Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 90826 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2014 r. pod numerem: 90826 - 2014.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 39303-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 12 marca 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku usługi sprzątania obiektów Zamawiającego. 2. Usługa sprzątania obiektów Zamawiającego dotyczy: 1) Stadionu...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39303 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 12 marca 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku usługi sprzątania obiektów Zamawiającego. 2. Usługa sprzątania obiektów Zamawiającego dotyczy: 1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, 3) Siłowni zewnętrznej usytułowanej na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni (cześć działki o numerze 474/65), 4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 6) Boiska przy ul. Radosnej w Gdyni. 3. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości. 4. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. 5. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe. 7. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 8. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 9. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający uzna daną czynność za niewykonaną. Z tego tytułu Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o czynność nieprawidłowo wykonaną lub/i zaniechaną. 10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 12. Zamawiający przekaże Wykonawcy orientacyjny grafik meczów/imprez. Zamawiający ma prawo powiadomienia Wykonawcy o zmianie terminu meczu/imprezy lub o dodatkowym meczu/imprezie niż wynikający z grafiku, najpóźniej na 4 dni przed jego terminem. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań zgodnie z jego faktycznymi potrzebami. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.80.00-5, 90.91.91.00-3, 90.91.92.00-4, 90.51.32.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Konsorcjum Firm:1. Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
  • 2. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65597,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 51042,72
  • Oferta z najniższą ceną: 51042,72 / Oferta z najwyższą ceną: 51042,72
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 12 marca 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2013 roku pod pozycją 10568-2013, usługi uzupełniające w wysokości 20% zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 65.597,50 PLN, w Euro 15.526,40. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenie usługi sprzątania obiektów Zamawiającego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2014
Data udostępnienia informacji: 18.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2014 14:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski