Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 13260 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2016 r. pod numerem: 13260 - 2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 359978-2015 z dnia 2015-12-31 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 16.01.2016 roku do dnia 10.03.2016 roku usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usługi zabezpieczenia imprezy sportowej organizowanej przez...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359978 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 16.01.2016 roku do dnia 10.03.2016 roku usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usługi zabezpieczenia imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego. 2. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego, które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni. 3. Usługa zabezpieczenia imprezy sportowej pod nazwą Bieg Urodzinowy, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 13 luty 2016 r., w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności. 4. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektów przy ul. Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GCS) wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają). 5. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia położonego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego. 6. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają). 7. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektu hali Gdynia Arena położonej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, w sposób ciągły w godzinach od godz. 07:00 do godz. 07:00 dnia następnego z tym, że od 22:00 do 07:00 usługa ma być świadczona w trybie patrolowo-obchodowym z częstotliwością obchodu co najmniej raz na godzinę i z potwierdzeniem obchodu w co najmniej 4 (czterech) punktach urządzeń potwierdzających obchód. Zamawiający wymaga, aby obchody były wykonywane pojedynczo przez pracowników ochrony w taki sposób, aby jeden z pracowników w tym czasie czuwał przy systemie monitorującym. 8. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GCS położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający wymaga aby jedna z tych osób ochrony była wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.). 9. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 10. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego. 11. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 -2 w odniesieniu do kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni wykonywana ma być w postaci: zamknięcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22.00 oraz otwarcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6.00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie. 12. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 13 lutego 2016 r., z tym, że: 1) w godzinach od 14:00 dnia 10.02.2016 roku do godziny 10:00 dnia 13.02.2016 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony, 2) w dniu imprezy tj. 13.02.2016 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 13. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprezy sportowej należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę bądź teren biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego w realizacji ww. obowiązków. 14. Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem umowy, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm) .) i co najmniej 9 (dziewięciu) pracowników musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt. 15. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów GCS obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie. 16. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 17. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób przy imprezie lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 18. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprezy, o której mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z jej organizacji. 20. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 21. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej 5/9: 1) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu (będących własnością Zamawiającego); 2) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 3) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 4) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GCS od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 5) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 6) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GCS; 7) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; 9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 10) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hali gier, hali LA; 11) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 12) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika pomieszczenia biurowego oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie terenu i obiektów, minimum 1 obchód na 2 godziny; 15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; 22. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: 1) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego) oraz patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 2 godziny, 2) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; 3) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 4) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; 10) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, obsługę szlabanu wjazdowo/wyjazdowego do przystani jachtowej, obsługa systemu kontroli dostępu na pomosty i falochrony - wpuszczanie właścicieli/armatorów na jednostki pływające, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie; 11) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 12) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; 13) osoba ochrony pełniąca służbę w sobotę, niedzielę i święta w godzinach 08:00 - 20:00 będzie miała w szczególności obowiązek ewidencjonowania wjazdu samochodów bez pilotów, zachowania drożności dróg pożarowych, obsługi szlabanu wjazdowego, zgłaszania do bosmanów korzystanie ze slipu przez łodzie i skutery, uzupełnianie książki wejść i wyjść jednostek, zgodnie z prowadzonym nasłuchem Radia VHF 12; 14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; 15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca konwój pracownika przystani jachtowej Marina Gdynia celem przewiezienia gotówki do banku oraz 2 dodatkowych wezwań na telefon podczas trwania umowy; 16) prowadzenie dziennika służby. 23. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10: 1) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; 2) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 3) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 4) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 5) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 6) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; 7) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 10) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 11) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 12) prowadzenie dziennika służby; 13) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę, 14) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 24. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8: 1) prowadzenia portierni z punktem przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń w chronionym obiekcie hali, 2) prowadzenia punktu informacji o wewnętrznych numerach telefonicznych, 3) codziennego kontrolowania i rzetelnego prowadzenia Książki wejść gości hali Arena Gdynia, tj. pisemnej rejestracji godzin wejścia i wyjścia wszystkich osób niebędących pracownikami Zamawiającego z jednoczesnym sprawdzeniem, czy nie posiadają oni przedmiotów pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa (np. widocznych przedmiotów wnoszonych na teren hali bądź wynoszonych z hali - bez wymaganej kontroli osobistej), 4) wyrywkowej kontroli osób wchodzących na teren obiektu, w celu sprawdzenia, czy nie posiadają przedmiotów niebezpiecznych lub alkoholu, 5) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, 6) przeciwdziałania spożywaniu alkoholu oraz palenia papierosów na terenie hali Arena Gdynia oraz ujęcia i usunięcia w porozumieniu z Zamawiającym osób będących pod wpływem alkoholu, 7) zgłaszanie Policji przypadków włamań, kradzieży, innych przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie z nią w zakresie zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub w pościgu, 8) w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu hali lub zdrowiu, bezpieczeństwu pracowników lub osób przebywających na jej terenie w tym pracowników Zamawiającego, kierowanie akcją zabezpieczającą i ratunkowo-gaśniczą do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego), 9) zaopatrzenie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkim osobom, w tym pracownikom wykonującym niniejszą umowę, urządzenia radiotelefonu pracującego w sieci wewnętrznej Zamawiającego i na jego częstotliwości, zapewniającego stałą komunikacją ze służbami Zamawiającego, 10) pisemnego, uprzedniego i na bieżąco informowania Zamawiającego o zmianach personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej na dwa dni przed dokonaną zmianą, 11) w przypadku zorganizowania imprezy/meczu na hali przed podmiot inny niż Zamawiający współdziałania z ochroną organizatorów imprezy/meczu i ustalenia przed terminem tej imprezy /meczu sposób współpracy i skoordynowanego działania z ochroną organizatora imprezy/meczu, 12) prowadzenie stałego nadzoru pomieszczenia CAD i zamontowanych w nim systemów SAP, DSO, SKD, system monitoringu, 13) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie obiektu (będących własnością Zamawiającego). System telewizji przemysłowej (monitoring) obejmuje kamery zainstalowane na zewnątrz jak i wewnątrz budynku w ilości 95 sztuk, 14) Zamawiający przekaże Wykonawcy (pracownikom ochrony) środki dozoru telewizyjnego, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, DSO, oraz system załączania tryskaczy ręcznych, 15) obowiązku weryfikacji sygnalizacji zagrożenia (tj. ognia, dymu itp.) w czasie 60 sekund zgodnie z zatwierdzonym przez Państwową Straż Pożarną Scenariuszem współdziałania Instalacji przeciwpożarowych w sytuacji wystąpienia alarmu, 16) natychmiastowego, tj. nie później niż tego samego dnia, informowania Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Zamawiającego o usiłowaniach nie stosowania się przez pracowników Zamawiającego lub podmiotów korzystających z jego usług do zaleceń ochrony, czy też poddania się ich kontroli, 17) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 18) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 19) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 20) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 21) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynku, 22) patrolowanie terenu i obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę w godzinach, 23) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego, 24) nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy opracowania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu do zatwierdzenia następujących dokumentów, każdy w dwóch egzemplarzach: Planu ochrony hali Gdyni Arena, Instrukcji dla ochrony hali Gdynia Arena oraz Regulaminu ochrony obiektu. 25. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GCS przy ul. Olimpijskiej 1) obsadę składającą się z umundurowanych osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności: biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni dwie osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia uprawniająca do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu; 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych będących własnością Zamawiającego, zamontowanych na terenie stadionu; 3) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę; 15) w razie potrzeby w trakcie trwania dyżuru, osoba ochrony zobowiązana będzie do oprowadzania po obiekcie, osoby lub grupy osób wizytujące obiekt np. wycieczki szkolne; 16) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w trakcie każdego dyżuru co najmniej jedną osobę ochrony znającą język angielski w stopniu komunikatywnym, 17) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 26. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni: 1) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, 2) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 3) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 4) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 5) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 7) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 8) prowadzenie dziennika służby; 9) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 27. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4: 1) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego); 2) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 3) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 4) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 5) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka; 6) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 7) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp., lub o wypadku lub zauważonej chorobie koni(a), 9) prowadzenie dziennika służby; 10) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę. 28. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni: 1) zamykanie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22.00 oraz otwieranie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6.00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, 2) oznakowanie terenu boiska minimum 2 tablicami informacyjnymi z podaniem informacji: kto ochrania obiekt oraz numerem telefonu do patrolu interwencyjnego w przypadku zakłócania ciszy nocnej na terenie kompleksu sportowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159057,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 171586,85
·         Oferta z najniższą ceną: 171586,85 / Oferta z najwyższą ceną: 171586,85
·         Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 09 stycznia 2015 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2014 roku pod pozycją 256755-2014, usługi uzupełniające w wysokości 30% zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 159.057,87 PLN, w Euro 37.647,73. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochrony imprez masowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego w tym dodatkowego obiektu Zamawiającego (tj. hala Gdynia Arena) i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Data udostępnienia informacji: 20.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2016 10:36 Dodanie informacji Maciej Zaborski