Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie telebimów i nagłośnienia wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race

Gdynia: Udostępnienie telebimów i nagłośnienia wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Numer ogłoszenia: 242302 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem: 242310 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140187-2014 z dnia 2014-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 32200000-5-aparatura transmisyjna do transmisji telewizyjnej, 32351200-0 - ekrany, 32342400-6 - sprzęt nagłaśniający, 32324600-6 - telewizory cyfrowe, 44212300-2 - konstrukcje i...
Termin składania ofert: 2014-07-08
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140187 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie telebimów i nagłośnienia wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 32200000-5-aparatura transmisyjna do transmisji telewizyjnej, 32351200-0 - ekrany, 32342400-6 - sprzęt nagłaśniający, 32324600-6 - telewizory cyfrowe, 44212300-2 - konstrukcje i ich części, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie, demontaż i wywiezienie będącego własnością (pozostającego w dyspozycji) Wykonawcy systemu nagłośnienia wraz z konstrukcją do zawieszenia, telebimów wraz z konstrukcją do zawieszenia oraz obsługa dostarczonego sprzętu podczas imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku, na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Nagłośnienie i telebimy ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem Imprezy przygotowanym przez Zamawiającego. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie systemu nagłośnienia wraz z konstrukcją do zawieszenia składającego się z 5 wież, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, 2) udostępnienie 1 telebimu o łącznej powierzchni co najmniej 60 m2 wraz z konstrukcją do zawieszenia oraz systemem nagłośnienia, o którym mowa w ust 5 pkt. 2, 3) udostępnienie 5 telebimów o łącznej powierzchni co najmniej 125 m2 wraz z konstrukcją do zawieszenia oraz systemem nagłośnienia, o których mowa w ust 5 pkt. 3, 4) udostępnienie systemu nagłośnienia, o którym mowa w ust 5 pkt. 4, 5) transport i rozładunek nagłośnienia, telewizorów i telebimów, o których mowa z pkt. 1-3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 6) montaż i rozstawienie nagłośnienia i telebimów w terenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy nagłośnienia i telebimów, 7) obsługa nagłośnienia, telebimów i telewizorów w trakcie Imprezy oraz przeprowadzenie testu w wyznaczonym terminie we współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, 8) demontaż i wywiezienie nagłośnienia i telebimów wraz z konstrukcjami oraz telewizorów po zakończeniu Imprezy, 9) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu systemu nagłośnienia i telebimów oraz konstrukcji. 5. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia telebimów, systemu nagłośnienia, telewizorów ich demontażu oraz udziału asysty technicznej: 1) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej na terenie Bulwaru Nadmorskiego - w dniu 24.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawanie systemu nagłaśniającego składający się z: 5 wież z zawieszonym sprzętem nagłośnieniowym, na maksymalnej wysokości, w postaci 6 głośników, funkcjonujących w sposób redundantny, w systemie linearnym, każdy o parametrach nie gorszych niż: zakres częstotliwości 40 Hz - 18 kHz, szczytowy poziom wyjściowy 138 - 146 dB, trójdrożny tryb pracy kolumny, impedancji 2 x 8 Ohm, moc wejściowa LF: 2x 1000-2000W, MF: 1400 - 2800 W, HF: 450 - 900 W, skuteczność sekcji LF: 99 dB, MF: 102 dB, HF: 116 dB, obudowa w jednolitym kolorze we wszystkich lokalizacjach; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 25.07.2014 roku; zapewnić asystę techniczną na czas trwania Imprezy w celu zapewnienia nie przerwanego funkcjonowania systemu; rozpoczęcie demontażu urządzeń nastąpi od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 08.00 w dniu 28.07.2014 roku; 2) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej (Plaża Gdynia Śródmieście) - w dniu 24.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie telebimu o powierzchni minimum 60 m2, w formacie 16:9, przy czym długość ekranu nie może być mniejsza niż 10 m, o jasności (NITS/m2) minimum 6500, minimalny pixel wirtualny (mm) 10, minimalny pixel fizyczny (mm) 20, minimalna odległość wizyjna (m) 12, kąt widzenia (poziom/pion) 140/80; zawieszony na konstrukcji zapewniającej 3 m - 4 m odstęp od powierzchni gruntu; wyposażony w 2 panele nagłośnieniowe z lewej i 2 panele nagłośnieniowe z prawej strony, składające się każdy z 6 głośników, funkcjonujących w sposób redundantny, w systemie linearnym, każdy o parametrach nie gorszych niż: zakres częstotliwości 40 Hz - 18 kHz, szczytowy poziom wyjściowy 138 - 146 dB, trójdrożny tryb pracy kolumny, impedancji 2 x 8 Ohm, moc wejściowa LF: 2x 1000-2000W, MF: 1400 - 2800 W, HF: 450 - 900 W, skuteczność sekcji LF: 99 dB, MF: 102 dB, HF: 116 dB, obudowa w jednolitym kolorze oraz po 12 subwooferów na lewą i prawą stronę o parametrach nie gorszych niż: pasmo przenoszenia 28 Hz do 128 Hz, skuteczność 135 dB SPL, w konstrukcji składającej się z 2 18 cali głośników; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 25.07.2014 roku; zapewnić asystę techniczną na czas trwania Imprezy w celu zapewnienia nie przerwanego funkcjonowania telebimu i nagłośnienia; rozpoczęcie demontażu sprzętu nastąpi od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 08.00 w dniu 28.07.2014 roku; 3) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej na terenie Bulwaru Nadmorskiego - w dniu 24.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 5 telebimów o powierzchni minimum 25 m2 każdy, w formacie 16:9, przy czym długość ekranu nie może być mniejsza niż 6 m, o jasności (NITS/m2) minimum 6500, minimalny pixel wirtualny (mm) 10, minimalny pixel fizyczny (mm) 20, minimalna odległość wizyjna (m) 12, kąt widzenia (poziom/pion) 140/80; zawieszone na konstrukcji zapewniającej 2 m - 3 m odstęp od powierzchni gruntu, wyposażonych w sprzęt nagłośnieniowy, zawieszony na maksymalnej wysokości, w postaci 6 głośników, funkcjonujących w sposób redundantny, w systemie linearnym, każdy o parametrach nie gorszych niż: zakres częstotliwości 40 Hz - 18 kHz, szczytowy poziom wyjściowy 138 - 146 dB, trójdrożny tryb pracy kolumny, impedancji 2 x 8 Ohm, moc wejściowa LF: 2x 1000-2000W, MF: 1400 - 2800 W, HF: 450 - 900 W, skuteczność sekcji LF: 99 dB, MF: 102 dB, HF: 116 dB, obudowa w jednolitym kolorze we wszystkich lokalizacjach; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 25.07.2014 roku; zapewnić asystę techniczną, w ilości minimum jednej wykwalifikowanej osoby dla każdego z telebimów chyba, że ustawione zostaną dwa telebimy w jednej lokalizacji, w takim wypadku asysta techniczna składać się będzie z jednej wykwalifikowanej osoby, na czas trwania Imprezy w celu zapewnienia nie przerwanego funkcjonowania telebimu i nagłośnienia; rozpoczęcie demontażu sprzętu nastąpi od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 08.00 w dniu 28.07.2014 roku; 4) dla potrzeb strefy Race Airport na terenie portu lotniczego Kosakowo - w dniu 24.07.2014 roku należy dostarczyć i rozpocząć rozstawianie systemu nagłaśniającego składającego się z 2 mikrofonów (jeden podłączony do wzmacniacza za pomocą kabla, drugi funkcjonujący bezprzewodowo - minimum 100m), 300m okablowania, wzmacniacza lub wzmacniaczy zapewniającego pełną moc głośników oraz czterech głośników, o parametrach nie gorszych niż: zakres częstotliwości 40 Hz - 18 kHz, szczytowy poziom wyjściowy 138 - 146 dB, trójdrożny tryb pracy kolumny, impedancji 2 x 8 Ohm, moc wejściowa LF: 2x 1000-2000W, MF: 1400 - 2800 W, HF: 450 - 900 W, skuteczność sekcji LF: 99 dB, MF: 102 dB, HF: 116 dB, obudowa w jednolitym kolorze we wszystkich lokalizacjach; gotowość na godzinę 6.00 w dniu 25.07.2014 roku; zapewnić asystę techniczną na czas trwania Imprezy w celu zapewnienia nie przerwanego funkcjonowania systemu; rozpoczęcie demontażu sprzętu nastąpi od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 08.00 w dniu 28.07.2014 roku; 6. Dokładne miejsca i sposób ustawienia nagłośnienia i telebimów wraz z konstrukcjami nośnymi uzgodnione będą z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia nagłośnienia, telebimów i telewizorów wraz z konstrukcjami nośnymi jak ich lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 1 tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem nagłośnienia, telebimów i telewizorów wraz z konstrukcjami nośnymi. 8. Zamawiający informuje, iż ilości systemów nagłośnienia i telebimów są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie zagwarantować nie przerwaną pracę urządzeń wykorzystanych do realizacji zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia niezwłocznie dokona wszelkich ewentualnych napraw, uszkodzeń urządzeń, usunie skutki awarii lub dokona wymiany urządzeń na wolne od wad o parametrach nie gorszych niż urządzenia zaoferowane do realizacji zamówienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 10. Szczegółowy opis systemu audio/video oraz konstrukcji wymaganych do zawieszenia systemów: 1) cały sprzęt funkcjonujący w poszczególnych lokalizacjach musi być kompatybilny i zapewniać nie przerwaną możliwość pracy, 2) sprzęt zasilany za pomocą baterii (np. mikrofony bezprzewodowe) każdorazowo-każdy taki zestaw, musi być wyposażony w nowe i naładowane baterie oraz ładowarkę odpowiednią dla danego rodzaju baterii oraz dwa zapasowe zestawy naładowanych baterii, 3) każda z wież z nagłośnieniem znajdujących się na Bulwarze Nadmorskim ma mieć minimum 8 m wysokości, lub mniej jeśli tak zadecyduje Zamawiający; wieże na całej swej zewnętrznej powierzchni (ze wszystkich stron, 100% wysokości i szerokości) muszą być osłonięte czarną siatką PCV; wieże muszą być ustawione zgodnie z przepisami właściwymi dla tego typu konstrukcji, konstrukcja musi uwzględniać warunki atmosferyczne w tym wiatr, spełniać normy bezpieczeństwa EN 13782 i DIN 4112; wieże muszą być zamontowane do podłoża w sposób nieinwazyjny, z wykorzystaniem odpowiedniego obciążenia, 4) Zamawiający zapewnia dostarczenie sygnału audio/video jedynie do telebimu i nagłośnienia usytuowanego na Plaży Gdynia Śródmieście, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompatybilnego odbiornika lub odbiorników sygnału audio/video; do pozostałych lokalizacji Wykonawca musi doprowadzić sygnał audio/video we własnym zakresie, tak aby nie zaistniało opóźnienie względem telebimu i nagłośnienia na plaży Gdynia Śródmieście, 5) sygnał audio/video dostarczony do lokalizacji ustawienia telebimu i nagłośnienia na Plaży Gdynia Śródmieście będzie transmitowany przy użyciu urządzenia Gigawave, pracującego w paśmie 2500-2700 MHz o szerokości pasma 10 MHz, pracujący na kanale 2620 MHz o mocy 5 W, 6) Zamawiający zapewnia wygrodzenie wież nagłośnieniowych i telebimów, w trakcie Imprezy, oraz ochronę mienia za pośrednictwem zewnętrznej agencji ochrony, 7) telebimy każdorazowo mają być zainstalowane na konstrukcji zapewniającej usytuowanie ich na wskazanej wysokości, w sposób zapewniających bezpieczeństwo; każdorazowo konstrukcje użyte do zawieszenia telebimów muszą być ustawione zgodnie z przepisami właściwymi dla tego typu konstrukcji, konstrukcja musi uwzględniać warunki atmosferyczne w tym wiatr, spełniać normy bezpieczeństwa EN 13782 i DIN 4112; telebimy muszą być zamontowane w sposób nie inwazyjny, z wykorzystaniem odpowiedniego obciążenia, 8) Zamawiający zapewnia energię niezbędną do zasilania urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia; Wykonawca zobligowany jest do przekazania danych dotyczących zapotrzebowania na energie elektryczną Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, 9) Wykonawca zapewnia końcówki mocy i okablowanie w ilości i jakości niezbędnej do uzyskania maksymalnej mocy wykorzystanych głośników, 10) użyte przez Wykonawcę urządzenia muszą zapewniać czystość dźwięku, równomierne ciśnienie dźwięku o średnim poziomie dźwięku 110 dB z tolerancją do 5 dB w pełnym paśmie na całym Bulwarze Nadmorskim w Gdyni i przyległej plaży. 11. W celu realizacji zamówienia Wykonawca poza obowiązkiem zapewnienia niezależnej asysty technicznej dla każdej z lokalizacji, o których mowa w ust. 5 zobligowany jest również do zapewnienia wykwalifikowanej osoby, posiadającej niezbędna wiedzę dotyczącą urządzeń wykorzystanych do realizacji zamówienia, posługującej się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu co najmniej komunikatywnym z uwzględnieniem nomenklatury technicznej, niezbędnej dla realizacji zamówienia. Osoba ta w razie potrzeby na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązana będzie do udziału w zebraniach zespołu organizacyjnego Imprezy. Przez asystę techniczną Zamawiający rozumie obsługę, w postaci zespołu wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, którzy w każdej chwili będą gotowi do podjęcia wszelkich czynności związanych z usunięciem ewentualnych usterek. 12. Wykonawca zobligowany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, listę osób biorących udział w realizacji zamówienia, w celu przygotowania przez Zamawiającego stosownych przepustek na teren Imprezy. Jednocześnie osoby Wykonawcy zobligowane są do legitymowania się, dostarczonymi przez Zamawiającego przepustkami. Nie posiadanie przepustki przez osoby Wykonawcy może spowodować niemożność wejścia na teren Imprezy oraz niemożliwość wykonania całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, z tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 13. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i konstrukcje na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i konstrukcji, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia urządzeń i konstrukcji w terenie, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia urządzeń i konstrukcji w terenie, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren/y montażu i posadowienia urządzeń i konstrukcji w terenie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do montażu i posadowienia urządzeń i konstrukcji, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren/y montażu/demontażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) niezwłocznie w dniu wykonania danej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania danej części przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 12) odebranie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 13) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do każdego odbioru częściowego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14, 14) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia każdego odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń i konstrukcji, b) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń i konstrukcji, c) certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikaty lub świadectwa urządzeń, e) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkie niezbędne pomiary, 15) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych urządzeń i konstrukcji, niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 minut powstania awarii/usterki lub od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do ich usunięcia w terminie 30 minut, 18) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 15. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji przedmiotu umowy do emisji materiałów reklamowych w szczególności na telebimach, o treści podanej przez Zamawiającego, w celach promocyjnych. 16. Zamawiający przewiduje 20% zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.20.00.00-5, 32.35.12.00-0, 32.34.24.00-6, 32.32.46.00-6, 44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Investtech Group Sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341463,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 189912,00
·         Oferta z najniższą ceną: 189912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 189921,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 12:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski