Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu oraz schodów na terenie Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni

         Gdynia, 16 lipca 2012 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gdynia: Wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu oraz schodów na terenie Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2012r.  pod numerem: 253174 - 2012
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 128399-2012 z dnia 2012-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane; 45122000-8 próbne wykopy; 45113000-2 roboty na placu budowy; 45112100-6 roboty w zakresie kopania rowów; 45311100-1 roboty w zakresie przewodów...
Termin składania ofert: 2012-06-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128399 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu oraz schodów na terenie Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane; 45122000-8 próbne wykopy; 45113000-2 roboty na placu budowy; 45112100-6 roboty w zakresie kopania rowów; 45311100-1 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej; 45311200-2 roboty z zakresie opraw elektrycznych; 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45314200-3 instalowanie infrastruktury kablowej; 45314310-7 instalowanie okablowania komputerowego. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu sektora dla gości Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni oraz dostawa wraz z montażem schodów łączących sektor gości ze stadionem, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano wykonawczym pod nazwą Projekt wydzielenia sektora dla gości dla Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni, opracowanym przez architekta Marka Kleczkowskiego, (zwanym dalej Projektem) (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZ). 3. Zamawiający w zakresie wykonania schodów wymaga dodatkowego fundamentu, w związku z powyższym dołącza opis techniczny wraz z rysunkami (stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie instalacji oświetlenia trybuny dla gości, wpiętej do istniejącego obwodu oświetlenia trybun wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w zakresie: a) budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YKY 3x4 mm2, b) budowa linii kablowej niskiego napięcia typu NHXHFE180/E90 4x4 mm2, c) dostawa i montaż dwóch naświetlaczy ze źródłem metalohalogenowym 150 W i czterech naświetlaczy ze źródłem halogenowym, 2) dostawę i montaż schodów demontowalnych, 3) rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Stadionu o dwa punkty kamerowe wyposażone w kamery szybkoobrotowe typu PTZ FULL HD oraz dwa mikrofony, w celu dostosowania do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011r Nr 16 poz.73), 4) konfigurację, rozruch technologiczny oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 5. Kamery, o których mowa w ust. 4 pkt 3, będą wchodziły w skład Punktów Kamerowych zawierających także inne niezbędne urządzenia i oprogramowanie, w związku z czym muszą być dostosowane do prawidłowej pracy z istniejącym systemem monitoringu. Ze względu na powstające drgania, głowice szybkoobrotowe muszą posiadać funkcje stabilizacji obrazu. 6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu. 7. Kamery i mikrofony dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być sprzętem fabrycznie nowym zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, wcześniej nie używanym, posiadającym oznakowanie CE. Sprzęt nie może być sprzętem z ekspozycji, po naprawie, lub demonstracyjnym. 8. Kamery dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą umożliwiać Zamawiającemu korzystanie ze świadczeń gwarancyjnych opartych na oficjalnej gwarancji producenta sprzętu nie krótszej niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. 9. Przy odbiorze robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument wydany przez producenta poświadczający datę produkcji kamer, która powinna być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 11. Realizacja będzie się odbywać w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym i prowadzić roboty w taki sposób aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 14. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej o której mowa w §8 wzoru umowy w tym pomiar geodezyjny powykonawczy obejmującą również inwentaryzację kabli ułożonych w ziemi (pomiar geodezyjny ma być dokonany w granicach ogrodzenia Narodowego Stadionu Rugby - ul. Wileńska, Sportowa i K. Górskiego). 16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót. W przypadku kamer o których mowa w ust. 4 pkt 3, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć gwarancje producenta, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Co do pozostałych elementów zamówienia, w przypadku braku oficjalnej gwarancji producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót. 17. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wykonania przeglądów gwarancyjnych, z częstotliwością warunkującą utrzymanie gwarancji, z udziałem Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Ewentualny koszt przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić w cenie oferty. 18. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, w tym również za usterki gwarancyjne. 19. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 02 lipca 2012 r. Wykonawca zobowiązany jest odebrać plac budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 20. Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni od złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę do dokonania przedmiotowego zawiadomienia. 21. Wykonawca rozpocznie prace budowlane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 22. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia wady/usterki w ciągu 24 godzin. Jeżeli czas usuwania wad i usterek będzie dłuższy niż 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia wady/usterki sprzętu zastępczego (o parametrach technicznych nie gorszych niż ten, który został zamontowany). 23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 24. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.12.20.00-8, 45.11.30.00-2, 45.11.21.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.14.00-9, 45.31.42.00-3, 45.31.43.10-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155185,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 104554,71
  • Oferta z najniższą ceną: 90405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104554,71
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.07.2012
Data udostępnienia informacji: 16.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2012 13:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski