Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę drukowania (II półrocze) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Usługa drukowania (II półrocze) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2015 r. pod numerem: 160065- 2015.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146797 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania (II półrocze) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą zaproszeń, ulotek informacyjnych, kalendarzy, teczek, notesów i innych druków (zwanych dalej łącznie również Drukami), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Zaproszenie musi spełniać poniższe parametry: a) format po złożeniu - 100 x 210 mm, b) rodzaj papieru - kreda, c) rodzaj uszlachetnienia - folia mat, wybiórczo lakier UV, d) gramatura - min. 300 g/m2, e) wydruk - pełen kolor 4/4 z dwóch stron zaproszenia, druk offsetowy, f) bigowanie (zaproszenie gięte w pół), g) prace introligatorskie, h) ilość - 3.000 sztuk (Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na minimum 30 sztuk), 2) Ulotka informacyjna musi spełniać poniższe parametry: a) format - A5, b) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, c) gramatura - min. 150 g/m2, d) wydruk - pełen kolor (full kolor), dwustronnie, e) ilość - 5.000 sztuk (Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na minimum 500 sztuk) 3) Oferta sponsorska musi spełniać poniższe parametry: f) format - 210 x 210 mm, g) objętość do 30 stron, h) rodzaj papieru - kreda połysk 200 g/mkw, i) zadruk CMYK, obustronny, j) oprawa - metalowa spirala, k) ilość - 100 sztuk (Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka różnych projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na minimum 20 sztuk), 4) Race Book musi spełniać poniższe parametry: a) format - 210 x 210 mm, b) objętość do 20 stron, c) rodzaj papieru - kreda połysk 200 g/mkw, d) zadruk CMYK, obustronny, e) oprawa - metalowa spirala, f) ilość - 10.000 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 5) Teczka tekturowa z wykrojnika musi spełniać poniższe parametry: a) standard (470 mm x 337 mm), b) rodzaj papieru - kreda mat 350g, c) folia jednostronnie mat, d) bigowana e) kolor jednostronnie, f) ilość - 500 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 6) Notes A5 musi spełniać poniższe parametry: a) format A 5, b) wnętrze papier offset 90g, c) kolor jednostronnie (nadruk na każdej kartce), d) 25 kartek, e) Okładka - kreda mat 300g, f) metalowa spirala po długim boku, g) spirala biała lub srebrna, h) ilość - 500 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 7) Ulotka A6 do A7 musi spełniać poniższe parametry: a) rodzaj papieru - kreda błysk 170g, b) kolor dwustronnie, c) ilość - 500 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 8) Katalog musi spełniać poniższe parametry: a) format- kwadrat 200/200, b) szyta drutem na 2 zszywki, c) półokrągły grzbiet, d) okładka- papier powlekany (kredowy), błyszczący 250g , e) druk dwustronny, f) w środku papier powlekany (kredowy) mat 135g, g) 16-20 stron max, h) ilość - 350 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 9) Certyfikat musi spełniać poniższe parametry: a) format - A 4, b) druk jednostronny, c) rodzaj papieru - papier kreda mat 350g, l) ilość - 350 sztuk (Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka różnych projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na minimum 50 sztuk), 10) Ścianka sponsorska z materiału musi spełniać poniższe parametry: a) rozmiar 3m x 2m, b) nadruk 4/0 CMYK, c) konstrukcja: aluminium, łatwo składana, do samodzielnego montażu, d) materiał flagowy, możliwość prania w pralce, e) materiał naciągany bezpośrednio na konstrukcje, f) ilość - 2 sztuki (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu), 11) Kalendarz wieloplanszowy musi spełniać poniższe parametry: a) 14 kartek - nadruk jednostronny CMYK, pełen kolor, b) kartki kalendarza na metalowej spirali z zawieszką, c) format - 480 mm x 650 mm, d) gramatura papieru - kreda 200 g/m, e) uszlachetnienie - folia matowa na każdej stronie + lakier UV wybiórczo, f) ilość - 300 sztuk (Zamawiający przewiduje wykonanie według jednego projektu). 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-11. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 10 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, 3) wydrukowanie i dostarczenie próbnego wydruku Druku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 11 musi nastąpić w terminie 2 dni od momentu przesłania mailem projektu przez Zamawiającego. Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiającego próbnego wydruku, wydrukuje i dostarczy Druki w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania. Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni robocze od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, liczony od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Adah Advertising Sp. z o.o., ul. Filtrowa 62/55, 02-057 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 45768,92
  • Oferta z najniższą ceną: 45768,92 / Oferta z najwyższą ceną: 52733,79
  • Waluta: PLN .
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 05.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2015 13:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski