Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Numer ogłoszenia: 151154 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2014 r. pod numerem: 151154 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 117422-2014 z dnia 2014-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90910000-9 - usługi sprzątania, 90911200-8 - usługi sprzątania budynków, 90911300-9 - usługi czyszczenia okien, 90914000-7 - usługi sprzątania parkingów, 90918000-5 -...
Termin składania ofert: 2014-04-16
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117422 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90910000-9 - usługi sprzątania, 90911200-8 - usługi sprzątania budynków, 90911300-9 - usługi czyszczenia okien, 90914000-7 - usługi sprzątania parkingów, 90918000-5 - usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 90919100-3 - usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 - usługi sprzątania biur, 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego: 1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, 3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście, 4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 5) Siłowni zewnętrznej usytułowanej na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni (cześć działki o numerze 474/65), 6) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 7) terenu wokół boiska przy ul. Radosnej w Gdyni. 3. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości. 5. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. 6. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie zaistniałych lub zauważonych usterek w sprzątanych przestrzeniach i pomieszczeniach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe. 9. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 10. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 13. Zamawiający będzie zamawiał usługi sprzątania zgodnie z jego faktycznymi potrzebami, w związku z czym z zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 14. Odnośnie siłowni zewnętrznej opisanej w ust. 2 pkt. 5 SIWZ Zamawiający przewiduje, iż usługa sprzątania będzie realizowana do 17 maja 2014 roku. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi sprzątania ww. obiektu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed powyżej podanym terminem. 15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 16. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów sprzątania objętych przedmiotem zamówienia. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, z wyłączeniem posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia opisanych w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 1. 20. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 22. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 23. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.80.00-5, 90.91.91.00-3, 90.91.92.00-4, 90.51.32.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, ul. Amona 76, 81-601 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 348906,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 224700,33
·         Oferta z najniższą ceną: 224700,33 / Oferta z najwyższą ceną: 274367,76
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2014
Data udostępnienia informacji: 06.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 12:42 zmiana daty końca publikacji Maciej Zaborski
08.07.2014 12:41 zmiana daty końca publikacji Maciej Zaborski
06.05.2014 12:50 Dodanie informacji Maciej Zaborski