Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym

Gdynia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 289648 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2014 r. pod numerem: 289648 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154271-2014 z dnia 2014-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45320000-6 - roboty izolacyjne, 45430000-0 - pokrywanie...
Termin składania ofert: 2014-07-30
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154271 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45320000-6 - roboty izolacyjne, 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian, 45421141-4 - instalowanie ścianek działowych, 45410000-4 - tynkowanie i szpachlowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1 - instalowanie drzwi, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 38652100-1 projektory, 38653400-6 - ekrany projekcyjne, 32342400-6 - sprzęt nagłaśniający, 32342300-5 - mikrofony i zestawy głośnikowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą remont pomieszczeń Hali LA i jej zaplecza sportowo-socjalnego, opracowany przez projektanta Łukasza Czaplickiego, (stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż istniejącej ścianki łuczniczej oraz montaż nowej w części treningowej hali- 18,75 m2, 2) wymianę w sali ćwiczeń podłoża gruntowego wraz z wykonaniem nawierzchni sportowej z wykładziny sportowej elastycznej o grubości min. 6mm oraz z wykonaniem pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta nawierzchni przy zastosowaniu środków wskazanych przez producenta nawierzchni - 306,34 m2, 3) malowanie ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża w sali ćwiczeń -119,93 m2, 4) wykonanie instalacji nagłośnienia w sali ćwiczeń - 1kpl., 5) wykonanie instalacji audiowizualnej w sali ćwiczeń (projektor + ekran) - 1kpl., 6) wymianę w sali ćwiczeń grzejników rurowo-żebrowych na rurowe - 15,4 mb, 7) wymianę w sali ćwiczeń luster - 31,663 m2 , 8) wymianę w sali ćwiczeń drabinek gimnastycznych - 16,2 m2, 9) montaż w sali ćwiczeń rolet 27,49m2, 10) wymianę warstw wykończeniowych w węźle sanitarnym nr 4(posadzki - 45,406 m2, licowanie ścian - 89,553 m2) 11) wymianę urządzeń sanitarnych (miski ustępowe - 2 kpl., umywalki - 2 kpl., natryski- 4 kpl.), 12) malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża w węźle sanitarnym nr 4- 134,183 m2, 13) likwidację lamperii korytarza - 97,7 m2, 14) malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża korytarza farbami odpornymi na szorowanie - 186,369 m2, 15) wykonanie na fragmentach ścian korytarza laminowanych fototapet - 66,24 m2. 4. Nowa nawierzchnia sportowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) nawierzchnia wykonana z wykładziny sportowej elastycznej grubości min. 6mm 2) zastosowanie całego systemu podłogi, przebadanego i certyfikowanego wg normy PN-EN 14904:2009 - typ C3(Ms3) lub C4(Ms4). 3) podłoga przeznaczona do sal ćwiczeń gimnastycznych - podłoga sportowa sprężysta mieszana (Ms). 4) wszystkie elementy składowe systemu muszą być zgodne z wymogami aktualnej normy PN-EN 14904:2009, 5) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 7) mieć jednolity kolor, kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa, 8) spełniać następujące parametry techniczne: a) amortyzacja uderzenia > 45 < 75 %, b) odkształcenie pionowe <3,5 mm, 9) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 10) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z hali lekkoatletycznej i jej zaplecza. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt z naniesionymi zmianami, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty dotyczące systemu zamontowanej podłogi sportowej - w szczególności: rodzaj i opis zamontowanej posadzki, rysunek przekroju z opisem, karta techniczna zamontowanej podłogi sportowej, instrukcja użytkowania i konserwacji zamontowanej podłogi sportowej, 6) wszelkie niezbędne pomiary w szczególności: pomiary zagęszczenia warstw gruntu w sali ćwiczeń. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 23. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.42.11.41-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1, 45.45.00.00-6, 45.31.10.00-0, 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-6, 32.34.24.00-6, 32.34.23.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Marbud Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 667826,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 469480,15
·         Oferta z najniższą ceną: 469480,15 / Oferta z najwyższą ceną: 469480,15
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2014
Data udostępnienia informacji: 02.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2014 09:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski