Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni

Gdynia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. OlimpijskiejOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2015r. pod numerem: 114247 - 2015.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163792 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian, 45410000-4 - tynkowanie i szpachlowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1 - instalowanie drzwi, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45321000-3 izolacja cieplna, 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej (w części treningowej hali) położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Remont wewnętrzny wraz z wymianą instalacji c.o. w hali lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, dz. nr 522/53, opracowany przez KA-Projekt Adam Kościecha, (stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) malowanie ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża - 598,18 m2, 2) malowanie elementów stalowych wraz z przygotowaniem podłoża - 3.178,49 m2, 3) wymiana istniejących koszy do koszykówki na nowe - 4 sztuki, 4) demontaż istniejących podwójnych drabinek gimnastycznych przyściennych oraz montaż nowych - 16 kompletów, 5) montaż nowych drążków gimnastycznych do podciągania zakładanych na drabinki przyścienne - 2 sztuki, 6) demontaż istniejących stalowych barierek zabezpieczających oraz montaż nowych - 38 m, 7) demontaż istniejących zewnętrznych drzwi stalowych oraz montaż nowych - 3 sztuki, 8) demontaż istniejącej tapicerki zabudowy słupa oraz montaż nowej - 12 sztuk, 9) montaż nowych stalowych osłon istniejących głośników - 4 sztuki, 10) demontaż istniejących oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz montaż nowych zgodnych z odpowiednimi przepisami, 11) wymiana istniejącej szafki hydrantowej - 1 sztuka, 12) malowanie istniejących wentylatorów ściennych wraz z przygotowaniem podłoża - 2 sztuki, 13) wymiana istniejącego zeskoku do skoku o tyczce oraz stojaków - 1 komplet, 14) wymiana istniejącej instalacji c.o., 15) wymiana istniejących grzejników z rur stalowych ożebrowanych na nowe grzejniki stalowe, 16) wymiana izolacji przewodów tranzytowych ciepłej wody, 17) wyczyszczenie nawierzchni tartanowej profesjonalnymi środkami chemicznymi nie wchodzącymi w reakcję z istniejącą nawierzchnią, za pomocą specjalistycznego urządzenia wysokociśnieniowego lub szorowarki, 18) odmalowanie linii farbą poliuretanową na istniejącej nawierzchni tartanowej w następującej kolorystyce: a) bieżnia - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, b) korty do tenisa - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta. 4. Jeżeli w trakcie prac przygotowawczych do malowania konstrukcji kratowej Wykonawca stwierdzi występowanie uszkodzeń konstrukcji zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 13. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z hali lekkoatletycznej. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt z naniesionymi zmianami, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) wszelkie niezbędne pomiary w szczególności: pomiary związane z wykonaną instalacją c.o. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 25. 29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Limex Plus Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694326,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 518158,40
  • Oferta z najniższą ceną: 518158,40 / Oferta z najwyższą ceną: 518158,40
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.07.2015
Data udostępnienia informacji: 31.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2015 15:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski