Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018 r.

23/03/2018    S58    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi sprzątania

2018/S 058-128726
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 142 236.96 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90914000
90918000
90919100
90919200
90513000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) Terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości.
4. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości.
5. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe.
7. Przez cały okres obowiązywania umowy zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową.
8. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej.
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę.
11. Zamawiający będzie zamawiał usługi sprzątania zgodnie z jego faktycznymi potrzebami, w związku z czym zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań, bądź rezygnacji ze sprzątania podczas imprezy. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin sprzątania na stadionach po meczu/imprezie / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 005-007225
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 661 235.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 720 772.43 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 10:36 Dodanie informacji Marzena Angielczyk