Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi holowania podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141419-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 63727000-1- usługi holowania lub pchania statków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania sprzętu pływającego w tym między innymi stalowych pontonów pływających...
Termin składania ofert: 2014-07-09
Gdynia: Usługi holowania podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2014 r. pod numerem: 161341 - 2014.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141419 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi holowania podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 63727000-1- usługi holowania lub pchania statków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania sprzętu pływającego w tym między innymi stalowych pontonów pływających (bez własnego napędu) dla potrzeb przygotowania imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Wykonawca zrealizuje usługę holowania sprzętu pływającego wykorzystywanego do potrzeb Imprezy w tym co najmniej 9 stalowych pontonów pływających do miejsca ich usytuowania, a po zakończeniu Imprezy holowania do Strefy Operacji Wodnych, przy użyciu będącego w posiadaniu/dysponowaniu Wykonawcy holownika o następujących minimalnych parametrach (zgodnych z zasadami stosowanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne): 1) długość holownika 20,00-30,00 m; 2) szerokość holownika minimum 6,00 m; 3) moc silnika minimum 600 kW; 4) uciąg na palu minimum 10 ton. 4. W ramach realizacji usługi holowania Wykonawca zapewni obsadę osobową holownika posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, w tym między innymi: 1) zapewnienie odpowiedniej ilości osób zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacyjnej holownika, 2) zapewnienie obsady osobowej posiadającej odpowiednio udokumentowane kwalifikacje uprawniające do obsługi holownika zgodnie ze stosownymi przepisami. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odpowiednie przygotowanie holownika wraz z wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami, oraz zabezpieczenie paliwa. 6. Realizacja zamówienia obejmuje następujące miejsca: 1) baseny portowe Portu Gdynia, w tym Nabrzeże Angielskie na terenie Dalmoru S.A. - Molo Rybackie Gdynia, jako Strefa Operacji Wodnych Imprezy; 2) wody Zatoki Gdańskiej zlokalizowane na wysokości plaży Gdynia Śródmieście oraz Bulwaru Nadmorskiego, do odległości 200 metrów od linii brzegowej. Dokładne miejsca realizacji usługi zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 7. Termin świadczenia usług holowania: od dnia 11 lipca 2014 roku godz. 8:00 do 30 lipca 2014 roku godz. 18:00, w tym: 1) w dniach 11 -15 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 3 godziny robocze każdego dnia; 5) w dniu 16 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 6 godzin roboczych; 6) w dniach 17 - 21 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 8 godzin roboczych każdego dnia; 7) w dniu 22 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 6 godzin roboczych; 8) w dniach 23 - 26 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 1 godzina robocza każdego dnia; 9) w dniu 27 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 2 godziny robocze; 10) w dniach 28 -29 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 - 8 godzin roboczych każdego dnia; 11) w dniu 30 lipca pomiędzy godz. 8:00 a 18:00 -2 godziny robocze. Łączna szacowana ilość godzin roboczych pracy holownika wynosi 91. Godziny graniczne oraz konkretne godziny robocze świadczenia usługi w poszczególnych dniach będą wskazywane przez Zamawiającego na bieżąco, w zależności od przebiegu prac, co oznacza zapewnienie przez Wykonawcę holownika w stanie gotowości we wskazanych dniach i świadczenie usługi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. W przypadku, wystąpienia w danym dniu konieczności świadczenia usługi przez większą ilości roboczogodzin niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wydłużenie godzin realizacji zamówienia w danym dniu. 8. Terminy i godziny, o których mowa w ust. 7 oraz miejsca zamówienia, o którym mowa w ust. 6 mogą ulec zmianie. Z tytułu zmiany lokalizacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Zamawiający informuje, iż ilości godzin wskazane w ust. 7 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 10. Wykonawca będzie świadczył usługę holowania przy wykorzystaniu holownika sprawnego technicznie, dopuszczonego do użytkowania i eksploatacji, posiadającego wszelkie aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz posiadającej wymagane prawem ubezpieczenie jednostki pływającej, wyposażonej w wymagany sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie jednostki do użytkowania i eksploatacji. 11. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 12. W przypadku wystąpienia awarii holownika Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 godzin od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić holownik zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. 13. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 14. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji przedmiotu umowy do ekspozycji na jednostce wykonującej czynności holowania, materiałów reklamowo - promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 18. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.72.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Port Handling Sp. z o.o., ul. Plac Kaszubski 15 A/12, 81-350 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 92901,90
  • Oferta z najniższą ceną: 92901,90 / Oferta z najwyższą ceną: 92901,90
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 12:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski