Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS

Ogłoszenie nr 500031585-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540592-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500002524-N-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.35.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2017 prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na dwóch boiskach trawiastych Gdyńskiego Centrum Sportu o łącznej powierzchni 16.000 m2 oraz prac związanych z koszeniem trawnika terenu płaskiego i nasypu wokół budynku hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena wraz z dostawą nasion trawy, nawozu, żwiru również dla potrzeb innych obiektów Zamawiającego oraz wynajem maszyn. 2. Prace pielęgnacyjno – renowacyjne realizowane będą dla potrzeb następujących obiektów Zamawiającego: 1) boiska Stadionu Miejskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 2) boiska trawiastego bocznego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 3) terenu hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena znajdującej się przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni – trawniki płaskie o powierzchni 7.580 m2 i trawniki na nasypie budynku 3.440 m2. 3. Dostawy realizowane będą dla potrzeb następujących obiektów Zamawiającego: 1) boiska Stadionu Miejskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 2) boiska trawiastego bocznego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 3) przystani jachtowej - Mariny Gdynia znajdującej się przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni – trawniki płaskie o powierzchni 1000 m2, 4) Ośrodka Hipoterapii znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 6.861,94 m2, 6) boiska ze sztuczną trawą znajdującego się na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni – o powierzchni 8.880 m2, 7) hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena znajdującej się przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni – trawniki płaskie o powierzchni 7.580 m2 i trawniki na nasypie budynku 3.440 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77320000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 77314100-5, 03111000-2, 14212120-7, 24400000-8, 16311100-9, 16160000-4, 19510000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 448633.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: HEIN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdańska 92 Miszewo
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 374164,02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350773,08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 374164,02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2017 14:42 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska