Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


Ogłoszenie nr 101827 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.
 
Gdynia: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 67242-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 70186-2017, 70934-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.29.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, naklejek, ulotek , banerów i innych druków (zwanych dalej łącznie „Drukami”), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Naklejki muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 7,5x5,5 cm, b) Materiał: folia samoprzylepna laminowana o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) ilość: 70 sztuk, e) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 1 projekt/Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 2) Folie OWV z laminatem stałym wraz z montażem musi spełniać poniższe parametry: a) Format: 134x291 cm b) Materiał: Folia OWV z laminatem stałym c) Kolorystyka: 4/0 CMYK d) Montaż: folia montowana na szybę sali konferencyjnej w budynku Zamawiającego (po stronie Wykonawcy), e) ilość: 2 sztuki, f) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 2 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 3) Plakaty (gablota miejska) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 68 x 118 cm b) Papier: kreda połysk, min. 250 g/m2 c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) ilość: 10 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 1 szt. x 10 nakładów, e) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy 4) Plakaty (gablota miejska) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 95,5 x 172,5 cm b) Papier: kreda połysk, min. 250 g/m2 c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) ilość: 50 sztuk/ Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 5 szt. x 10 nakładów, e) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, 5) Ulotki z wykrojnika (w kształcie piłki) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: średnica 20 cm (20x20 cm), b) Ilość kart: 4, c) Papier: kreda mat, min. 350 g/m2 d) Kolorystyka: 4/4 CMYK, e) Łączenie: nit w kolorze srebrnym, montowany na krawędzi po obwodzie (łącząc wszystkie karty). f) Wykończenie: Folia mat, wybiórczo lakier UV dwustronny, g) ilość: 5000 sztuk, h) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 1 projekt/Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 6) Banery Żagle muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 561x297 cm (prawa oraz lewa strona), b) Materiał: Baner block out, min. 270 g/m2 c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) Wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e) ilość: 18 sztuk (3 komplety), f) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 1 komplet x 3 nakłady, 1 komplet = 6 sztuk banerów tj. 3 prawe banery i 3 lewe banery, g) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, 7) Siatki Żagle muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: a1) 250 x 450 cm (prawa oraz lewa strona), a2) 360 x 650 cm (prawa oraz lewa strona), b) Materiał: siatka mech, min. 270 g/m2 c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) Wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e) ilość: e1) 12 sztuk w rozmiarze 250 x 450 cm, e2) 12 sztuk w rozmiarze 360 x 650 cm, f) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 1 komplet x 3 nakłady, 1 komplet = 8 sztuk siatek tj. 4 siatki w rozmiarze 250x450cm (2 prawe oraz 2 lewe) oraz 4 siatki w rozmiarze 360x650cm (2 prawe oraz 2 lewe), g) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, 8) Banery (Bramownice) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: a1) 6100 cm x 1700 cm, a2) 6100 cm x 1900 cm, b) Materiał: Baner blockout, min. 600 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) Wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e) ilość: e1) 5 sztuk w rozmiarze 6100x1700cm, e2) 1 sztuka w rozmiarze 6100x1900cm, f) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilka projektów/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, 9) Ścianki sponsorskie tekstylne (łukowa) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 2000 x 3000 mm, b) Materiał: flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, naciągany bezpośrednio na konstrukcje, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Konstrukcja: prosta, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu, e) ilość: 3 sztuk/ Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 1 szt. x 3 nakłady, f) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 3 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 10) Płyty PCV muszą spełniać poniższe parametry: a) płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, b) mocowanie płyty – na zewnątrz budynku, c) grubość płyty – min. 5 mm, d) Ilość: 2 sztuki e) Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 2 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-10. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 10 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, 3) wskazana w ust. 3 pkt. 2 folia OWV z laminatem winna zostać zamontowana (naklejona) przez Wykonawcę na szybę sali konferencyjnej budynku administracji przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT71334.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Adam Syrtów Pracownia Reklamy,  ,  ul. Rolnicza 18,  22-600,  Tomaszów Lubelski,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30834,13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30834,13
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65181,39
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2017
Data udostępnienia informacji: 30.06.2017