Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wiadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Gdynia Arena

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Gdynia Arena zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2015 r. pod numerem: 47551 - 2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30391 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Gdynia Arena zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej obiektu hali Gdynia Arena zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8 wraz z terenem przyległym w następującym zakresie: 1) obsługa i monitorowanie systemu SAP, DSO oraz systemu monitoringu, 2) ochrona mienia w obiekcie oraz ochrona osób przebywających na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa: 1) w ust. 2 pkt. 1 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, w sposób ciągły w godzinach od godz. 07:00 do godz. 07:00 dnia następnego, 2) w ust. 2 pkt. 2 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony od poniedziałku do niedzieli: a) od dnia 01.04.2015 r. do 31.07.2015 r. od godziny 16:00 do 07:00 rano dnia następnego, b) od dnia 01.08.2015 r. do 15.01.2016 r. od godziny 15:00 do 07:00 rano dnia następnego; z tym, że od 22:00 do 07:00 usługa będzie świadczona w trybie patrolowo-obchodowym z częstotliwością obchodu co najmniej raz na godzinę i z potwierdzeniem obchodu w co najmniej 4 (czterech) punktach urządzeń potwierdzających obchód. Zamawiający wymaga, aby obchody były wykonywane pojedynczo przez pracowników ochrony w taki sposób, aby jeden z pracowników w tym czasie czuwał przy systemie monitorującym. 4. W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest do/zapewnić: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) zachowania najwyższej jakości wykonywanych usług i należytego wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, aktów wykonawczych do w/w ustawy oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących chronionego obiektu, 3) zapewnienia, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach niniejszej umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia, posiadały status pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz inne, wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), oraz legitymowały się wymaganymi badaniami lekarskimi, 4) prowadzenia portierni z punktem przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń w chronionym obiekcie hali, 5) prowadzenia punktu informacji o wewnętrznych numerach telefonicznych, 6) codziennego kontrolowania i rzetelnego prowadzenia Książki wejść gości hali Arena Gdynia, tj. pisemnej rejestracji godzin wejścia i wyjścia wszystkich osób niebędących pracownikami Zamawiającego z jednoczesnym sprawdzeniem, czy nie posiadają oni przedmiotów pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa (np. widocznych przedmiotów wnoszonych na teren hali bądź wynoszonych z hali - bez wymaganej kontroli osobistej), 7) wyrywkowej kontroli osób wchodzących na teren obiektu, w celu sprawdzenia, czy nie posiadają przedmiotów niebezpiecznych lub alkoholu, 8) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, 9) przeciwdziałania spożywaniu alkoholu oraz palenia papierosów na terenie hali Arena Gdynia oraz ujęcia i usunięcia w porozumieniu z Zamawiającym osób będących pod wpływem alkoholu, 10) zgłaszanie Policji przypadków włamań, kradzieży, innych przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie z nią w zakresie zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub w pościgu, 11) w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu hali lub zdrowiu, bezpieczeństwu pracowników lub osób przebywających na jej terenie w tym pracowników Zamawiającego, kierowanie akcją zabezpieczającą i ratunkowo-gaśniczą do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego), 12) zaopatrzenie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkim osobom, w tym pracownikom wykonującym niniejszą umowę, urządzenia radiotelefonu pracującego w sieci wewnętrznej Zamawiającego i na jego częstotliwości, zapewniającego stałą komunikacją ze służbami Zamawiającego, 13) pisemnego, uprzedniego i na bieżąco informowania Zamawiającego o zmianach personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej na dwa dni przed dokonaną zmianą, 14) w przypadku zorganizowania imprezy/meczu na hali przed podmiot inny niż Zamawiający współdziałania z ochroną organizatorów imprezy/meczu i ustalenia przed terminem tej imprezy /meczu sposób współpracy i skoordynowanego działania z ochroną organizatora imprezy/meczu, 15) prowadzenie stałego nadzoru pomieszczenia CAD i zamontowanych w nim systemów SAP, DSO, SKD, system monitoringu, 16) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie obiektu (będących własnością Zamawiającego); 17) natychmiastowego, tj. nie później niż tego samego dnia, informowania Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Zamawiającego o usiłowaniach nie stosowania się przez pracowników Zamawiającego lub podmiotów korzystających z jego usług do zaleceń ochrony, czy też poddania się ich kontroli, 18) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 19) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 20) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 21) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 22) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynku, 23) patrolowanie terenu i obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę w godzinach, o których mowa w ust. 3; 24) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego. 5. Patrol, o którym mowa w ust. 4 pkt. 19 składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony legitymującego się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i którzy powinni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt, posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni. 6. Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt. 7. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 8. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektu lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Nord Security Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113352,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 104208,56
  • Oferta z najniższą ceną: 104208,56 / Oferta z najwyższą ceną: 1291545920,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.04.2015
Data udostępnienia informacji: 07.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2015 14:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski