Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 133109 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2015 r. pod numerem: 133109 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121205-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - roboty murarskie i murowe, 45421152-4 - instalowanie ścianek...
Termin składania ofert: 2015-08-28
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121205 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - roboty murarskie i murowe, 45421152-4 - instalowanie ścianek działowych, 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian, 45410000-4 - tynkowanie i szpachlowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45320000-6 - roboty izolacyjne, 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1 - instalowanie drzwi, 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania, 45331200-8 - instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez Architektoniczną Pracownię Autorską Mirosława Frąszczaka (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie tylko części robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje: 1) wykonania robót dachowych, o których mowa w pkt 3.7 opisu technicznego zawartego w projekcie budowlano-wykonawczym (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), 2) wymiany siatki ochronnej za bramkami w sali do gry, 3) wymiany dwóch sztuk drzwi stalowych dwuskrzydłowych zewnętrznych stanowiących bezpośrednie wyjście z sali do gry, 4) wymiany jednej sztuki drzwi stalowych jednoskrzydłowych zewnętrznych stanowiących bezpośrednie wyjście z korytarza zlokalizowanego w części wschodniej budynku. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów dokumentacji projektowej. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) demontaż istniejącego żelbetowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku oraz montaż nowego ze szkła laminowanego, podwieszonego na linkach stalowych, 3) rozebranie istniejącej nawierzchni lastrykowej przed wejściem głównym do budynku oraz ułożenie w jej miejsce nowej płyty żelbetowej prefabrykowanej, wykonanej z jasnego betonu architektonicznego C30/37, 4) malowanie ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża, 5) w części wschodniej budynku wymiana istniejących ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych na murowane wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, 6) wymiana istniejących przegród z płyt HPL na nowe, 7) wymiana istniejących posadzek z płytek ceramicznych na nowe wykonane z płytek gresowych antypoślizgowych wraz z przygotowaniem podłoża, 8) wymiana istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych na nowe wraz z przygotowaniem podłoża, 9) w pomieszczeniach szatniowych wykonanie fototapet winylowych, laminowanych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 10) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej, 11) wymiana istniejącej armatury, 12) wymiana istniejącego wyposażenia szatniowego, 13) montaż nowych luster, 14) wymiana istniejącej instalacji c.o., 15) wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe grzejniki dwupłytowe, 16) wymiana wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, 17) wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 18) wymiana kratek wentylacyjnych, 19) montaż wentylatorów łazienkowych, 20) wymiana siłowników do okien dymowych, 21) w części zachodniej budynku wymiana przewodów elektrycznych wraz z instalacją tablicy rozdzielczej, 22) wymiana istniejących opraw oświetleniowych, 23) wymiana istniejącego osprzętu elektrycznego, 24) w części zachodniej budynku wymiana istniejącego Witrolitu w ramach stalowych na panele z poliwęglanu trójkomorowego barwionego w ramach z profili aluminiowych, 25) w korytarzu w części zachodniej budynku wymiana drzwiczek do istniejącej rozdzielni elektrycznej, 26) wymiana stalowych, przeszklonych drzwi wewnętrznych na nowe wykonane z PCV w kolorze białym, 27) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej do zasilania podgrzewanych wpustów rynnowych, 28) renowacja powłok malarskich stalowych kratownic konstrukcji dachu, 29) dostawa mat/wykładzin ochraniających parkiet hali gier przed uszkodzeniami mechanicznymi, 30) roboty wykończeniowe. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbliżonych kolorów do kolorów palety RAL określonych w dokumentacji projektowej. Wybór kolorystyki będzie każdorazowo akceptowany przez Zamawiającego. 6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny obiektu pod kątem ewentualnego występowania gniazd lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową zgodnie z Art. 49 i Art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W przypadku występowania gniazd ptaków objętych ochroną gatunkową Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. 7. Jeżeli w trakcie prac przygotowawczych do malowania konstrukcji kratowej Wykonawca stwierdzi występowanie uszkodzeń konstrukcji zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 9. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji proponowanych materiałów budowlanych, elementów wyposażenia oraz wzorów fototapet, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 11. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 12. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 13. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 14. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 15. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 16. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 17. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z hali gier. 18. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 19. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 21. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 23. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 24. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 25. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 26. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 27 i 28. 27. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt z naniesionymi zmianami, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) wszelkie niezbędne pomiary w szczególności: pomiary związane z wykonanymi instalacjami. 29. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 30. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 31. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 32. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 25. 33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 34. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.52-4, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1, 45.23.32.00-1, 45.45.00.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz PPHU MARBUD, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 805508,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 844461,74
·         Oferta z najniższą ceną: 844461,74 / Oferta z najwyższą ceną: 844461,74
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.09.2015
Data udostępnienia informacji: 09.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2015 14:02 Dodanie informacji Maciej Zaborski