Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udostępnienie wraz z rozstawieniem namiotów dla potrzeb Red Bull Air Race Gdynia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141419-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 63727000-1- usługi holowania lub pchania statków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania sprzętu pływającego w tym między innymi stalowych pontonów pływających...
Termin składania ofert: 2014-07-09
Gdynia: Udostępnienie wraz z rozstawieniem namiotów dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2014 r. pod numerem: 161333 - 2014.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141419 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie wraz z rozstawieniem namiotów dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych, 39522530-1 - namioty, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w dyspozycji) Wykonawcy namiotów na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie namiotu o powierzchni 25m2 i wymiarach 5 m x 5 m - 7 sztuk namiotów; 2) transport i rozładunek namiotów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż i rozstawienie namiotów w terenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy namiotów, 4) demontaż i wywiezienie namiotów po zakończeniu Imprezy, w tym uporządkowanie terenu po demontażu. 4. Namioty rozstawione będą: 1) na terenie Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - 5 sztuk, 2) na terenie Plaży Gdynia Redłowo - 1 sztuka, 3) na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia, okolice nabrzeża Beniowskiego przy Akademii Morskiej (od strony Mariny) - 1 sztuka. Dokładne miejsce montażu zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 5. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia i demontażu namiotów: 1) 4 sztuki namiotów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 - w dniu 20.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie namiotów; gotowość na godzinę 11.00 w dniu 21.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 29.07.2014 roku; 2) 1 sztukę namiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt.1 - w dniu 15.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie namiotu gotowość na godzinę 11.00 w dniu 15.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 30.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 31.07.2014 roku; 3) 1 sztukę namiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 - w dniu 23.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie namiotu; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 23.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 4) 1 sztukę namiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 - w dniu 21.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie namiotu; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 21.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 29.07.2014 roku. 6. Szczegółowy opis każdego namiotu i wyposażenia: 1) konstrukcja namiotu musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kotew (szpilek) lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 2) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, poliester powlekany PVC, 3) wszystkie elementy namiotu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym atest higieniczny, 4) materiał namiotu musi posiadać atest ITB w zakresie niezapalności zgodnie z normą PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN ISO 6941:2005 lub równoważnymi, 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia namiotów niezniszczonych, o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych, 6) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji przedmiotu umowy do umieszczenia/ekspozycji na namiotach, materiałów reklamowo - promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia namiotów jak ich lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 1 dnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem poszczególnych namiotów. 8. Zamawiający informuje, iż ilości namiotów wskazane w ust. 4 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia namiotów zgodnie z planem Zamawiającego i ich demontażu i wywiezienia po Imprezie, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć namioty na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę namiotów, 3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia namiotów zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej przedmiotowych namiotów oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 4) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu namiotów powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 5) odebranie danej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, do odbioru wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną namiotów, w tym wymagane certyfikaty i atesty, o których mowa w ust.6, 6) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 7) Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych namiotów nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 5 godzin od zgłoszenia, 8) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7, 39.52.25.30-1, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Piotr Potocki Porolet, Miszewo 73, 80-297 Banino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 5596,50
  • Oferta z najniższą ceną: 5596,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5596,50
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 12:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski