Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2013 r. pod numerem: 8806 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 500816-2012 z dnia 2012-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia następstw...
Termin składania ofert: 2012-12-18
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500816 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie osób od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zajęć hipoterapii oraz wolontariuszy. 3. Zamawiający przedstawia kalendarz imprez na rok 2013 stanowiący odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Podane terminy zawodów jak i same imprezy mogą ulec zmianie. Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o zmianie kalendarza imprez. 4. Umowa ubezpieczenia NNW zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy zawarta zostanie w formie bezimiennej przyjmując do ubezpieczenia średni stan osobowy deklarowany przez ubezpieczającego w liczbie 600 osób/na dzień. 5. Maksymalna ilość dzienna uczestników zajęć hipoterapii od poniedziałku do czwartku wynosi 24 uczestników, w piątki: 28 uczestników. 6. Ubezpieczeniu NNW zajęć hipoterapii podlegają dzieci skierowane na zajęcia przez lekarza. Zajęcia polegają na tym, że dzieci odbywają seans hipoterapeutyczny, każdego konia prowadzi instruktor, natomiast dziecko jest asekurowane przez hipoterapeutę. Jeden seans trwa 30 minut. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pracownik Ośrodka Hipoterapii prowadzi dzienną kartotekę zajęć, w której potwierdza się udział dziecka w zajęciach. 7. Ubezpieczeniu NNW podlegają w szczególności wolontariusze wykonujący czynności na rzecz Zamawiającego na podstawie stosownych umów/porozumień o wolontariat. Wolontariusze świadczą na rzecz Zamawiającego czynności w odniesieniu do organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych, prowadzenia zajęć i ośrodka hipoterapii. 8. Suma ubezpieczenia: 1) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych i wolontariuszy suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2.000 PLN/osoba 2) w zakresie ubezpieczenia uczestników zajęć hipoterapii suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000 PLN/osoba. 9. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy startowe uczestników zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wolontariuszy w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy sportowej. 10. Zamawiający po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego dostarczy imienne listy wolontariuszy oraz uczestników zajęć hipoterapii. 11. Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia zobowiązany jest do objęcia ochroną ubezpieczeniową uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych i wolontariuszy nie wskazanych do ubezpieczenia w nn. postępowaniu, w przypadku nie powodującym zwiększenia przez Zamawiającego deklarowanego średniego stanu osobowego na dzień. 12. Zgłoszenie szkody może zostać dokonane przez poszkodowanego lub przez Zamawiającego. 13. Szkodowość za okres ostatnich 3 lat: 1) zgodnie z danymi Ubezpieczyciela Uniqa TU S.A. na dzień 28 listopada 2011 roku: a) polisa nr 125-A 244926, okres ubezpieczenia od 05.05.2011 r. - do 31.12.2011 r. - wypłacono 40 zł - rezerwa 752 zł; b) polisa nr NNW F036176, okres ubezpieczenia od 31.03.2009 r. - do 30.03.2010 r. - wypłacono 120 zł; c) polisa nr UNIF1160419, okres ubezpieczenia od 31.03.2008 r. - do 30.03.2009 r. - wypłacono 80 zł; 2) zgodnie z danymi Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. na dzień 16 października 2012 roku: a) polisa nr NWG-B008078, okres ubezpieczenia od 01.01.2012 r. - do 31.12.2012 r. - wypłacono 60 zł - rezerwa 500 zł. 14. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 18. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191496,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 5136,00
·         Oferta z najniższą ceną: 5136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5136,00
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2013 13:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski