Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2013 r. pod numerem: 333266 - 2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie nowego majątku Zamawiającego w postaci 20 sztuk pojemników typu Peryskop, wykonanych z żywicy i włókna szklanego i lakierowanych metodą natryskową (niskocenne składniki majątkowe). 3.Pojemniki w sezonie letnim (lipiec - wrzesień) zamontowane są na terenie plaży miejskiej Gdynia Śródmieście poza sezonem letnim pojemniki zostaną zdemontowane i przechowywane będą w magazynie GOSiR. 4.Okres ubezpieczenia i miejsce ubezpieczenia: 1)sezon letni: od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia 30 września 2013 roku - plaża miejska Gdynia Śródmieście, 2)od 01 października do 31 grudnia 2013 roku - magazyn GOSiR. 5.Zakres ubezpieczenia: 1)ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający - suma ubezpieczenia - łącznie 20 pojemników 68.880,00 zł brutto na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku; 2)ubezpieczenie mienia od dewastacji - suma ubezpieczenia - łącznie 20 pojemników 68.880,00 zł brutto na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2013 roku; 3)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia - włączenie nowego majątku do zakresu ubezpieczenia na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku, suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian jak w postępowaniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.51.2012. 6.Pozostały zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (polisa nr 908200219800), mienia od dewastacji (polisa nr 908200219801) jak i odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (polisa nr 908200219803) pozostają bez zmian jak w postępowaniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.51.2012. 7.Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców w niniejszym postępowaniu. 8.Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania aneksu do polis, o których mowa w ust. 6 lub oddzielnych polis ubezpieczeniowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-085 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63832,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 557,50
  • Oferta z najniższą ceną: 557,50 / Oferta z najwyższą ceną: 557,50
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 31 grudnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 63.832,12 PLN, w Euro 15.880,22. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 519026-2012 z dnia 19.12.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest ubezpieczenie nowego majątku Zamawiającego w postaci 20 sztuk pojemników typu Peryskop, wykonanych z włókna szklanego i lakierowanych metodą natryskową (niskocenne składniki majątkowe) w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, dewastacji i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2013
Data udostępnienia informacji: 19.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2013 14:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski