Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę naprawy oraz konserwacji dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Usługa naprawy oraz konserwacji dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 219987 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod numerem: 219987 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 150501-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1.Wykonawca zapewni jedną usługę bieżącej naprawy i konserwacji dachu membranowego w czasie obowiązywania umowy, w terminie, który zostanie wzajemnie uzgodniony przez strony umowy przypadającym w okresie obowiązywania umowy. Usługa...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150501 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa naprawy oraz konserwacji dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi bieżącej naprawy i konserwacji dachu membranowego zainstalowanego na Stadionie Miejskim w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia, w celu utrzymania ważności gwarancji, zgodnie z zakresem: 1. Od strony górnej dachu membranowego: 1) sprawdzenie kompletności oraz poprawności wszystkich elementów połączeniowych, 2) inspekcja Tkaniny łącznie z klapami zamknięcia co do usterek (rozcięcia, pęknięcia, itp.), 3) sprawdzenie zacisków, lin, prętów wsporników i innych stalowych elementów odnośnie korozji, 4) sprawdzenie krawędzi oraz mocowania membrany. 2. Od spodu dachu membranowego (poziom betonu): 1) sprawdzenie kompletności i poprawności wszystkich elementów łączeniowych. 3. Oprócz powyżej wzmiankowanych działań, muszą być przestrzegane wskazówki konserwacji oraz podręczniki obsługi poszczególnych producentów. 4. Przedstawienie Zamawiającemu raportu z inspekcji w formie pisemnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Taiyo Europe GmbH, Muehlweg 2, Sauerlach, kraj/woj. Niemcy.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30987,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 7140,00
·         Oferta z najniższą ceną: 7140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7140,00
·         Waluta: EUR.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust. 1 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie: Firma TAIYO Europe jest producentem i oficjalnym wykonawcą konstrukcji dachu membranowego stanowiącego jeden z elementów Stadionu Miejskiego. Dach membranowy, ze względu na swoją specyficzną konstrukcje wymaga prowadzenia okresowych czynności naprawczo-konserwacyjnych. Zgodnie z instrukcją użytkowania obiektu, w ramach tych działań wykonywana jest ekspertyza całej połaci dachu, oraz naprawy zabezpieczające drobne uszkodzenia powstałe w normalnym procesie eksploatacji przeciwdziałając ich eskalacji mogącej doprowadzić do poważnych uszkodzeń powłoki. Zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczno-rozruchową, w celu zapewnienia poprawnej eksploatacji elementu, oraz zachowania jego gwarancji, konieczne jest wykonywanie wnioskowanych czynności co najmniej raz do roku. Każda taka operacji zakończona jest szczegółowym raportem technicznym traktującym stan faktyczny całego rozwiązania. Zgodnie z zapisami w dokumentach technicznych dotyczących eksploatacji dachu obiektu, w okresie gwarancji jedynym wykonawcą mogącym wyświadczyć taką usługę z zachowaniem zapisów gwarancyjnych jest Firma TAIYO Europe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2014 12:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski