Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500040037-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507290-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500018057-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, czeków, ulotek, wizytówek, banerów i innych druków (zwanych dalej łącznie „Drukami”), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: A2 b) Papier: kreda połysk, 250 g c) Kolorystyka: 4/0 CMYK d) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkanaście projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. e) Ilość: 4300 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min: e1) 20 szt. x 5 nakładów, e2) 50 szt. x 4 nakłady, e3) 100 szt. x 10 nakładów, e4) 250 szt. x 12 nakładów, 2) Ścianki sponsorskie tekstylne muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 2000 x 3000 mm, b) Materiał: flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, naciągany bezpośrednio na konstrukcje, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Konstrukcja: łukowa, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu, e) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 2 projekty, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 1 sztukę, f) Ilość: 2 sztuki. 3) Ulotki Informacyjne do A5 (Race Book) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu A5, b) Ilość stron/sposób składania: 8 stron, forma mapy, c) Papier: kreda mat, 250 g, d) Kolorystyka: 4/4 CMYK, e) Wykończenie: bigowanie, składanie, f) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 4 projekty, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, g) Ilość: 4000 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: 1000 szt. x 4 nakłady, 4) Banery wraz z montażem na kostki promocyjne muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 250 wys./ 1010 szer. cm, b) Materiał: baner block out, 600 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) Wymagania: materiał lekki, wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć), e) Montaż: baner montowany na metalowa kostkę (250x250 cm), za pomocą specjalistycznej mocnej taśmy dwustronnej + montaż w górnej części za pomocy linek, (Wykonawca dostarcza linki i taśmy potrzebna do montażu), f) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, g) Ilość: 10 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: g1) 2 szt. x 2 nakłady, g2) 4 szt. x 1 nakład, g3) 1 szt. x 2 nakłady. 5) Zaproszenia muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu 100 x 210 mm, b) Papier: kreda mat, 350 g, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Wykończenie: Laminat aksamitny soft dwustronny, wybiórczo lakier UV dwustronny, bigowanie, składanie, e) Ilość: 1500 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 6) Foto książka musi spełniać poniższe parametry: a) Format: 30x20, poziom, b) Ilość stron: 4 + 28 (nadruk na wewnętrznej stronie okładki), c) Papier: okładka z podbiciem tekturowym 400 g, kreda połysk 200 g wnętrze, wydruk cyfrowy, technika foto książki, d) Kolorystyka: 4/4 CMYK, e) Łączenie: klejone po krótkim boku, f) Wykończenie: okładka laminat aksamitny mat, elementy wypukłe + lakier UV wybiórczo, g) Ilość: 45 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 7) Wizytówki muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 90 x 50 mm z wykrojnika, b) Papier: kreda mat 450g/m2, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Wykończenie: Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, e) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia do 50 projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, f) Ilość: 2500 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: f1) 50 szt. x 10 nakłady, f2) 100 szt. x 10 nakładów, f3) 200 szt. x 5 nakładów, 8) Teczki tekturowe z wykrojnika muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu 220 x 305 mm, b) Grzbiet: 5 mm, c) Papier: Kreda mat, 350 g, d) Kolorystyka: 4/0 CMYK, e) Wykończenie: Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, bigowanie, składanie, f) Gumka: pomarańczowa, g) Ilość: 1000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 9) Papier firmowy musi spełniać poniższe parametry: a) Format: A4, b) Papier: kreda mat 80g/m2, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) Ilość: 2000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 10) Kalendarze trójdzielne muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 400 x 810 mm, b) Papier: główka kartonowa: karton 275g/m2, plecki: karton 275g/m2, kalendaria: papier offsetowy 90g/m2, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, full kolor, d) Ilość kart: 3x12 kart, full kolor wg projektu Zamawiającego, e) Uszlachetniania: główka folia mat, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, g) ilość – 200 sztuk / Zamawiający przewiduje 1 projekt. 11) Dyplomy okolicznościowe muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: A4, b) Papier: kreda mat, 200 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) Ilość: 5000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 12) Czeki muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: A3, b) Papier: kreda połysk, 300 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) Wykończenie: laminowanie, e) Ilość: 400 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, f) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt., 13) Identyfikatory muszą spełniać poniższe parametry: a) Format A6, b) Rodzaj papieru – papier kreda mat, c) Gramatura – min. 300 g/m2, d) Wydruk – full kolor dwustronnie, e) Identyfikator laminowany, f) Wykonany otwór na smycz, g) Ilość: 5000 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-13. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, b) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 13 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, c) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, d) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, e) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, f) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, g) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. 14. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85665.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Janusz Ciosek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Wielka Reklama
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 45
Kod pocztowy: 98-300
Miejscowość: Wieluń
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63754.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57318.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63754.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2018
Data udostępnienia informacji: 23.02.2018