Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni olimpijskiej w Gdyni.

16/11/2016    S221    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

 
Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.11.2016 roku i zamieszczono w dniu 16.11.2016 roku pod numerem 2016/S 221-402944.
 
 
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Byczkowska, Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni olimpijskiej w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.59.2016
II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Pełna dokumentacja geotechniczna,
2) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,
3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71420000
71332000
71321000
71325000
71321200
71354000
71244000
71248000
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Pełna dokumentacja geotechniczna,
2. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach dla inwestycji p.n. Budowa pływalni olimpijskiej z częścią biurową w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na działkach nr 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (numery archiwalne 520/53 KM 69, 522/53 KM 69, 530/53 KM 69, 519/53 KM 69), obręb Mały Kack,
a) projektu budowlano - wykonawczego we wszystkich branżach zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
b) kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx),
c)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi za wady i gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 146-263560
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni olimpijskiej w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Narutowicza 12
Szczecin
70-240
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 458 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.11.2016
Data udostępnienia informacji: 16.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2016 09:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski