Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Wymiana nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2013 r. pod numerem: 402504 - 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162513-2013 z dnia 2013-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45236119-7 - naprawa boisk sportowych, 45233140-2 - roboty drogowe. 2.Przedmiotem zamówienia jest wymiana...Termin składania ofert: 2013-08-29
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162513 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45236119-7 - naprawa boisk sportowych, 45233140-2 - roboty drogowe. 2.Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni piłkarskiej z trawy sztucznej na terenie istniejącego boiska przy ul. Olimpijskiej w Gdyni na podstawie i zgodnie z projektem budowlano wykonawczym pod nazwą Wymiana nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej boiska B na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, dz. Nr 522/53 i 520/53 KM 69, opracowanym przez projektantów Małgorzatę Wojnowską i Adama Cybulskiego (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)wykonanie rozbiórki nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 7.003,90 m2, 2)wykonanie po wykonaniu rozbiórki, o której mowa w pkt. 1 pomiaru geodezyjnego istniejącej górnej warstwy wyrównującej podbudowy, 3)załadunek, wywóz i utylizację zerwanej sztucznej trawy wraz z wypełnieniem, 4)wykonanie rozbiórki obrzeża betonowego o długości 60,3 m, 5)remont górnej warstwy wyrównującej podbudowę nawierzchni boiska o powierzchni 6.861,94 m2, 6)wykonanie obrzeża betonowego o długości 60,3 m, 7)wykonanie nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 6 cm o powierzchni 156,84 m2, 8)wykonanie nowej nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej 3 generacji w systemie zasypowym, z wypełnieniem z piasku i gumy o powierzchni 6.861,94 m2, 9)wykonanie białych linii o szerokości 10 cm metodą wklejania, 10)dostawę i montaż wyposażenia sportowego do gry w piłkę nożną w postaci: a)dwóch bramek o wymiarach 7,32x2,44 m i głębokości 3 m, montowanego w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748:2006, b)trzy komplety siatek do bramek, c)czterech chorągiewek narożnych, uchylnych z tulejami. 4.Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 8 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1)zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2)zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3)zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4)zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5)być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, nawierzchnia przeznaczona jest jako nawierzchnia treningowa o częstej eksploatacji tj. codziennie w godzinach 08:00 - 22:00, 6)być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7)oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA 2 STAR, ze względu na użytkowanie jej przez zespoły piłki nożnej uczestniczące w najwyższych rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, 8)posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 9)posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 10)posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 11)posiadać Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat), 12)posiadać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 13)posiadać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 14)posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowana trawa i granulat spełnia wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, 15)spełniać wszystkie parametry techniczne opisane w Projekcie i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ, w tym między innymi: a)skład włókna: polietylen (PE) 100%, b)rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym, lub w kształcie litery S, c)wysokość włókna: min. 60 mm, d)grubość włókna: min. 300 mikrometrów, e)szerokość poprzeczna włókna: min. 1,5 mm, f)ciężar włókna - Dtex: min. 15.000, g)gęstość trawy: min. 140.000 włókien/m2, h)kolor: 2 odcienie zieleni, i)rodzaj i wytrzymałość spoin: spoiny klejone o wytrzymałości zgodnie z kartą techniczną, j)zasyp - wypełnienie infill składający się z: warstwy piasku kwarcowego (ziarna frakcji 0,2 - 0,8 mm) - przesiewany, płukany, suchy; warstwy granulatu EPDM z recyklingu, frakcji 0,5 - 2,5 mm, w kolorze szarym; granulacja, grubości warstw (mm), i waga (kg/m2) zgodnie z kartą techniczną producenta systemu nawierzchni. 5.W przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, obowiązują postanowienia SIWZ. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ. 7.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z boiska po podpisaniu umowy do chwili przekazania placu budowy. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy po podpisania umowy w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych nie wcześniej jednak niż 15.09.2013 roku. Wykonawca przy podpisaniu umowy zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu harmonogram prac. 9.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10.Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12.Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14.Wykonawca w związku z tym, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia przypada na okres jesień-zima 2013 roku zobowiązany jest do przygotowania terenu placu budowy w taki sposób by możliwe było wykonywanie prac w niesprzyjających warunkach pogodowych w tym przy temperaturze poniżej 0 stopni C. 15.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 18.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20.Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 22.Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 23.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2)dokumentację powykonawczą, 3)dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5)dokumenty, o których mowa w ust. 4, 6)wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy, 7)dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 24.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 25.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 26.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 27.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.23.61.19-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1656909,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1249521,96
·         Oferta z najniższą ceną: 1167317,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1294845,32
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.10.2013
Data udostępnienia informacji: 03.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2013 15:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski