Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie pontonów pływających dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137861-2014 z dnia 2014-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34512000-9 - statki i podobne jednostki pływające. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie/najem będących własnością Wykonawcy (pozostających w jego dyspozycji)...
Termin składania ofert: 2014-07-04
Gdynia: Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship GdyniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2014 r. pod numerem: 161367 - 2014.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137861 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34512000-9 - statki i podobne jednostki pływające. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie/najem będących własnością Wykonawcy (pozostających w jego dyspozycji) pontonów pływających (bez własnego napędu) przeznaczonych do pracy na wodzie na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. 4. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia stalowe pontony robocze o następujących parametrach (zgodnych z zasadami stosowanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne): 1) I część zamówienia: ponton nr 1 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, dopuszczalna ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 2) II część zamówienia: ponton nr 2 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 3) III część zamówienia: ponton nr 3 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 4) IV część zamówienia: ponton nr 4 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 5) V część zamówienia: ponton nr 5 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 6) VI część zamówienia: ponton nr 6 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 7) VII część zamówienia: ponton nr 7 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 8) VIII część zamówienia: ponton nr 8 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.; 9) IX część zamówienia: ponton nr 9 o wymiarach: długość 14,00-16,00 m, szerokość 8,00-10,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,3 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw. 5. Wykonawcy zobowiązany będzie dostarczyć pontony bez wszelkich zbędnych elementów wyposażenia niesłużących cumowaniu, kotwiczeniu oraz montażu elementów sygnalizacji wynikających z obowiązujących przepisów. 6. Wykonawca dostarczy pontony sprawne technicznie, dopuszczone do użytkowania i eksploatacji, posiadające wszelkie aktualne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz posiadające wymagane prawem ubezpieczenia jednostek pływających. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pontonów w wymagany sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie pontonów do użytkowania i eksploatacji. 8. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia/transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), pontonów. Dostarczenie/transport na teren przeznaczenia t.j. na teren Dalmoru S.A. Molo Rybackie Gdynia może odbyć się drogą morską lub lądową. Dokładne miejsca realizacji zamówienia zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 9. Termin wynajmu pontonów: od dnia 11 lipca 2014 roku godz. 8:00 do 30 lipca 2014 roku godz. 18:00. 10. Terminy i godziny, o których mowa w ust.9 oraz miejsca zamówienia, o którym mowa w ust. 8 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Z tytułu zmiany terminów jak i lokalizacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, iż ilości pontonów wskazane w ust. 4 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia lub rezygnacji z wykonania danej części zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 12. W przypadku wystąpienia awarii pontonu Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 dnia od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić ponton zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. 13. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, na więcej niż jedną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.51.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: I część zamówienia: ponton nr 1 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, dopuszczalna ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Euromos Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 10516,50
 • Oferta z najniższą ceną: 10516,50 / Oferta z najwyższą ceną: 10516,50
 • Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: II część zamówienia: ponton nr 2 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o., ul. T.Wendy 15, 81-341 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 12300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12300,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: III część zamówienia: ponton nr 3 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o., ul. T.Wendy 15, 81-341 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 12300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12300,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 4   
Nazwa: IV część zamówienia: ponton nr 4 o wymiarach: długość 19,00-21,00 m, szerokość 9,00-11,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o., ul. T.Wendy 15, 81-341 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 12300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12300,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 5   
Nazwa: V część zamówienia: ponton nr 5 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Aqua Solutions International B.V., Nijverheidsweg 1-2, KJ Heinenoord, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 133715,76
 • Oferta z najniższą ceną: 133715,76 / Oferta z najwyższą ceną: 133715,76
 • Waluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: VI część zamówienia: ponton nr 6 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Aqua Solutions International B.V., Nijverheidsweg 1-2, KJ Heinenoord, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 133715,76
 • Oferta z najniższą ceną: 133715,76 / Oferta z najwyższą ceną: 133715,76
 • Waluta: PLN.
Część NR: 7   
Nazwa: VII część zamówienia: ponton nr 7 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Aqua Solutions International B.V., Nijverheidsweg 1-2, KJ Heinenoord, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 133715,76
 • Oferta z najniższą ceną: 133715,76 / Oferta z najwyższą ceną: 133715,76
 • Waluta: PLN.
Część NR: 8   
Nazwa: VIII część zamówienia: ponton nr 8 o wymiarach: długość 11,00-13,00 m, szerokość 7,00-9,00 m, wysokość kadłuba minimum 1,5 m, minimalna wolna burta 0,5 m, ładowność maksymalna 6 ton / m kw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Aqua Solutions International B.V., Nijverheidsweg 1-2, KJ Heinenoord, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 133715,76
 • Oferta z najniższą ceną: 133715,76 / Oferta z najwyższą ceną: 133715,76
 • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 09:34 Dodanie informacji Maciej Zaborski