Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające na Ubezpieczenie osób od NNW na okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku

Numer ogłoszenia: 2211 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2014 r. pod numerem: 2211 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zajęć hipoterapii oraz wolontariuszy w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. 3. Zamawiający informuje, iż kalendarz imprez na rok 2014 jest w trakcie sporządzania. Zamawiający przekaże Ubezpieczycielowi kalendarz imprez na rok 2014 niezwłocznie po jego sporządzeniu. 4. Umowa ubezpieczenia NNW zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy zawarta zostanie w formie bezimiennej przyjmując do ubezpieczenia średni stan osobowy deklarowany przez ubezpieczającego w liczbie 600 osób/na dzień. 5. Maksymalna ilość dzienna uczestników zajęć hipoterapii od poniedziałku do czwartku wynosi 24 uczestników, w piątki: 28 uczestników. 6. Ubezpieczeniu NNW zajęć hipoterapii podlegają dzieci skierowane na zajęcia przez lekarza. Zajęcia polegają na tym, że dzieci odbywają seans hipoterapeutyczny, każdego konia prowadzi instruktor, natomiast dziecko jest asekurowane przez hipoterapeutę. Jeden seans trwa 30 minut. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pracownik Ośrodka Hipoterapii prowadzi dzienną kartotekę zajęć, w której potwierdza się udział dziecka w zajęciach. 7. Ubezpieczeniu NNW podlegają również wolontariusze, którzy w szczególności wykonują czynności na rzecz Zamawiającego na podstawie stosownych umów/porozumień o wolontariat. Wolontariusze świadczą na rzecz Zamawiającego między inymi czynności w odniesieniu do organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych, prowadzenia zajęć i ośrodka hipoterapii. 8. Suma ubezpieczenia: 1) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych i wolontariuszy suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2.000 PLN/osoba 2) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć hipoterapii suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000 PLN/osoba. 16. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy startowe uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy sportowej czy rekreacyjnej. 17. Zamawiający po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego dostarczy imienne listy wolontariuszy hipoterapii oraz uczestników zajęć hipoterapii. 18. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy pozostałych wolontariuszy w terminie 7 dni od zawarcia z nimi umowy. 19. Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia zobowiązany jest do objęcia ochroną ubezpieczeniową uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych i wolontariuszy nie wskazanych do ubezpieczenia w nn. postępowaniu, w przypadku nie powodującym zwiększenia przez Zamawiającego deklarowanego średniego stanu osobowego na dzień. 20. Zgłoszenie szkody może zostać dokonane przez poszkodowanego lub przez Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Oddział w Gdańsku, ul.Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3474,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1912,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1912,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 28 grudnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2012 roku pod pozycją 500816, usługi uzupełniające w wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 3.474,64 PLN, w Euro 864,42. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie dotyczy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zajęć hipoterapii oraz wolontariuszy w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2014 10:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski