Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Operacja Żagle Gdyni 2014

Gdynia: Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Operacja Żagle Gdyni 2014

Numer ogłoszenia: 268472 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2014 r. pod numerem: 268472 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 166725-2014 z dnia 2014-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44211100-3-budynki modułowe i przenośne, 45223800-4-montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45000000-7-roboty budowlane, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,...
Termin składania ofert: 2014-08-08
Gdynia: Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Operacja Żagle Gdyni 2014
Numer ogłoszenia: 268472 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166725 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Operacja Żagle Gdyni 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44211100-3-budynki modułowe i przenośne, 45223800-4-montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45000000-7-roboty budowlane, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne, 45311000-0- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45315000-8-instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie kontenerów/modułów prysznicowo - umywalkowych wraz z serwisem, montażem, posadowieniem w terenie wraz z demontażem i ich wywiezieniem dla potrzeb imprezy sportowej pod nazwą Operacja Żagle Gdyni 2014, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 15-18 sierpnia 2014 roku. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie kontenerów/modułów sanitarnych o wymiarach 6mx2,5m - 6 sztuk, 2) transport i rozładunek kontenerów/modułów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż kontenerów/modułów, o których mowa w pkt. 1 oraz ich posadowienie w terenie, zgodnie z instrukcjami dostawcy kontenerów/modułów, 4) podłączenie kontenerów/modułów do istniejącej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 5) codzienny serwis (sprzątanie, uzupełnianie dozowników na mydło i podajników na ręczniki) kontenerów/modułów, 6) demontaż i wywiezienie kontenerów/modułów po zakończeniu Imprezy, 7) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu kontenerów/modułów. 4. W celu posadowienia kontenerów/modułów w terenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać wymagane fundamenty. 5. Montaż i posadowienie kontenerów/modułów w terenie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później jednak niż na 1 dzień przed dniem, o którym mowa w ust. 8. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kontenerów/modułów o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. W razie dostarczenia kontenerów/modułów zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 24 h. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji kontenerów/modułów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do ich ochrony przez zewnętrzną firmę ochroniarską od czasu ich zwrotu Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym. 7. Podstawowe wymagania techniczne/ warunki dla udostępnianych kontenerów/modułów: 1) wymiary zewnętrzne 6000x2500x2800 (wys.) mm z dopuszczalną tolerancją±5% , przy czym wysokość pomieszczenia w świetle nie może być mniejsza niż 2,5 m, 2) możliwość ustawienia kontenerów w rzędzie, 3) drzwi pełne, zamykane za zamek, 4) system wentylacyjny, 5) oświetlenie górne, 6) każdy kontener/moduł musi być wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) 5 kabin prysznicowych, b) 5 umywalek, c) 5 luster, d) 5 dozowników na mydło, e) co najmniej 2 podajniki na ręczniki papierowe lub suszarki elektryczne, f) bojler 400L, g) ogrzewanie elektryczne. 8. Kontenery/moduły wykorzystywane będą dla potrzeb Zamawiającego w następującym terminie - od dnia 15 sierpnia 2014 roku - do dnia 18 sierpnia 2014 roku (łącznie 4 dni). 9. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć kontenery/moduły na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę kontenerów/modułów, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia kontenerów/modułów w terenie, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia kontenerów/modułów w terenie, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren/y montażu i posadowienia kontenerów/modułów w terenie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do montażu i posadowienia kontenerów/modułów, natomiast demontaż i wywóz kontenerów/modułów nastąpi w terminie 2 dni od zakończenia użytkowania kontenerów/modułów, o których mowa w ust. 8, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren/y montażu/demontażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, 12) niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją producenta kontenerów/modułów, b) dokumentacji technicznej zamontowanych kontenerów/modułów, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw kontenerów/modułów i innych urządzeń, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, 16) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązuje się po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych kontenerów/modułów nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 2 dni od zgłoszenia, 19) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia. 10. Zamawiający zapewni we własnym zakresie sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną do kontenerów w celu podłączenia przez Wykonawcę instalacji w kontenerach/modułach. 11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 12. Zamawiający informuje, iż po podpisaniu umowy wskaże dokładne lokalizacje posadowienia danych kontenerów/modułów. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3, 45.22.38.00-4, 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.50.00-8, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Toi Toi Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 43542,00
·         Oferta z najniższą ceną: 43542,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43542,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.08.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 13:27 Dodanie informacji Maciej Zaborski