Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie (najem) wraz z montażem i demontażem namiotu dla potrzeb GCS

Gdynia: Udostępnienie (najem) wraz z montażem i demontażem namiotu dla potrzeb Gdyńskiego Centrum SportuOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2016 r. pod numerem: 92709 - 2016
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60333 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie (najem) wraz z montażem i demontażem namiotu dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych, 39522530-1 - namioty, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie (najem), rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będącego własnością Wykonawcy namiotu lub znajdującego się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego, dla potrzeb strefy zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie jednego namiotu o powierzchni 25m2 i wymiarach 5 m x 5 m wraz z drewnianą podłogą; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, 2) transport i rozładunek namiotu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż i rozstawienie namiotu w terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy namiotu, 4) demontaż i wywiezienie namiotu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym uporządkowanie terenu po demontażu. 4. Namiot rozstawiony będzie na terenie plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście na wyznaczonej przez Zamawiającego strefie zabaw dla dzieci (zgodnie z załączoną wizualizacją posadowienia namiotu stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ). Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 5. Przewidywany termin dostarczenia, rozstawienia namiotu dnia 30.06.2016 roku od godz.15.00; gotowość odbioru na godzinę 8.00 w dniu 01.07.2016 roku, rozpoczęcie demontażu i wywozu namiotu od godziny 18.00 w dniu 31.08.2016 roku do godziny 8.00 w dniu 01.09.2016 roku. 6. Szczegółowy opis namiotu i jego wyposażenia: 1) namiot o wymiarach: 5 m x 5 m i wysokości ścian bocznych w przedziale 2,1 - 2,5 m. Dach namiotu musi być pochylony, tak aby skos umożliwiał spływanie wody opadowej, 2) konstrukcja namiotu musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, na przykład za pomocą kotew (szpilek) oraz dodatkowo w razie konieczności dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników, 3) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, poliester powlekany PVC (tzn. folia plandekowa), 4) wszystkie cztery ściany namiotu muszą posiadać okna wykonane z folii okiennej (PVC), z możliwością ich rolowania do góry (tzn. zasłona rolowana) lub z możliwością ich przesuwania, 5) wszystkie elementy namiotu muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użytkowania w tym atest higieniczny, 6) materiał namiotu musi posiadać atest ITB w zakresie niezapalności zgodnie z normą PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN ISO 6941:2005 lub równoważnymi, 7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia namiotu niezniszczonego, o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonego, 8) Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję: 9) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji przedmiotu umowy do umieszczenia/ekspozycji na namiocie, materiałów reklamowo - promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. 7. Termin dostarczenia, rozstawienia i demontaż namiotu jak i jego lokalizacja może ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą, rozstawieniem i demontażem. 8. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia namiotu zgodnie z planem Zamawiającego i jego demontażu i wywiezienia, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć namiot na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę namiotu, 3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia namiotu zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej przedmiotowego namiotu oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 4) Wykonawca po rozstawieniu namiotu powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 5) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu przedmiotu zamówienia, do odbioru Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną namiotu, w tym wymagane certyfikaty i atesty, o których mowa w ust.6, 6) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 7) Wykonawca zobowiązuje się po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonego namiotu nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 5 godzin od zgłoszenia, 8) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 12. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę minimum 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7, 39.52.25.30-1, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Porolet Piotr Potocki, Miszewko 73, 80-297 Banino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 5535,00
  • Oferta z najniższą ceną: 5535,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5535,00
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.06.2016
Data udostępnienia informacji: 20.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2016 10:18 Dodanie informacji Maciej Zaborski