Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race

Gdynia: Udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Numer ogłoszenia: 242310 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem: 242310 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 132789-2014 z dnia 2014-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest...
Termin składania ofert: 2014-06-30
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132789 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie wraz z montażem gotowych konstrukcji dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, montaż, posadowienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w dyspozycji) Wykonawcy, gotowych konstrukcji w postaci bram wejściowych, podestów, scen oraz schodów zwanych dalej łącznie Konstrukcjami, dla potrzeb imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie trzech bram wejściowych, 2) udostępnienie trzech scen, 3) udostępnienie trzech podestów dla fotoreporterów, 4) udostępnienie schodów, 5) transport i rozładunek Konstrukcji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku gotowości do montażu i posadowienia Konstrukcji w terenie, 6) montaż Konstrukcji oraz ich posadowienie w terenie, zgodnie z instrukcjami montażu dostawców Konstrukcji, 7) demontaż i wywiezienie Konstrukcji po zakończeniu Imprezy, 8) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu Konstrukcji. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących terminach: 1) brama nr 1 wejściowa na Plażę Gdynia Śródmieście - w dniu 23.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie bramy o wysokości od 4 m - 5 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 12m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg bramy) na wejściu z Bulwaru Nadmorskiego na Plażę Gdynia Śródmieście (między budynkami restauracji Cafe Contrast i Del Mar); gotowość na godzinę 24.00 w dniu 23.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja bramy posadowiona będzie na kostce brukowej; 2) brama nr 2 wejściowa przy pomniku Rybki - w dniu 23.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie bramy o wysokości od 4 m - 5 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 12 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg bramy) na Bulwarze Nadmorskim (przy pomniku Rybki); gotowość na godzinę 24.00 w dniu 23.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja bramy posadowiona będzie na kostce brukowej; 3) brama nr 3 wejściowa przy Al. Piłsudskiego - w dniu 23.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie bramy o wysokości od 4 m - 5 m (mierzone od podłoża do dolnej krawędzi belki poziomej), szerokości 12 m (mierzone od wewnętrznych krawędzi nóg bramy) na Al. Piłsudskiego (na wysokości ul. Prusa); gotowość na godzinę 24.00 w dniu 23.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja bramy posadowiona będzie na asfalcie; 4) scena nr 1 na terenie Plaży Gdynia Śródmieście o wysokości 1 m i powierzchni 32 m² (wymiary 8 m x 4 m) - w dniu 22.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie sceny; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 22.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja sceny posadowiona będzie na podłożu piaszczystym, w związku z tym Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania podłoża pod scenę i jej elementy; 5) scena nr 2 na terenie parkingu przy Akademii Morskiej o wysokości 1 m i powierzchni 9 m2 (wymiary 3 m x 3 m) - w dniu 22.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie sceny; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 22.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja sceny posadowiona będzie na podłożu betonowym/asfaltowym; 6) scena nr 3 na terenie parkingu przy Akademii Morskiej o wysokości 1 m i powierzchni 24 m2 (wymiary 8 m x 3 m) - w dniu 22.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie sceny; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 22.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; Zamawiający informuje, iż konstrukcja sceny posadowiona będzie na podłożu betonowym/asfaltowym; 7) podest nr 1 dla fotoreporterów na terenie falochronu morskiego Marina Gdynia - podest musi być zamontowany przez Wykonawcę i gotowy do odbioru przez Zamawiającego w dniu 25.07.2014 roku na godzinę 8:00; rozpoczęcie demontażu od godziny 20:00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 8) podest nr 2 dla fotoreporterów na terenie Bulwaru Nadmorskiego - podest musi być zamontowany przez Wykonawcę i gotowy do odbioru przez Zamawiającego w dniu 25.07.2014 roku na godzinę 8:00; rozpoczęcie demontażu od godziny 20:00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 9) podest nr 3 dla fotoreporterów na terenie ostrogi Bulwaru Nadmorskiego - podest musi być zamontowany przez Wykonawcę i gotowy do odbioru przez Zamawiającego w dniu 25.07.2014 roku na godzinę 8:00; rozpoczęcie demontażu od godziny 20:00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku, 10)schody na Plaży Gdynia Śródmieście wykonane zgodnie z dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ - w dniu 23.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie schodów o szerokości co najmniej 12 m; gotowość na godzinę 24.00 w dniu 23.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku. 5. W celu posadowienia Konstrukcji w terenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać wymagane fundamenty, jeżeli będzie to wynikać z instrukcji montażu dostawców Konstrukcji. 6. Montaż i posadowienie Konstrukcji w terenie nastąpi w terminie/ach uzgodnionym/ch przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Konstrukcji o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. W razie dostarczenia Konstrukcji zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, Zamawiający postawi Konstrukcje do dyspozycji Wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 24 h. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji Konstrukcji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do ich ochrony przez zewnętrzną firmę ochroniarską do czasu ich zwrotu Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie bram: 1) każdorazowo konstrukcja bramy musi być ustawiona w sposób nieinwazyjny w stosunku do podłoża oraz elementów infrastruktury danego miejsca, 2) każdorazowo zastosowana konstrukcja bramy oraz obciążenie mają zapewniać stabilność i wytrzymałość bramy II Strefy Wiatrowej przy uwzględnieniu zawieszenia baneru o wysokości 1m i szerokości równej szerokości danej bramy, 3) każdorazowo dostarczone i rozstawione konstrukcje bram mają składać się z tzw. kratownicy scenicznej; Wykonawca na własny koszt zapewnia transport środków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz na własny koszt rozstawia konstrukcję bram oraz niezbędne obciążenie w wyznaczonych miejscach i składa bramy, 4) bramy w całości muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub aluminium, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia Konstrukcji z innego tworzywa, 5) wszystkie dostarczone i ustawione konstrukcje muszą być wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania banerów reklamowych itp., 6) wszystkie dostarczone konstrukcje muszą być tego samego typu w rozmiarze zgodnym z zamówieniem, 7) waga obciążenia musi zapewniać stabilność konstrukcji z uwzględnieniem zawieszonych na niej banerów, 8) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym bramy będą stały tj. od momentu ich ustawienia do momentu ich demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego bram oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sceny nr 1: 1) system sceniczny o wymiarach 8mx4m (szerokość x głębokość) i wysokości 1 m, zbudowany z systemowych podestów scenicznych o konstrukcji aluminiowej o wymiarach minimum 1 m x 1m - dla pojedynczego elementu i wysokości 1 m, 2) podesty muszą być wypełnione sklejką wodoodporną i pokryte powierzchnią antypoślizgową w kolorystyce dostępnej u Wykonawca natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 3) płyty muszą być na stałe zamocowane do podestów, 4) zewnętrzne obrzeże podestu musi być wykonane z profili aluminiowych o szerokości minimum 100mm wewnętrznie wzmocnione gęstym użebrowaniem, 5) podesty sceniczne muszą posiadać system łączenia zapewniający trwałość i stabilność (maksymalna waga jednego podestu - 50 kg), 6) systemowe łączenie musi umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny i nie może wpływać na jej stabilność i warunki bezpieczeństwa, 7) narożniki podestów muszą być wzmocnione stalowymi okuciami, 8) profil brzegowy musi mieć możliwość montażu, kotary, zasłony, baneru itp., 9) cała scena po zamontowaniu musi posiadać obicie z materiału w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 10) scena musi posiadać schody o wysokości minimum 1 m z możliwością umocowania ich w dowolnym miejscu sceny z możliwością regulacji tak aby można było zamontować je przy każdym z krótszych boków konstrukcji , 11) schody muszą posiadać zamknięte czoło stopnia w kolorze i obicie z każdej strony w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 12) nogi podestów scenicznych muszą być demontowane, teleskopowe z możliwością płynnej regulacji w zakresach min. od 0,8 - 1,5m do 1,0 - 1,8 m; zakres regulacji musi umożliwić Wykonawcy bezpieczne posadowienie podestu w terenie, gdzie konieczna może być regulacja wysokości nóg podestów; minimalna wytrzymałość podestu musi wynosić 750 kg/m2, 13) Wykonawca zapewni we własnym zakresie elementy i narzędzia potrzebne do montażu sceny, które zapewnią jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, 14) wszystkie elementy sceny muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym atest higieniczny i raport odporności na ogień, 15) scena będzie posadowiona na podłożu piaszczystym, w związku z tym Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania podłoża pod scenę i jej elementy, 16) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym scena będzie użytkowana tj. od momentu jej ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego sceny oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sceny nr 2: 1) system sceniczny o wymiarach 3mx3m (szerokość x głębokość) i wysokości 1 m, zbudowany z systemowych podestów scenicznych o konstrukcji aluminiowej o wymiarach minimum 1 m x 1m - dla pojedynczego elementu i wysokości 1 m, 2) podesty muszą być wypełnione sklejką wodoodporną i pokryte powierzchnią antypoślizgową w kolorystyce dostępnej u Wykonawca natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 3) płyty muszą być na stałe zamocowane do podestów, 4) zewnętrzne obrzeże podestu muszą być wykonane z profili aluminiowych o szerokości minimum 100mm wewnętrznie wzmocnione gęstym użebrowaniem, 5) podesty sceniczne muszą posiadać system łączenia zapewniający trwałość i stabilność (maksymalna waga jednego podestu - 50 kg), 6) systemowe łączenie musi umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny i nie może wpływać na jej stabilność i warunki bezpieczeństwa, 7) narożniki podestów muszą być wzmocnione stalowymi okuciami, 8) profil brzegowy musi mieć możliwość montażu, kotary, zasłony, baneru itp., 9) cała scena po zamontowaniu musi posiadać obicie z materiału w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 10) scena musi posiadać schody o wysokości minimum 1 m z możliwością umocowania ich w dowolnym miejscu sceny z możliwością regulacji tak aby można było zamontować je przy każdym z krótszych boków konstrukcji, 11) schody muszą posiadać zamknięte czoło stopnia w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 12) nogi podestów scenicznych muszą być demontowane, teleskopowe z możliwością płynnej regulacji w zakresach min. od 0,8 - 1,5m do 1,0 - 1,8 m; zakres regulacji musi umożliwić Wykonawcy bezpieczne posadowienie podestu w terenie, gdzie konieczna może być regulacja wysokości nóg podestów; minimalna wytrzymałość podestu musi wynosić 750 kg/m2, 13) Wykonawca zapewni we własnym zakresie elementy i narzędzia potrzebne do montażu sceny, które zapewnią jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, 14) wszystkie elementy sceny muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym atest higieniczny i raport odporności na ogień, 15) scena będzie posadowiona na podłożu betonowym/asfaltowym, w związku z tym Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania podłoża pod scenę i jej elementy, 16) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym scena będzie użytkowana tj. od momentu jej ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego sceny oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sceny nr 3: 1) system sceniczny o wymiarach 8mx3m (szerokość x głębokość) i wysokości 1 m, zbudowany z systemowych podestów scenicznych o konstrukcji aluminiowej o wymiarach minimum 1 m x 1m - dla pojedynczego elementu i wysokości 1 m wraz z barierkami zabezpieczającymi, 2) podesty muszą być wypełnione sklejką wodoodporną i pokryte powierzchnią antypoślizgową w kolorystyce dostępnej u Wykonawca natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 3) płyty muszą być na stałe zamocowane do podestów, 4) zewnętrzne obrzeże podestu musi być wykonane z profili aluminiowych o szerokości minimum 100mm wewnętrznie wzmocnione gęstym użebrowaniem, 5) podesty sceniczne posiadać muszą system łączenia zapewniający trwałość i stabilność (maksymalna waga jednego podestu - 50 kg), 6) systemowe łączenie musi umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny i nie może wpływać na jej stabilność i warunki bezpieczeństwa, 7) narożniki podestów muszą być wzmocnione stalowymi okuciami, 8) profil brzegowy musi mieć możliwość montażu, kotary, zasłony, baneru itp., 9) cała scena po zamontowaniu musi posiadać obicie z materiału w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 10) scena musi posiadać schody o wysokości minimum 1 m z możliwością umocowania ich w dowolnym miejscu sceny z możliwością regulacji tak aby można było zamontować je przy każdym z krótszych boków konstrukcji, 11) schody z barierkami muszą posiadać zamknięte czoło stopnia w kolorystyce dostępnej u danego Wykonawcy natomiast Zamawiający preferuje kolorystykę w kolorze szarym, 12) nogi podestów scenicznych muszą być demontowane, teleskopowe z możliwością płynnej regulacji w zakresach minimum od 0,8 - 1,5m do 1,0 - 1,8 m; Zakres regulacji musi umożliwić Wykonawcy bezpieczne posadowienie podestu w terenie, gdzie konieczna może być regulacja wysokości nóg podestów; minimalna wytrzymałość podestu musi wynosić 750 kg/m2, 13) Wykonawca zapewni we własnym zakresie elementy i narzędzia potrzebne do montażu sceny, które zapewnią jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, 14) Wszystkie elementy sceny muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym atest higieniczny i raport odporności na ogień, 15) system ten musi posiadać nośność pozwalającą na umiejscowienie na nim kontenera biurowego 20 o wymiarach 6000x2500x2800 wraz z wyposażeniem, 16) scena będzie posadowiona na podłożu betonowym/asfaltowym, w związku z tym Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania podłoża pod scenę i jej elementy, 17) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym scena będzie użytkowana tj. od momentu jej ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego sceny oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie podestu dla fotoreporterów nr 1: 1) wysokość co najmniej 1,2 m, powierzchnia 12 m2, wymiary 6mx2m, 2) nośność podestu musi umożliwić obecność na nim co najmniej 20 osób jednocześnie, 3) podest wymaga barierki na jednym dłuższym boku zamontowanej od strony basenu żeglarskiego; barierka musi być zamontowana do podestu w sposób zapewniający stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo oraz musi wytrzymać nacisk co najmniej trzech dorosłych mężczyzn, 4) musi posiadać stopnie z jednej strony ułatwiające wejście na podest, 5) musi być stabilny, bezpieczny oraz uwzględniać warunki wiatrowe panujące w lokalizacji, 6) wszystkie elementy podestu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania, 7) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym podest będzie użytkowany tj. od momentu jego ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego podestu oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie podestu dla fotoreporterów nr 2: 1) wysokość co najmniej 1,2 m, powierzchnia 9m2, wymiary 3mx3m, 2) nośność podestu musi umożliwić obecność na nim co najmniej 14 osób jednocześnie, 3) ze względu na lokalizację podest ten musi być ogrodzony od publiczności, 4) musi posiadać stopnie z jednej strony ułatwiające wejście na podest, 5) musi być stabilny, bezpieczny oraz uwzględniać warunki wiatrowe panujące w lokalizacji, 6) wszystkie elementy podestu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania, 7) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym podest będzie użytkowany tj. od momentu jego ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego podestu oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie podestu dla fotoreporterów nr 3: 1) wysokość co najmniej 1,2 m i powierzchnia 12 m2, wymiary 6mx2m, 2) nośność podestu musi umożliwić obecność na nim co najmniej 20 osób jednocześnie, 3) musi posiadać stopnie z jednej strony ułatwiające wejście na podest, 4) musi być stabilny, bezpieczny oraz uwzględniać warunki wiatrowe panujące w lokalizacji, 5) wszystkie elementy podestu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania, 6) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym podest będzie użytkowany tj. od momentu jego ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego podestu oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie schodów: 1) szerokość co najmniej 12 m; szczegółowe miejsce posadowienia schodów zawiera załącznik nr 6 do SIWZ; 2) schody wykonane z drewna lub innego materiału przeznaczonego do budowy konstrukcji schodów; Zamawiający informuje, iż schody wykorzystywane będą jako wyjście z terenu imprezy masowej, 3) nośność schodów musi być potwierdza stosownym certyfikatem, 4) muszą być stabilne, bezpieczne oraz uwzględniać warunki wiatrowe panujące w lokalizacji, 5) wszystkie elementy schodów muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym raport odporności na ogień w przypadku schodów drewnianych, 6) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania obowiązków umowy do dyspozycji Zamawiającego swoją ekipę montażową oraz oddeleguje swojego przedstawiciela w celu zapewnienia asysty technicznej na czas, w którym schody będą użytkowane tj. od momentu jego ustawienia do momentu demontażu; przez asystę techniczną Zamawiający rozumie doglądanie stanu technicznego schodów oraz wezwanie ekipy montażowej Wykonawcy, która w każdej chwili będzie w stanie usunąć ewentualne usterki. 16. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Konstrukcje na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Konstrukcji, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia Konstrukcji w terenie, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia Konstrukcji w terenie, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren/y montażu i posadowienia Konstrukcji w terenie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do montażu i posadowienia Konstrukcji, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren/y montażu/demontażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) niezwłocznie w dniu wykonania danej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania danej części przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 12) odebranie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 13) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do każdego odbioru częściowego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14, 14) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia każdego odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją producenta Konstrukcji, b) dokumentacji technicznej zamontowanych Konstrukcji, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw kontenerów/modułów i innych urządzeń, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, 15) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych Konstrukcji nie później niż w ciągu 5 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia, 18) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia. 17. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 18. Zamawiający informuje, iż lokalizacje poszczególnych Konstrukcji mogą ulec zmianie w związku z czym Zamawiający po podpisaniu umowy wskaże dokładne lokalizacje posadowienia danych Konstrukcji. W przypadku zmiany lokalizacji Wykonawca w celu posadowienia Konstrukcji uwzględni warunki danego podłoża. 19. Zamawiający informuje, iż ilości Konstrukcji wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Stanisław Bogucki i Tomasz Bogucki - Agencja Artystyczno - Usługowa BOGART S.C. Stanisław,Tomasz Boguccy, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 207870,00
·         Oferta z najniższą ceną: 207870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 207870,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 12:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski