Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę cateringu dla uczestników imprezy Bieg Urodzinowy organizowanej przez GOSiR

Gdynia: Usługa cateringu dla uczestników imprezy Bieg Urodzinowy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Numer ogłoszenia: 27135 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2014 r. pod numerem: 27135 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 14511-2014 z dnia 2014-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków, 55400000-4 - usługi podawania napojów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringu w postaci...
Termin składania ofert: 2014-01-30
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14511 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringu dla uczestników imprezy Bieg Urodzinowy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków, 55400000-4 - usługi podawania napojów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringu w postaci przygotowania i wydawania herbaty z dodatkiem cytryny i cukru podczas imprezy organizowanej przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji pod nazwą Bieg Urodzinowy w dniu 8 lutego 2014 roku (zwanej dalej Imprezą). 3. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany będzie w szczególności do: 1) przygotowania w lokalu Wykonawcy ciepłej, czarnej herbaty z dodatkiem cytryny i cukru (zwanej dalej Herbatą) i przetransportowanie gotowej Herbaty zgodnie z wymogami sanitarnymi na miejsce realizacji zamówienia, 2) pozostawienia próbki herbaty i przechowywania jej przez okres i w sposób wymagany przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 3) sukcesywnego (według zapotrzebowania) wydawania od godziny 10.00 do godziny 16.00 Herbaty uczestnikom Imprezy, 4) zapewnienia minimum 6 osób, posiadających aktualne (ważne) książeczki sanitarno-epidemiologiczne, do wydawania Herbaty oraz dodatkowo minimum 2 osoby do sprzątania kubków pozostawionych przez uczestników Imprezy w promieniu 20 metrów od stanowiska, 5) świadczenia usługi za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi w tym: a) zapewnienia stanowiska w postaci minimum stołów do wydawania Herbaty, w ilości umożliwiającej równoczesną obsługę 6 uczestników Imprezy, b) zapewnienia wody, herbaty, cukru, świeżych cytryn,do przygotowywania Herbaty, c) urządzenia zapewniającego utrzymanie ciepłej Herbaty przez cały czas trwania Imprezy, d) styropianowych, jednorazowych kubków o pojemności 250 ml dopuszczonych do kontaktu z żywnością, e) 10 śmietników o pojemności minimum 150 l wraz z workami na śmieci, 6) zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego zasilania sprzętu niezbędnego Wykonawcy do świadczenia usługi, 7) sprzątania na bieżąco pozostawionych kubków, 8) wymiany zapełnionych worków w śmietnikach i wyniesienie ich do kontenera udostępnionego przez Zamawiającego, 9) uprzątnięcie po Imprezie miejsca wydawania Herbaty. 4. Wykonawca do przygotowania Herbaty będzie stosować produkty posiadające aktualne terminy ważności. 5. Zamawiający przewiduje przygotowanie i wydanie 4000 sztuk Herbaty. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia, jednak nie więcej niż do ilości 5000 sztuk Herbaty. Zamawiający najpóźniej na dwa dni przed Imprezą poinformuje Wykonawcę o ewentualnym zwiększeniu zamówienia. 6. Zamawiający w trakcie trwania Imprezy przewiduje 5 cykli ciągłego wydawania Herbaty - 4 cykle po 100 - 500 sztuk i ostatni cykl powyżej 3000 sztuk. 7. Zamawiający nie zapewnia podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia minimum 40.000 zł. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do złożenia kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o wszelkich stwierdzonych w wyniku wykonywania usługi problemach w realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu niezbędnych informacji. 11. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z organizacji Imprezy, o której mowa w ust. 2. Przez rezygnację z organizacji Imprezy Zamawiający rozumie zarówno zmianę podmiotu jako Organizatora Imprezy jak i całkowitą rezygnację z organizacji Imprezy. Z tytułu rezygnacji z organizacji Imprezy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.40.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Dolata BISTRO PADO, ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 4034,40
·         Oferta z najniższą ceną: 4034,40 / Oferta z najwyższą ceną: 10725,60
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2014
Data udostępnienia informacji: 11.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2014 13:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski