Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni

Gdynia, dnia 20 lipca 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2012r. pod numerem: 262986 - 2012.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 201288-2012 z dnia 2012-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania...
Termin składania ofert: 2012-06-29
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201288 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu; 45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego; 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji; 45223820-0 gotowe elementy i części składowe; 45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych; 45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa dojścia do stadionu miejskiego oraz wykonanie ogrodzenia wewnętrznego magazynu sprzętu sportowego na terenie stadionu miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9, na podstawie i zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi pod nazwami Dojście dla kibiców gości do stadionu miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9, Ogrodzenie wewnętrzne magazynu sprzętu sportowego przy stadionie miejskim w Gdyni, opracowanymi przez mgr inż. Marię Żurek (zwanymi dalej Projektami), (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 8 oraz nr 9 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 10 oraz nr 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 oraz nr 13 do SIWZ). 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z wydzieleniem jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, nawiązującego do istniejącego wjazdu na teren stadionu i istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w rejonie hali sportowej; 2) ogrodzenia w rozwiązaniu systemowym analogicznym jak istniejące ogrodzenie stadionu; 3) ogrodzenia wewnętrznego w rozwiązaniu systemowym stalowym, analogicznym jak istniejące ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne stadionu, osadzonego w fundamentach żelbetowych zdylatowanych od istniejącej konstrukcji żelbetowej trybun stadionu. 4. Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem dojścia do stadionu miejskiego obejmuje w szczególności: 1) demontaż dwóch słupów oświetleniowych, 2) rozbiórkę nawierzchni betonowych oraz elementów urządzeń lekkoatletycznych. 3) rozbiórkę ogrodzenia stalowego zewnętrznego, 4) wykonanie nowej nawierzchni w tym: korytowanie pod drogę, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa, 5) wykonanie ogrodzenia stalowego systemowego, 6) założenie nowych trawników. 5. Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia wewnętrznego obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę chodników z płyt betonowych, 2) ułożenie rur ochronnych z PCW w celu zabezpieczenia kabla n/n zasilającego maszt oświetleniowy, 3) wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych, 4) wykonanie ogrodzenia stalowego z paneli systemowych, 5) wykonanie chodników z płyt betonowych. 6. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Realizacja będzie się odbywać w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 9. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, w tym również za usterki gwarancyjne. 15. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. 19. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1-6.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.22.35.00-1, 45.22.38.20-0, 45.23.32.26-9, 45.23.32.53-7, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Kopacz Mirosław Firma Usługowo-Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 642295,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 484611,00
·         Oferta z najniższą ceną: 484611,00 / Oferta z najwyższą ceną: 484611,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.07.2012
Data udostępnienia informacji: 20.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2012 13:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski