Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016

Gdynia: Usługa rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016

Numer ogłoszenia: 13238 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2016 r. pod numerem: 13238 - 2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 360694-2015 z dnia 2015-12-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 92622000-7 - usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych, 51211000-4 - usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu, 31711300-6 - elektroniczne systemy rejestrowania...
Termin składania ofert: 2016-01-11
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360694 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 92622000-7 - usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych, 51211000-4 - usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu, 31711300-6 - elektroniczne systemy rejestrowania czasu. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi w zakresie rejestracji uczestników, elektronicznego pomiaru czasu w systemie CHAMPION CHIP oraz przetwarzania informacji podczas organizowania i trwania imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016. 3. Wykonawca będzie świadczył usługę dla potrzeb następujących imprez sportowych: 1) impreza Bieg Urodzinowy w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe, marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 13.02.2016 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 8.000 uczestników, 2) impreza Bieg Europejski w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe, marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 07.05.2016 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 8.000 uczestników, 3) impreza Nocny Bieg Świętojański w ramach, której organizowany będzie bieg główny oraz marsz nordic walking w kategorii Open - termin imprezy 17.06.2016 roku, Zamawiający przewiduje łącznie 8.000 uczestników, 4) impreza Bieg Niepodległości w ramach, której organizowany będzie bieg główny, biegi młodzieżowe oraz marsz nordic walking w kategorii Open oraz marsze młodzieżowe - termin imprezy 11.11.2016 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 12.000 uczestników, 5) impreza MTB Gdynia Maraton w ramach, której organizowane będą wyścigi młodzieżowe termin imprezy 16.10.2016 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 1.000 uczestników, 6) impreza Mini MTB Gdynia Maraton w ramach, której organizowane będą wyścigi młodzieżowe termin imprezy 15.10.2016 roku - Zamawiający przewiduje łącznie 300 uczestników, zwanych dalej łącznie Imprezami. 4. Terminy Imprez, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz wypadków siły wyższej. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie. 5. Imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-4 tworzą cykl GPX Gdyni w Biegach (za wyjątkiem biegów młodzieżowych) oraz GPX Gdyni w Nordic Walking (za wyjątkiem marszy młodzieżowych), które to posiadają osobne regulaminy i osobną klasyfikację. 6. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z organizacji Imprez, o których mowa w ust. 3. Przez rezygnację z organizacji Imprezy Zamawiający rozumie zmianę podmiotu jako Organizatora Imprezy jak i całkowitą rezygnację z organizacji Imprezy. Z tytułu rezygnacji z organizacji Imprezy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 7. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany będzie zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi każdorazowo w regulaminie poszczególnych Imprez w szczególności do prawidłowego: 1) przyjmowania zgłoszeń i rejestracji uczestników Imprez na właściwej liście startowej i we właściwej kategorii, 2) przygotowywania pakietów startowych i przydzielenia uczestnikowi Imprez właściwego pakietu, w tym chipa w systemie CHAMPION CHIP, 3) sklasyfikowania miejsc i czasów uczestników poszczególnych Imprez..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.62.20.00-7, 51.21.10.00-4, 31.71.13.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Natalia Piotrak- Kurkowska, Grzegorz Kurkowski STS-2 S.C., ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432781,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 348828,00
·         Oferta z najniższą ceną: 348828,00 / Oferta z najwyższą ceną: 348828,00
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Data udostępnienia informacji: 20.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2016 10:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski