Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 51372 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
 
Gdynia: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
1. Program Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „Move up to be healthy and happy” 2.Program Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23353-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 25319-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCs.DZPI.2710.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, ulotek informacyjnych, kalendarzy, teczek, notesów, banerów i innych druków (zwanych dalej łącznie „Drukami”), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: a) format – A2, b) rodzaj papieru – kreda z połyskiem, c) gramatura – min. 250 g/m2, d) kolorystyka – 4/4 CMYK e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt plakatów, f) ilość: 6000 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilkanaście/kilkadziesiąt różnych projektów plakatów, g) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: g1) 100 szt. plakatów x 10 nakładów, g2) 250 szt. plakatów x 14 nakładów, g3) 500 szt. plakatów x 3 nakłady, 2) Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: a) format – A2, b) rodzaj papieru – kreda z połyskiem, c) gramatura – min. 250 g/m2, d) kolorystyka – 4/0 CMYK e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt plakatów, f) ilość: 1000 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka/kilkanaście różnych projektów plakatów, g) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: g1) 20 szt. plakatów x 5 nakładów, g2) 50 szt. plakatów x 4 nakłady, g3) 100 szt. plakatów x 2 nakłady, g4) 500 szt. plakatów x 1 nakład, 3) Stojaki tekstylne muszą spełniać poniższe parametry: a) format – 955 x 2300 mm b) kolorystyka - 4/4 CMYK, c) konstrukcja – prosta, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu, d) materiał - flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, e) materiał naciągany bezpośrednio na konstrukcje, a) ilość: 17 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 sztukę, 4) Ściankę sponsorską tekstylną musi spełniać poniższe parametry: a) format – 2m x 5 m, b) kolorystyka – 4/4 CMYK, c) konstrukcja – prosta, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu, d) materiał - flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, e) materiał naciągany bezpośrednio na konstrukcje, f) ilość: 1 sztuka/ Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 5) Ulotki informacyjne 3x DL muszą spełniać poniższe parametry: a) format – po złożeniu DL, sposób składania w C, b) rodzaj papieru – kreda mat, c) gramatura – min. 300 g/m2, d) kolorystyka – 4/4 CMYK, e) wykończenie – folia mat, bigowanie, składanie, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt ulotek, g) Ilość: 800 sztuk/ Zamawiający przewiduje 2 projekty ulotek, h) Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na 300 szt. i 500 szt. ulotek, 6) Ulotki informacyjne do A5 (Race Book) muszą spełniać poniższe parametry: a) format – po złożeniu A5, b) ilość stron/sposób składania – 8 stron, forma mapy, c) rodzaj papieru – kreda mat, d) gramatura – min. 250 g/m2, e) kolorystyka – 4/4 CMYK, f) wykończenie – bigowanie, składanie, g) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt ulotek, h) ilość: 4000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 4 projekty ulotek, Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na 1000 szt. ulotek, 7) Ulotki informacyjne do A5 (GPX – poczta) muszą spełniać poniższe parametry: a) format – A5, b) rodzaj papieru – kreda mat, c) gramatura – min. 170 g/m2, d) kolorystyka – 4/4 CMYK, e) wykończenie – bigowanie, składanie, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt ulotek, g) ilość: 500 000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 4 projekty ulotek, h) Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na: h1) 25 000 szt. ulotek x 4 nakłady, h2) 100 000 szt. ulotek x 4 nakłady, 8) Banery wraz z montażem na kostki promocyjne muszą spełniać poniższe parametry: a) format – 250 wys./ 1010 szer. cm, b) materiał – baner block out, 600 g, c) kolorystyka – 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) wykonany - materiał lekki, wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć), e) montaż – baner montowany na metalową kostkę (250 x 250 cm) za pomocą specjalistycznej mocnej taśmy dwustronnej + montaż w górnej części za pomocą linek (Wykonawca dostarcza linki i taśmy potrzebne do montażu), f) ilość: 8 sztuk/ Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, g) Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na: g1) 2 sztuki x 2 nakłady, g2) 4 sztuki x 1 nakład, 9) Zaproszenia muszą spełniać poniższe parametry: a) format - po złożeniu – 100 x 210 mm, b) rodzaj papieru – kreda mat, c) kolorystyka – 4/4 CMYK, d) gramatura – min. 350 g/m2, e) wykończenie – laminat aksamitny soft dwustronny, wybiórczo lakier UV dwustronny, bigowanie, składanie, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zaproszeń, g) Ilość: 1500 sztuk / Zamawiający przewiduje jeden projekt zaproszeń, 10) Kalendarze wieloplanszowe muszą spełniać poniższe parametry: a) 14 kartek, b) łączenie – metalowa w kolorze białym spirala po krótkim boku z zawieszką, c) format - 480 mm x 650 mm, d) kolorystyka – 4/0 CMYK, e) rodzaj papieru – kreda mat, f) gramatura – min. 350 g/m2, g) wykończenie - folia matowa, wybiórczo lakier UV, h) ilość - 300 sztuk/ Zamawiający przedstawi jeden projekt. 11) Podręczniki zdrowego żywienia muszą spełniać poniższe parametry: a) Format - 210mm x 210mm, b) ilość stron - 48 stron, c) papier - kreda połysk, d) gramatura – min. 200 g/m2, e) kolorystyka - 4/4 CMYK, f) łączenie - 2 zszywki, g) ilość - 500 sztuk/ Zamawiający przedstawi jeden projekt. Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 12) Notatniki A5 muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A5, pion, b) ilość stron - 2 + 50, c) papier - kreda mat, 350 g (okładka), offset 90 g (wnętrze), d) kolorystyka - 4/0 CMYK, znak wodny na każdej stronie, e) łączenie - biała spirala po krótkim boku, f) wykończenie - folia mat okładka, g) ilość - 200 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 13) Foto książki muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A4, poziom, b) ilość stron: 4 + 24, c) papier - okładka z podbiciem tekturowym 400 g, kreda połysk 170 g wnętrze, d) kolorystyka - 4/4 CMYK, e) łączenie - klejone po krótkim boku, f) wykończenie - okładka folia połysk, g) ilość – 30 sztuk/Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 14) Katalogi klejone (raport ewaluacyjny) muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A4, pion, b) ilość stron: do 100, c) papier: kreda mat, d) gramatura – min. 200 g/m2, e) kolorystyka - 4/4 CMYK, f) łączenie - klejone po długim boku, g) ilość – 50 sztuk/Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 15) Wizytówki muszą spełniać poniższe parametry: a) format - 90 x 50 mm z wykrojnika, b) papier: kreda mat, c) gramatura – min. 450g/m2, d) kolorystyka - 4/4 CMYK, e) wykończenie – folia mat, wybiórczo lakier UV, f) ilość – 5450 sztuk/Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia do 50 projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. g) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: g1) 50 szt. wizytówek x 23 nakłady, g2) 100 szt. wizytówek x 15 nakładów, g3) 200 szt. wizytówek x 5 nakładów, g4) 800 szt. wizytówek x 1 nakład, g5) 1000 szt. wizytówek x 1 nakład, 16) Teczki tekturowe z wykrojnika muszą spełniać poniższe parametry: a) format - po złożeniu 220 x 305 mm, b) grzbiet - 5 mm, c) papier - kreda mat, d) gramatura – min. 350g/m2, e) kolorystyka: 4/0 CMYK, f) wykończenie - Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, bigowanie, składanie, g) gumka - pomarańczowa, h) ilość – 1000 sztuk/Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 17) Podkładki z klipsem muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A4, b) materiał - tektura grubości 2 mm, c) kolorystyka - 4/4 CMYK, d) wykończenie - laminat błysk obustronnie, metalowy klip do kartek, e) ilość – 100 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 18) Torby papierowe foliowane muszą spełniać poniższe parametry: a) Format - 240 x 340 x 90 mm, pion, b) papier - kreda mat, c) gramatura – min. 170g/m2, d) kolorystyka - 4/0 CMYK, e) wykończenie - folia mat, wybiórczo lakier UV, biały sznurek, f) ilość – 300 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 19) Dyplomy okolicznościowe muszą spełniać poniższe parametry: a) format – A4, b) rodzaj papieru – kreda mat, c) gramatura – min. 200 g/m2, d) kolorystyka – 4/0 CMYK, e) Ilość: 5000 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, 20) Siatki mesh muszą spełniać poniższe parametry: a) format - 100 x 200 cm, b) materiał - siatka mech, c) gramatura – min. 270g/m2, d) kolorystyka - 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, e) wykończenie - wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, f) ilość: 20 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka/kilkanaście projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt, 21) Czeki muszą spełniać poniższe parametry: a) format A3, b) rodzaj papieru- kreda z połyskiem, c) gramatura-min 300g/m2, d) kolorystyka – 4/0 CMYK, e) wykończenie – laminowanie, f) ilość: 400 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 400 projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 sztukę, 22) Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: a) format płyty 970 x 500 mm, b) rodzaj płyty- płyta twarda PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) grubość płyty - 3 mm, d) kolorystyka – 4/0 CMYK, e) wykończenie – oczkowanie w narożnikach, g) ilość: 20 sztuk/ Zamawiający przewiduje kilka/kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 sztukę, 23) Banery – ścianki na scenę muszą spełniać poniższe parametry: a) format 323 x 345 cm, b) materiał - baner block out, c) gramatura-min. 270g/m2, d) kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, e) wykończenie - wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, f) ilość: 4 sztuki/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-23. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków oraz nakładów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, b) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 23 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, c) wskazane w ust. 3 pkt. 8 banery winny zostać zamontowane przez Wykonawcę na kostki promocyjne będące własnością Zamawiającego, które są zlokalizowane na parkingu przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, d) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, e) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, f) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, g) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, h) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, liczony od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT233143.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Janusz Ciosek PPHU Wielka Reklama,  ,  ul. Wojska Polskiego 45,  98-300,  Wieluń,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 186963,69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124266,11
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 186963,69
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2017 15:04 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska