Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GOSiR na okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31,03.2014 roku

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku

Numer ogłoszenia: 2219 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2014 r. pod numerem: 2219 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 514576-2013 z dnia 2013-12-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 514576 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1.Przedmiot ubezpieczenia 1)Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte będą: a)bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zadeklarowane środki trwałe Ubezpieczającego, w tym sprzęt elektroniczny, a także budowle tj. ogrodzenia, place oraz boiska sportowe, niezależnie od tego czy były w posiadaniu Ubezpieczającego w chwili zawarcia umowy czy zostały nabyte w okresie ubezpieczenia, przy czym dotyczy to także nakładów na środki trwałe, b)wartości pieniężne i gotówka c)niskocenne składniki majątku trwałego. 2)bez względu na odmienne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte: a)sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu, b)ogrodzenia i bramy, drogi, place, chodniki, boiska sportowe c)dane i nośniki danych, d)inwentarz żywy (konie) e)sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, f)obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, fontanny, kompozycje przestrzenne, elementy infrastruktury (w tym punkty informacyjne); g)budowle hydrotechniczne: np.: mola, nabrzeża, falochrony, pomosty pływające; h)namioty (np. zadaszenia kortów tenisowych, zadaszenia lodowisk), wiaty, stragany oraz mienie się w nich znajdujące, i)szalety, wiata rowerowa; j)sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez, 2.Zakres ubezpieczenia 1)Ubezpieczenie w systemie od ryzyk nazwanych w zakresie pełnym obejmującym min: a)ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (pożar), wybuch (eksplozja), upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna; b)ryzyka dodatkowe (EC): huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s), deszcz nawalny, powódź, trzęsienie ziemi, śnieg (działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uważa się również szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu), grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub kierowanego przez osobę, za którą ponosi ona odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się zderzenie pojazdów, a także uderzenie jego części lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie), huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków i budowli. 3.Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1.Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu na lokalizację: Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Środki trwałe, w tym w szczególności urządzenia, wyposażenie i niskocenne składniki majątku I ryzyko Limit 100 000,00PLN Gotówka i wartości pieniężne I ryzyko 2.Zakres ubezpieczenia: ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami, o których mowa poniżej: 1)kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana); 2)rabunek (dokonany lub usiłowany); 3)rabunek w transporcie (w trakcie przewożenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany); 4)rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, należącego do ubezpieczającego, w tym budynków i budowli zarówno przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się) jak i na zewnątrz budynków lokali, pomieszczeń itp., w tym ogrodzenia otaczającego ubezpieczone mienie, niezależnie od tego, czy miała miejsce w związku ze zdarzeniami określonymi w pkt. 2.1. - 2.4., czy też miała charakter samoistny. III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1.Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęty zostaje wybrany stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny (niezależnie od wieku) będący własnością lub w posiadaniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.Zakres ubezpieczenia 1)Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z: przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, wandalizmu, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, wad materiałowych. Zakres terytorialny dla sprzętu stacjonarnego - Rzeczpospolita Polska, dla sprzętu przenośnego - Europa. 2)Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: a)kradzieży zwykłej (bez śladów włamania) dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 5.000,00PLN b)szkód spowodowanych przez huragan; c)szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; d)szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; e)szkód powstałych w czasie tymczasowego magazynowania (np. okres wakacji); f)szkód powstałych w czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; g)szkód powstałych wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem; h)szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA 1.Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 1)ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wynikająca z posiadania mienia lub prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań publicznych określonych w przepisach prawa oraz aktach dotyczących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz odpowiedzialność cywilna za produkt wprowadzony do obrotu. Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności Ubezpieczonego, w szczególności: a)prowadzenie ogólnodostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej na wszystkich obiektach, wydzierżawienie, wynajmowanie oraz oddawanie w bezpłatne używanie gruntów i obiektów sportowych, udostępnienia boksów w stajniach wraz z opieką nad końmi, inicjowanie i realizowanie rozbudowy, modernizacji oraz remontów powierzonej bazy rekreacyjnej i sportowej oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udostępnianie obiektów dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie prowadzonej działalności na powierzonych GOSiR obiektach oraz innych obiektach w zakresie zadań powierzonych GOSiR, prowadzenie działalności komercyjnej na powierzonych obiektach i w zakresie działalności statutowej GOSiR, b)organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, (imprezy organizowane przez Zamawiającego objęte ubezpieczeniem nie są imprezami masowymi); c)prowadzenie kąpielisk wodnych (morskich), w tym zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne na wodach otwartych, d)prowadzenie morskiej przystani jachtowej, e)prowadzenie punktów informacji turystycznej, w tym działalność na rzecz rozwoju turystyki, f)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, g)posiadanie i użytkowanie koni na terenie Gdyni przy ul. Spółdzielczej; h)organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży. 2)przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 3)zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, 4)zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu); jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o szkodzie należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu). 5)zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 2.Definicje 1)szkoda osobowa (szkoda na osobie) - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 2)szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, 3)wypadek (ubezpieczeniowy) - śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzecy, 4)szkoda seryjna - wszystkie szkody spowodowane przez wypadki (ubezpieczeniowe) wynikłe z tej samej przyczyny będą traktowane jako jedna szkoda. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków (ubezpieczeniowych) powodujących szkodę, jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 3.Odpowiedzialność: 1)odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego) w okresie ubezpieczenia, niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia, 2)w zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte będą roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia, dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu (bez względu na moment jego wprowadzenia), bez względu na chwilę powstania, ujawnienia się szkody, czy też zgłoszenia roszczenia; roszczenie winno być zgłoszone przed upływem okresu przedawnienia właściwego dla tego typu roszczenia 4.Zakres Terytorialny: 1)wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych, 2)w przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczonego podczas podróży służbowych Ubezpieczyciel odpowiada za wypadki mające miejsce na terenie całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku. 5.Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 1)szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym podczas podróży służbowych, 2)szkody powstałe w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy ( w tym w pojazdach mechanicznych), limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 3)szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu ww. ustawy, a niewynikających z wypadku przy pracy; jeżeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy, (np. jako użytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych, - jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu polisy, 4)szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub cieplnych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, 5)szkody wyrządzone w związku z odpowiedzialnością cywilną organizatora imprez, w tym także imprez masowych określonych w ustawie z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr 62 poz. 504 z poźn. zm.), w tym także za szkody: a)poniesione przez pracowników Ubezpieczonego i ich osoby bliskie uczestniczące w imprezie wyrządzone wykonawcom, zawodnikom, i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom zaangażowanym w prace związane z organizacją imprezy, b)spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, za które odpowiedzialność będzie ponosił Ubezpieczony, c)spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, d)spowodowane przez inne osoby zaangażowane w prace związane z organizacją imprezy, z zachowaniem prawa regresu, e)spowodowane działaniem fajerwerków, petard lub innych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych); f)w odniesieniu do imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 54, poz. 323), ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy udzielana jest na zasadach nadwyżki ponad ubezpieczenie obowiązkowe, 6)szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu, z wyłączeniem regresu do jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni. 7)szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) i zaraźliwych; 8)szkody powstałe w środowisku naturalnym, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego - limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni, ul.10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46966,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 29514,00
·         Oferta z najniższą ceną: 29514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29514,00
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 31 grudnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 46.966,24 PLN, w Euro 11.684,31. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 519026-2012 z dnia 19.12.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2014 10:47 Dodanie informacji Maciej Zaborski