Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby

Ogłoszenie nr 500094472-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566436-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017016-N-2017, 500018487-N-2017, 500020117-N-2017,
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.62.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy, położonej na boisku w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10, na działkach nr 158, 165 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Remont nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie Narodowego Stadionu Rugby” opracowanym przez Łukasza Czaplickiego Steelu Sp. z o.o., (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 2. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego obiektu sportowego tak aby osiągnięte zostały standardy zgodne z wymaganiami międzynarodowych organizacji sportowych: World Rugby oraz FIFA wraz z uzyskaniem certyfikatu World Rugby Regualtion 22 oraz FIFA QUALITY PRO. 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z utylizacją części zdemontowanego materiału, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) demontaż istniejącego wyposażenia sportowego boiska i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.: bramki do rugby, bramki do piłki nożnej, wiaty dla piłkarzy rezerwowych, chorągiewki, 4) demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zasypem poprzez zwinięcie jej w rolki, w sposób umożliwiający jej ponowne rozłożenie, 5) przewiezienie zdemontowanej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z granulatem, o której mowa w pkt. 4 w sześć lokalizacji na terenie Gdyni, przygotowanej do jej ponownego montażu w następujących lokalizacjach i ilościach: a) ul. Zielona 53 Gdynia – 1100 m2, b) ul. Leopolda Staffa 10 Gdynia – 2000 m2, c) ul. Morska 192 Gdynia – 900 m2, e) ul. Orłowska 27/33 Gdynia – 1050 m2, f) ul. Słowackiego 53 Gdynia – 500 m2, g) pozostała ilość w miejsce na terenie Gdyni wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego miejsca na terenie Gdyni przewiezienia i składowania nawierzchni niż opisane powyżej;Zamawiający informuje, że pozostałą zdemontowaną sztuczną nawierzchnię trawiastą w ilości 3330m2 (w tym przygotowanie partii i jej oznaczenie na potrzeby boiska przy ul. Wejherowskiej w ilości 1000 m2) należy poddać procesowi usunięcia zasypu oraz odseparowania piasku od granulatu gumowego. Zasyp należy przechowywać w workach typu big-bag. Oczyszczoną z zasypu nawierzchnię trawiastą należy zwinąć w rolki o szerokości min. 4m. W ten sposób zdemontowaną nawierzchnię ze sztucznej trawy należy złożyć na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 lub na terenie parkingu przy ul. Olimpijskiej 5 oraz zabezpieczyć wodoodporną plandeką od warunków atmosferycznych. 6) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy kompatybilnej z istniejącą podbudową boiska składającej się z następujących warstw: a) warstwa istniejącej podbudowy boiska, po uprzednim uzupełnieniu i wyrównaniu zgodnie z dokumentacją projektową, b) warstwa z maty elastycznej „shockpad” o grubości min 20 mm, przepuszczalna dla wody opadowej wykonywanej w technologii insitu – Zamawiający wymaga nieprefabrykowanego podkładu, c) warstwa trawy syntetycznej o wysokości ponad matę min 60 mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM szarym z recyklingu, 7) wykonanie wokół boiska remontu nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami zgodnie z dokumentacją projektową, 8) wykonanie obrzeży z nakładką gumową zgodnie z dokumentacją projektową, 9) wyregulowanie istniejących odwodnień linowych, 10) wykonanie na istniejących słupach ogrodzenia siatek piłkochwytów przy użyciu systemowego rozwiązania zgodnie z dokumentacją projektową, 11) demontaż czterech zepsutych opraw oświetleniowych i montaż nowych kompatybilnych z istniejącym system; istniejące oprawy to „Arena Vision MVF404”; nowe oprawy oświetleniowe innego producenta muszą charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilne z istniejącym systemem, wraz z pomiarem natężenia oświetlenia, 12) demontaż i montaż nowego jednego zraszacza kompatybilnego z istniejącym systemem; istniejące zraszacze to: wieloobszarowe wynurzane typu VP2 firmy Perrot; nowy zraszacz innego producenta musi charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilny z istniejącym systemem; minimalne parametry: zraszacz wynurzany, kąt zraszania od 40 do 360; dane techniczne istniejących zraszaczy zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z uruchomieniem instalacji zraszania, 13) demontaż i montaż nowych ośmiu elektrozaworów kompatybilnych z istniejącym systemem; istniejące elektrozawory: elektrozawór MVR3” firmy Perrot; nowe elektrozawory innego producenta muszą charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilne z istniejącym systemem; dane techniczne istniejących elektrozaworów zgodnie z dokumentacją techniczną, 14) przegląd działania istniejących pomp głębinowych typu EBARA seria SF6 oraz wymiana pływaka, 15) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci: a) nowych dwóch bramek do piłki nożnej wraz siatkami o wymiarach 732cmx244cmx300cm, o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09 i przepisami FIFA i IFAB; bramki wyposażone w składaną, uchylną ramę siatki umożliwiająca konserwacje nawierzchni, kompletną siatkę wraz z systemem montażowym w postaci tulei montażowych; bramki kompatybilne do istniejących tulei systemu montażowego, b) nowych dwóch bramek do rugby o wymiarach: szerokość 560 cm w świetle, wysokość od poziomu boiska minimum 10 m, poprzeczka na wysokości 300 cm o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, wykonanie zgodnie z przepisami World Rugby (dawniej IRB), posiadające certyfikat bezpieczeństwa, wraz z systemem montażowym w postaci tulei montażowych; każdy ze słupów musi być demontowalny w związku z czym musi składać się z takiej ilości elementów (co najmniej dwa) lub specjalnego systemu umożliwiającego jego szybkie i nieskomplikowane składanie, demontaż i montaż; system montażowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem w celu możliwości posadowienia w nich bramek z demontażu; Zamawiający załącza dokumentację powykonawczą bramek stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, c) nowych dwóch wiat dla zawodników rezerwowych dla 20 zawodników każda, konstrukcja o profilach stalowych ocynkowanych, pokrycie z płyt poliwęglanu komorowego z wykończeniem aluminiowym, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych z oparciem w kolorze niebieskim, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych z oparciem minimum h=43cm kolor niebieski, napisy na wiatach GOSPODARZE oraz GOŚCIE; wiata powinna posiadać certyfikat CE, d) nowych czterech chorągiewek demontowanych, uchylnych, z poliwęglanu, wraz z systemem montażowym, słupek 50 mm w kolorze żółtym, w komplecie z tuleją i flagą, spełniające wymagania parametrowe FIFA oraz IFAB, e) nowych sześciu chorągiewek demontowanych, uchylnych, z poliwęglanu, wraz z systemem montażowym, słupek 50 mm w kolorze żółtym zgodnych z przepisami World Rugby, 16) uzyskanie certyfikatu World Rugby zgodnie z wymogami World Rugby Regulation 22 (dawniej certyfikat IRB) po wykonaniu niezbędnych badań przez niezależne laboratorium np. Labosport, 17) uzyskanie certyfikatu FIFA zgodnie z wymogami FIFA QUALITY PRO po wykonaniu niezbędnych badań przez niezależne laboratorium np. Labosport. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 musi spełniać łącznie poniższe warunki potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7) oferowana nawierzchnia musi spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla poziomu FIFA 2 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality Pro, ze względu na użytkowanie jej przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej do juniorów starszych włącznie uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co powinno zostać potwierdzone posiadaniem na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR), (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) stosownego certyfikatu FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro, i badaniami laboratoryjnymi (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd lub inne równoważne) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR lub TPE); Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) z wymogami FIFA; Zamawiający nie wymaga aktualnego certyfikatu, 8) oferowana nawierzchnia musi spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez World Rugby Regulation 22 (dawniej IRB) z dnia 01 stycznia 2015 roku oraz Rugby Turf Performance Specification z 2016 roku (dostępnych na stronie www.irbplayerwelfare.com/?subsection=34), ze względu na użytkowanie jej przez między innymi przez zespoły rugby uczestniczące w najwyższych rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Rugby, co powinno zostać potwierdzone stosownym certyfikatem World Rugby Regulation 22 (dawniej IRB) dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat EPDM lub SBR), (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd lub inne równoważne) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat EPDM lub SBR lub TPE); Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) zgodnej z wymogami World Rugby; Zamawiający nie wymaga aktualnego certyfikatu, 9) oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (oraz zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 -Tekst mający znaczenie dla EOG), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument np. w postaci stosownego oświadczenia, 10) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014:02 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 11) karta techniczna oferowanej nawierzchni musi zostać potwierdzona przez jej producenta, 12) Wykonawca musi uzyskać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 13) uzyskać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 14) uzyskać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 15) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony, preferowany w różnych odcieniach, c) wysokość włókna ponad matę: min. 60 mm, d) siła na wyrywanie pęczków: min. 40 N, e) przepuszczalność wody: >1400 mm/h, f) detex: min. 13000, g) ilość pęczków: min 8000/m2, h) waga całkowita: min 3200g/m2, i) absorpcja wstrząsu (po symulacji zużycia): od 60 do 65%, j) deformacja pionowa (po symulacji zużycia): od 7,9mm do 9,6mm, 16) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 15 lit. a) – j) w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB lub karty technicznej, 17) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ostatecznego uzgodnienia kolorów linii stałych wklejanych w boisko na podstawie przedstawienia próbek oraz uzgodnienia ostatecznego schematu wykonania linii stałych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-1, 45112000-5, 45223800-4, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3504991.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Puławska 38
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2368868.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2088870.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2809478.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Ogłoszenie nr 500094472-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566436-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017016-N-2017, 500018487-N-2017, 500020117-N-2017,
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.62.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy, położonej na boisku w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10, na działkach nr 158, 165 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Remont nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie Narodowego Stadionu Rugby” opracowanym przez Łukasza Czaplickiego Steelu Sp. z o.o., (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 2. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego obiektu sportowego tak aby osiągnięte zostały standardy zgodne z wymaganiami międzynarodowych organizacji sportowych: World Rugby oraz FIFA wraz z uzyskaniem certyfikatu World Rugby Regualtion 22 oraz FIFA QUALITY PRO. 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z utylizacją części zdemontowanego materiału, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) demontaż istniejącego wyposażenia sportowego boiska i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.: bramki do rugby, bramki do piłki nożnej, wiaty dla piłkarzy rezerwowych, chorągiewki, 4) demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zasypem poprzez zwinięcie jej w rolki, w sposób umożliwiający jej ponowne rozłożenie, 5) przewiezienie zdemontowanej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z granulatem, o której mowa w pkt. 4 w sześć lokalizacji na terenie Gdyni, przygotowanej do jej ponownego montażu w następujących lokalizacjach i ilościach: a) ul. Zielona 53 Gdynia – 1100 m2, b) ul. Leopolda Staffa 10 Gdynia – 2000 m2, c) ul. Morska 192 Gdynia – 900 m2, e) ul. Orłowska 27/33 Gdynia – 1050 m2, f) ul. Słowackiego 53 Gdynia – 500 m2, g) pozostała ilość w miejsce na terenie Gdyni wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego miejsca na terenie Gdyni przewiezienia i składowania nawierzchni niż opisane powyżej;Zamawiający informuje, że pozostałą zdemontowaną sztuczną nawierzchnię trawiastą w ilości 3330m2 (w tym przygotowanie partii i jej oznaczenie na potrzeby boiska przy ul. Wejherowskiej w ilości 1000 m2) należy poddać procesowi usunięcia zasypu oraz odseparowania piasku od granulatu gumowego. Zasyp należy przechowywać w workach typu big-bag. Oczyszczoną z zasypu nawierzchnię trawiastą należy zwinąć w rolki o szerokości min. 4m. W ten sposób zdemontowaną nawierzchnię ze sztucznej trawy należy złożyć na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 lub na terenie parkingu przy ul. Olimpijskiej 5 oraz zabezpieczyć wodoodporną plandeką od warunków atmosferycznych. 6) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy kompatybilnej z istniejącą podbudową boiska składającej się z następujących warstw: a) warstwa istniejącej podbudowy boiska, po uprzednim uzupełnieniu i wyrównaniu zgodnie z dokumentacją projektową, b) warstwa z maty elastycznej „shockpad” o grubości min 20 mm, przepuszczalna dla wody opadowej wykonywanej w technologii insitu – Zamawiający wymaga nieprefabrykowanego podkładu, c) warstwa trawy syntetycznej o wysokości ponad matę min 60 mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM szarym z recyklingu, 7) wykonanie wokół boiska remontu nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami zgodnie z dokumentacją projektową, 8) wykonanie obrzeży z nakładką gumową zgodnie z dokumentacją projektową, 9) wyregulowanie istniejących odwodnień linowych, 10) wykonanie na istniejących słupach ogrodzenia siatek piłkochwytów przy użyciu systemowego rozwiązania zgodnie z dokumentacją projektową, 11) demontaż czterech zepsutych opraw oświetleniowych i montaż nowych kompatybilnych z istniejącym system; istniejące oprawy to „Arena Vision MVF404”; nowe oprawy oświetleniowe innego producenta muszą charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilne z istniejącym systemem, wraz z pomiarem natężenia oświetlenia, 12) demontaż i montaż nowego jednego zraszacza kompatybilnego z istniejącym systemem; istniejące zraszacze to: wieloobszarowe wynurzane typu VP2 firmy Perrot; nowy zraszacz innego producenta musi charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilny z istniejącym systemem; minimalne parametry: zraszacz wynurzany, kąt zraszania od 40 do 360; dane techniczne istniejących zraszaczy zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z uruchomieniem instalacji zraszania, 13) demontaż i montaż nowych ośmiu elektrozaworów kompatybilnych z istniejącym systemem; istniejące elektrozawory: elektrozawór MVR3” firmy Perrot; nowe elektrozawory innego producenta muszą charakteryzować się niegorszymi parametrami oraz być kompatybilne z istniejącym systemem; dane techniczne istniejących elektrozaworów zgodnie z dokumentacją techniczną, 14) przegląd działania istniejących pomp głębinowych typu EBARA seria SF6 oraz wymiana pływaka, 15) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci: a) nowych dwóch bramek do piłki nożnej wraz siatkami o wymiarach 732cmx244cmx300cm, o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09 i przepisami FIFA i IFAB; bramki wyposażone w składaną, uchylną ramę siatki umożliwiająca konserwacje nawierzchni, kompletną siatkę wraz z systemem montażowym w postaci tulei montażowych; bramki kompatybilne do istniejących tulei systemu montażowego, b) nowych dwóch bramek do rugby o wymiarach: szerokość 560 cm w świetle, wysokość od poziomu boiska minimum 10 m, poprzeczka na wysokości 300 cm o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, wykonanie zgodnie z przepisami World Rugby (dawniej IRB), posiadające certyfikat bezpieczeństwa, wraz z systemem montażowym w postaci tulei montażowych; każdy ze słupów musi być demontowalny w związku z czym musi składać się z takiej ilości elementów (co najmniej dwa) lub specjalnego systemu umożliwiającego jego szybkie i nieskomplikowane składanie, demontaż i montaż; system montażowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem w celu możliwości posadowienia w nich bramek z demontażu; Zamawiający załącza dokumentację powykonawczą bramek stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, c) nowych dwóch wiat dla zawodników rezerwowych dla 20 zawodników każda, konstrukcja o profilach stalowych ocynkowanych, pokrycie z płyt poliwęglanu komorowego z wykończeniem aluminiowym, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych z oparciem w kolorze niebieskim, ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych z oparciem minimum h=43cm kolor niebieski, napisy na wiatach GOSPODARZE oraz GOŚCIE; wiata powinna posiadać certyfikat CE, d) nowych czterech chorągiewek demontowanych, uchylnych, z poliwęglanu, wraz z systemem montażowym, słupek 50 mm w kolorze żółtym, w komplecie z tuleją i flagą, spełniające wymagania parametrowe FIFA oraz IFAB, e) nowych sześciu chorągiewek demontowanych, uchylnych, z poliwęglanu, wraz z systemem montażowym, słupek 50 mm w kolorze żółtym zgodnych z przepisami World Rugby, 16) uzyskanie certyfikatu World Rugby zgodnie z wymogami World Rugby Regulation 22 (dawniej certyfikat IRB) po wykonaniu niezbędnych badań przez niezależne laboratorium np. Labosport, 17) uzyskanie certyfikatu FIFA zgodnie z wymogami FIFA QUALITY PRO po wykonaniu niezbędnych badań przez niezależne laboratorium np. Labosport. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 musi spełniać łącznie poniższe warunki potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7) oferowana nawierzchnia musi spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla poziomu FIFA 2 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality Pro, ze względu na użytkowanie jej przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej do juniorów starszych włącznie uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co powinno zostać potwierdzone posiadaniem na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR), (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) stosownego certyfikatu FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro, i badaniami laboratoryjnymi (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd lub inne równoważne) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR lub TPE); Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) z wymogami FIFA; Zamawiający nie wymaga aktualnego certyfikatu, 8) oferowana nawierzchnia musi spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez World Rugby Regulation 22 (dawniej IRB) z dnia 01 stycznia 2015 roku oraz Rugby Turf Performance Specification z 2016 roku (dostępnych na stronie www.irbplayerwelfare.com/?subsection=34), ze względu na użytkowanie jej przez między innymi przez zespoły rugby uczestniczące w najwyższych rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Rugby, co powinno zostać potwierdzone stosownym certyfikatem World Rugby Regulation 22 (dawniej IRB) dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat EPDM lub SBR), (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd lub inne równoważne) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat EPDM lub SBR lub TPE); Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) zgodnej z wymogami World Rugby; Zamawiający nie wymaga aktualnego certyfikatu, 9) oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (oraz zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 -Tekst mający znaczenie dla EOG), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument np. w postaci stosownego oświadczenia, 10) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014:02 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 11) karta techniczna oferowanej nawierzchni musi zostać potwierdzona przez jej producenta, 12) Wykonawca musi uzyskać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 13) uzyskać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 14) uzyskać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 15) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony, preferowany w różnych odcieniach, c) wysokość włókna ponad matę: min. 60 mm, d) siła na wyrywanie pęczków: min. 40 N, e) przepuszczalność wody: >1400 mm/h, f) detex: min. 13000, g) ilość pęczków: min 8000/m2, h) waga całkowita: min 3200g/m2, i) absorpcja wstrząsu (po symulacji zużycia): od 60 do 65%, j) deformacja pionowa (po symulacji zużycia): od 7,9mm do 9,6mm, 16) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 15 lit. a) – j) w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB lub karty technicznej, 17) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ostatecznego uzgodnienia kolorów linii stałych wklejanych w boisko na podstawie przedstawienia próbek oraz uzgodnienia ostatecznego schematu wykonania linii stałych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-1, 45112000-5, 45223800-4, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3504991.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Puławska 38
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2368868.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2088870.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2809478.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 02.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2018 11:51 Dodanie informacji Joanna Szabłowska