane przez Zamawiającego i umiejscowione na terenie uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym; 5) wejście na teren Imprezy masowej odbywać się będzie poprzez symboliczne bramy dostarczone i zamontowane przez Zamawiającego i umiejscowione na terenie uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym; na bramach usytuowane będą wszelkie oznakowania związane z Imprezą oraz udostępniony zostanie regulamin Imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych; 6) teren Imprezy masowej będzie zlokalizowany w obrębie restauracji Del Mar, Contrast, Minga, Vinegre di Rucola oraz Baracuda (restauracje znajdują się poza terenem Imprezy masowej), w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do szczególnej kontroli wnoszenia przez uczestników Imprezy masowej, napojów alkoholowych na teren Imprezy masowej; 7) Zamawiający we własnym zakresie zapewni służby zabezpieczenia medycznego Imprezy masowej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, natomiast do obowiązków Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie i kontrola wykonywanych czynności przez służby medyczne; 8) Zamawiający we własnym zakresie zapewni nagłośnienie terenu między innymi dla potrzeb komunikatów w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Imprezy masowej, w tym dla potrzeb spikera Imprezy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi zabezpieczenia Imprezy w każdy dzień w godzinach: 1) 25 lipca - od godziny 08:00 do godziny 23:00, 2) 26 lipca - od godziny 07:00 do godziny 24:00, 3) 27 lipca - od godziny 12:00 do godziny 19:00, za wyjątkiem ochrony mienia na terenie Imprezy masowej, które chronione będzie w sposób ciągły od dnia 25 lipca 2014 roku od godziny: 08:00 do dnia 27 lipca 2014 roku do godziny: 19:00. 10. W razie zaistnienia potrzeb Zamawiającego do wydłużenia godzin świadczenia usługi, o których mowa w ust. 9 wszystkich służb i osób, za wyjątkiem osób ochrony mienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich świadczenia w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. 11. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od harmonogramu świadczenia usługi i ilości wykonywanych usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej, w związku z czym zobowiązany będzie do podjęcia w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności opisanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, zmierzających do wydania przez Prezydenta Miasta Gdyni zezwolenia na organizację Imprezy. 13. Do wniosku składanego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym i załączy wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym w szczególności: 1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. w szczególności: a) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów; b) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, o której mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; c) informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej; osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych; informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (jeżeli będzie wymagane); d) harmonogram udostępnienia terenu uczestnikom Imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego terenu, jeżeli regulamin Imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania, 2) program i opracowany przez Wykonawcę regulamin Imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom Imprezy masowej; 3) regulamin terenu, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom Imprezy masowej; 4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy masowej; 6) plan ewakuacji osób z terenu Imprezy masowej; Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie w terminie 2 dni od dnia wezwania do przedłożenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentów, o których mowa powyżej wraz z ich kopią. 14. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności zmierzających do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 1) złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia tj. najpóźniej do dnia 25 czerwca 2014 roku; Wykonawca co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku, przedstawi Zamawiającemu przygotowany wniosek do zapoznania się; 2) nadzorowania toczącego się postępowania prowadzonego w skutek złożonego do Prezydenta Miasta Gdyni wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Imprezy masowej; 3) nadzorowania toczącego się postępowania prowadzonego w skutek złożonego do Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, dysponenta zespołów ratownictwa i państwowego inspektora sanitarnego wniosków o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; 4) dokonywania wszelkich uzupełnień i odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego ze strony organów i służb, a mających znaczenie w przedmiotowych postępowaniach w terminie wyznaczonym przez te organy i służby. 15. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania dokumentacji i realizacji jej założeń w postaci: 1) koncepcji kontroli osób wchodzących na teren Imprezy masowej; 2) koncepcji nadzoru nad ilością osób znajdujących się na terenie Imprezy; 3) koncepcji sposobu zamknięcia dalszego dopływu osób na teren Imprezy masowej, w przypadku osiągnięcia założonej ilości osób uczestniczących w Imprezie masowej. 16. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby pełniącej funkcję kierownika do spraw bezpieczeństwa sportowej imprezy masowej. 17. Osoba Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika do spraw bezpieczeństwa musi posiadać odpowiednie uprawnienia zgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania niniejszego zamówienia oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywny. Wykonawca zapewni identyfikator kierownika do spraw bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 18. Kierownik Imprezy masowej reprezentować będzie Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanymi regulacjami, w tym między innymi koncepcjami, instrukcjami i regulaminami dotyczącymi Imprezy masowej. 19. Osoba Wykonawcy pełniąca funkcję kierownika do spraw bezpieczeństwa Imprezy zobowiązana będzie w szczególności do: 1) koordynowania czynności podejmowanych przez podmioty zaangażowane w zabezpieczenie Imprezy masowej w trakcie ich trwania, a także przed i po; 2) współpracy z odpowiednimi komórkami Policji jak i innymi służbami w zakresie organizacji zabezpieczenia Imprezy masowej w trakcie jej trwania, a także przed i po; 3) kierowanie i koordynowanie służbami porządkowymi oraz informacyjnymi na terenie Imprezy masowej; 4) współpracy z Zamawiającym lub z osobami przez niego wskazanymi, w szczególności przekazywania wszelkich informacji o sytuacjach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa podczas Imprezy masowej; 5) dokonywania analizy stanu infrastruktury terenu pod względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa; 6) bieżącej analizy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w trakcie trwania zabezpieczenia Imprezy masowej; 7) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie wymiany informacji dotyczących infrastruktury terenu mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników Imprezy masowej; 8) bieżącej współpracy z Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi oraz z Zamawiającym, w tym z zespołem do spraw bezpieczeństwa RBAR w zakresie wymiany informacji dotyczącym bezpieczeństwa uczestników Imprezy masowej; 9) uczestniczenia we wszelkich ewentualnych odprawach przed Imprezą masową organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub w każdym innym miejscu w terminie przez niego wyznaczonym; 10) przeprowadzenia w każdy dzień poprzedzający odbycie się Imprezy masowej rewizji terenu Imprezy i sprawdzenie sprawności i prawidłowości funkcjonowania systemów infrastruktury terenu mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników; 11) nadzorowania i koordynacji prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom obecnym na Imprezie masowej oraz porządku podczas odbywania się Imprezy; 12) zapoznania się z poczynionymi uzgodnieniami organizatora Imprezy masowej związanymi z organizacją i zabezpieczeniem Imprezy; 13) określenia zasad współdziałania z Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi oraz innymi służbami ratowniczymi, które zostały zaangażowane do obsługi Imprezy; 14) do zapoznania się z: a) szczegółowymi zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, b) planem ewakuacji, c) regulaminem Imprezy masowej, d) organizacją łączności, pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy, e) innymi dokumentami opracowanymi dla potrzeb Imprezy a mającymi wpływ na bezpieczeństwo Imprezy; 15) posiadania w gotowości przygotowane zgłoszenie, w imieniu organizatora Imprezy, na wypadek potrzeby użycia sił policyjnych, w przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora Imprezy masowej są nieskuteczne; 16) brania czynnego udziału w ewakuacji ludzi i sprzętu w przypadku powstania nadzwyczajnych zagrożeń na terenie przyległym organizowania Imprezy masowej; 17) weryfikowania służby porządkowej i informacyjnej pod kątem posiadania przez te osoby wymaganych uprawnień, odbytych szkoleń, właściwego oznakowania itp.; 18) koordynowania prac wszystkich służb biorących udział w zabezpieczeniu Imprezy masowej; 19) zapoznania podległych osób ze szczegółowymi zasadami postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia podczas odbywania się Imprezy masowej; 20) zapoznania podległych osób z planem ewakuacji, regulaminem Imprezy masowej, oraz innymi dokumentami i ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym; 21) koordynowania współpracy ze służbą asystencką p.poż. medyczną, techniczną, w przypadku powstania zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia; 22) odpowiadania za otwarcie wyjść ewakuacyjnych z sektorów, w których przebywają uczestnicy, stan dróg ewakuacyjnych na terenie wyznaczonym dla potrzeb realizacji Imprezy masowej; 23) odpowiadania za sprawne przeprowadzenie ewakuacji ludzi i sprzętu z terenu zagrożonego, w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń; 24) wymagania odpowiednich dokumentów od firm obsługujących Imprezę masową; 25) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową (funkcja ta może być sprawowana przez osobę posiadającą min. tytuł zawodowy technika pożarnictwa), 26) wykonywania pozostałych czynności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 20. W ramach usługi objętej zamówieniem w odniesieniu do każdego dnia Imprezy Wykonawca zobowiązany jest szczególności zapewnić: 1) usługę ochrony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym w miejscu odbywania się samej Imprezy jak i na terenach bezpośrednio związanych z organizacją Imprezy; 2) obsadę składającą się z umundurowanych zgodnie z art. 20 i 21 ustawy o ochronie osób i mienia członków służb wyposażonych w niezbędne wyposażenie w tym w środki łączności; 3) odpowiednią liczbę członków ochrony służb, w tym o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania czynności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych: a) 227 (dwieście dwadzieścia siedem) osób ochrony służby informacyjnej i porządkowej w tym 20 osób do zabezpieczenia akwenu wodnego, w dniu 25 lipca 2014 roku, w tym 92 (dziewięćdziesiąt dwie) osoby służby porządkowej, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, b) 527 (pięćset dwadzieścia siedem) osób ochrony służby informacyjnej i porządkowej w tym 20 osób do zabezpieczenia akwenu wodnego, w każdym dniu tj. 26 i 27 lipca 2014 roku w tym 212 (dwieście dwanaście) osób służby porządkowej, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, c) 50 (pięćdziesiąt) osób ochrony mienia na terenie Imprezy masowej, w każdy dzień Imprezy podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, 4) spośród osób, o których mowa w pkt. 3 lit a) i b) co najmniej 10 osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywny dla potrzeb zabezpieczenia Imprezy masowej na lądzie (między innymi teren wejścia na Imprezę masową) oraz co najmniej 10 osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywny dla potrzeb zabezpieczenia Imprezy masowej na akwenie wodnym; 5) posiadanie przez służby porządkowe i informacyjne wymaganego oznakowania i ukończonych szkoleń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania członków tych służb, na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, w tym zapewnienie przez Wykonawcę identyfikatorów, zawierających dane, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych; 6) prowadzenie ewidencji wydanych identyfikatorów zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych; 7) spikera Imprezy masowej ze znajomością języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, w celu podawania komunikatów porządkowych, informacyjnych i w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej; Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania treści komunikatów i uzgodnienia ich z Zamawiającym; 8) oznakowany zmotoryzowany patrol interwencyjny Wykonawcy w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia; każdy patrol, składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia i uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; 9) oznaczenie terenu Imprezy masowej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i w uzgodnieniu z Zamawiającym; 10) stanowisko dowodzenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy masowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi mediami i łączami telekomunikacyjnymi w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym; 11) niezbędne wyposażenie w środki łączności oraz łączność pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zespołem do spraw bezpieczeństwa RBAR, służbami medycznymi w tym Pogotowia Ratunkowego, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją oraz centrum zarządzania kryzysowego; 12) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym przez służby porządkowe; 13) czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Imprezy przez służby informacyjne; 14) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczestników Imprezy regulaminu Imprezy i regulaminu obiektu (terenu) Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście i części plaży Redłowo, Bulwaru Nadmorskiego i terenu akwenu wodnego; 15) zapobieżenie wejścia przez osoby trzecie na teren wyłączony ze strefy publicznej, w tym w szczególności na akwenie wodnym; Zamawiający we własnym zakresie zapewni niezbędną ilość jednostek pływających; Zamawiający przewiduje udział 10 jednostek pływających, na których Wykonawca zapewni po co najmniej dwie osoby, o których mowa w ust. 20 pkt. 3 i 4; 16) wyznaczenie i utrzymania drożności przez cały czas Imprezy masowej dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych; 17) monitoring Imprezy masowej, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie do zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz osób w celu prawidłowego wykonania usługi; 18) wykonywanie czynności przez służby porządkowe i informacyjne na podstawie i zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych; 19) współpracę z wolontariuszami podczas Imprezy masowej; 20) użycie przez członka służby porządkowej, w razie zakłócenia przez uczestnika Imprezy masowej porządku publicznego lub regulaminów Imprezy masowej, środków przymusu bezpośredniego na podstawie i zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie osób i mienia; 21) ochronę artystów podczas koncertów organizowanych w ramach Imprezy masowej; 22) wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją obowiązków zabezpieczenia Imprezy masowej; 23) współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym. 21. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 22. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika służby, w którym zobowiązany będzie do wpisania z imienia i nazwiska oraz funkcji wszystkich osób biorących udział w każdym dniu w zabezpieczeniu Imprezy masowej, w tym także osoby, o których mowa w ust. 20. W dzienniku służby Wykonawca dokona wszelkich wpisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi odnotowane zdarzenia i podejmowane czynności w celu zapobieżenia czynów niedozwolonych. 24. Przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 25. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 26. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, z wyłączeniem posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia opisanych w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1. 27. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 29. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.24.10.00-7, 79.71.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Konsorcjum firm: TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. - lider konsorcjum, ul. Traugutta 29 pawilon 5, 80-221 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
  • Krzysztof Igielski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IGIELSKI Ochrona IGIELPOL Krzysztof Igielski - konsorcjant, ul. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 338826,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 453370,62
  • Oferta z najniższą ceną: 453370,62 / Oferta z najwyższą ceną: 514140,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2014
Data udostępnienia informacji: 16.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2014 15:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski