Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2013 r. pod numerem: 8676 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 519026-2012 z dnia 2012-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2....
Termin składania ofert: 2012-12-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 519026 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenia mienia od dewastacji, 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanego mienia i prowadzonej działalności. 3. Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega następujący majątek Zamawiającego: 1) budynki i budowle przy ul. Olimpijskiej 5 i przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - zgodnie z załącznikiem nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 2) budynki i budowle w dzielnicach - zgodnie z załącznikiem nr 1B do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 3) budynki i budowle na terenie przystani jachtowej Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A - zgodnie z załącznikiem nr 1C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 4) budynki i budowle na gdyńskich plażach - zgodnie z załącznikiem nr 1D do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 5) budynki i budowle przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni- zgodnie z załącznikiem nr 1E do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 6) budynki przy ul. Spółdzielczej w Gdyni - zgodnie z załącznikiem nr 1F do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 7) maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się przy ul. Olimpijskiej - zgodnie z załącznikiem nr 2A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 8) maszyny, urządzenia i wyposażenie na znajdujące się terenie dzielnic - zgodnie z załącznikiem nr 2B do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 9) maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się na terenie Mariny Gdynia - zgodnie z załącznikiem nr 2C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 10) maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się na terenie plaż (po okresie letnim składowanych w magazynach i obiektach Zamawiającego) - zgodnie z załącznikiem nr 2D do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 11) maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się przy ul. Spółdzielczej - Ośrodek Hipoterapii - zgodnie z załącznikiem nr 2E do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 12) maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się przy ul. Nauczycielskiej - zgodnie z załącznikiem nr 2F do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 13) niskocenne składniki majątkowe znajdujące się na terenie wszystkich obiektów Zamawiającego - zgodnie z załącznikami nr 3A - 3I do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 14) wartości pieniężne w wysokości 60.000 PLN. 4. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1) zakres ubezpieczenia pełny tj. obejmujący w szczególności następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, lawinę, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie; 2) system ubezpieczenia - sumy stałe, podany do ubezpieczenia majątek jest w wartości księgowej brutto; 3) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 5. Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podlega system monitoringu i przenośny sprzęt elektroniczny Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR. 6. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 1) zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk z włączeniem ochrony ryzyka kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, 2) system ubezpieczenia - sumy stałe, majątek w wartości księgowej brutto; 3) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 2% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą w przypadku systemów stacjonarnych i nie wyższa niż 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą w przypadku sprzętu przenośnego. 7. Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlega: 1) mienie Zamawiającego w postaci: a) majątku wskazanego w ust. 3 i 5, b) nieruchomości gruntowych (zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości gruntowych - załącznik nr 6 A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR) wraz z przyległymi do nich chodnikami, drogami dojazdowymi, schodami podejściami, itp.; 2) prowadzona przez Zamawiającego działalność, polegająca w szczególności na: a) prowadzeniu ogólnodostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej na wszystkich obiektach, wydzierżawienie, wynajmowanie oraz oddawanie w bezpłatne używanie gruntów i obiektów sportowych, udostępnienia boksów w stajniach wraz z opieką nad końmi, inicjowanie i realizowanie rozbudowy, modernizacji oraz remontów powierzonej bazy rekreacyjnej i sportowej oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udostępnianie obiektów dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie prowadzonej działalności na powierzonych GOSiR obiektach oraz innych obiektach w zakresie zadań powierzonych GOSiR, prowadzenie działalności komercyjnej na powierzonych obiektach i w zakresie działalności statutowej GOSiR, b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, (imprezy organizowane przez Zamawiającego objęte ubezpieczeniem nie są imprezami masowymi); c) prowadzeniu kąpielisk wodnych (morskich), w tym zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne na wodach otwartych, d) prowadzeniu morskiej przystani jachtowej, e) prowadzeniu punktów informacji turystycznej, w tym działalność na rzecz rozwoju turystyki, f) prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, g) posiadaniu i użytkowaniu koni na terenie Gdyni przy ul. Spółdzielczej; zestawienie koni będących w posiadaniu Zamawiającego zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, h) organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży. 8. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1) zakres ubezpieczenia - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe, w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 7 pkt. 2 z włączeniem odpowiedzialności pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy oraz za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy; 2) suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie mniejsza niż 500.000 PLN (bez podlimitów). 9. Ubezpieczeniu mienia od dewastacji podlega: 1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - wykazane do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 A; wartość boiska - 1.159.290,39 zł; suma ubezpieczenia boiska - 20.000,00 zł; 2) ciąg spacerowy na Plaży Gdynia Śródmieście - wykazany do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 D; wartość środka: 529.755,27 zł; suma ubezpieczenia - 100.000,00 zł; 3) dwa boiska przy ul. Radosnej: boisko uniwersalne z elementami wyposażenia do koszykówki i piłki nożnej (nawierzchnia - sztuczna trawa) i ogrodzeniem o wysokości 6,0 m wraz z pozostałymi elementami wyposażenia znajdującymi się w granicach ogrodzenia, jak ławki, kosze na śmieci oraz boisko do gier i zabaw z elementami wyposażenia do gry w siatkówkę i tenisa (nawierzchnia - asfaltobeton) oraz ścianka wspinaczkowa i do gry w tenisa wraz z przyległym do niej terenem o nawierzchni piaskowej - wykazane do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 B; wartość środka - 475.439,57 zł; suma ubezpieczenia - 50.000,00zł; 4) plac zabaw wraz z ciągiem drewnianych trapów na Plaży Gdynia Śródmieście - wykazany do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 D pod pozycją 2 i 3; łączna wartość placu zabaw - 1.144.180,12 zł; suma ubezpieczenia - 100.000,00 zł; 10. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od dewastacji: 1) system ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko; 2) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 11. Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku podlegają wartości pieniężne w zakresie: 1) kradzież z włamaniem - suma ubezpieczenia 60.000 PLN; 2) rabunek w lokalu - suma ubezpieczenia 60.000 PLN; 3) rabunek w transporcie - suma ubezpieczenia 60.000 PLN. 12. Gotówka przechowywana jest w sejfie stalowym (sejf spełnia wymagania normy PN-EN 1143-1:2000) w pomieszczeniu kasowym znajdującym się w budynku biurowo - administracyjnym GOSiR przy ul. Olimpijskiej 5/9. Pomieszczenie kasowe murowane, kraty w oknach, drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami, zabezpieczenie obiektu biurowego przez stacjonarny system alarmowy. Obiekty GOSiR przy ul. Olimpijskiej monitorowane są przez 24 h na dobę przez monitoring elektrowizyjny. W godzinach nie urzędowania agencja ochrony zapewnia usługę ochrony mienia wszystkich obiektów biurowo - administracyjnych, użytkowych i sportowych znajdujących się przy ul. Olimpijskiej oraz Przystani Jachtowej Mariny Gdynia znajdującej się przy ul. Jana Pawła II 13, posiadającej również stacjonarny system alarmowy. Transport gotówki do 60.000 zł odbywa się samochodem i tylko na terenie Gdyni. Transport przeciętnie raz w tygodniu. Najczęściej przewożona jest kwota w wysokości kilku lub kilkunastu tysięcy, maksymalnie do sumy ubezpieczenia tj. do 60.000 zł (wyjątkowo). Ubezpieczenie obejmuje również gotówkę w Biurze Mariny Gdynia, w Miejskiej Informacji Turystycznej, oraz w okresie od maja do września w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej. Gotówka w godzinach pracy przechowywana jest w szufladzie kasy fiskalnej lub w metalowej kasetce. Maksymalna kwota przechowywania gotówki w Biurze Mariny Gdynia wynosi 15.000 zł w każdej z kas, natomiast w punktach informacji Turystycznej wynosi 2.000 zł w każdej z kas. 13. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 1) system ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko; 2) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 14. Informacje dotyczące budynków: 1) pozycja nr 1 i 5 załącznika nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - konstrukcja budynku administracji i hotelu stalowa obita płytami azbestowo cementowymi; dach pokryty papą termozgrzewalną, ściany docieplone wełną mineralną wykończone sajdingiem, 2) pozycja nr 2 i 3 załącznika nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - konstrukcja hali lekkoatletycznej stalowa osadzona w fundamentach żelbetowych; konstrukcja nośna dachu stanowią stalowe wiązary, ściany murowane, dach z blachy pokryty od zewnątrz styropianem i papą termozgrzewalną; dach nad budynkiem zaplecza z blachy stalowej, strop pod dachem ocieplony wełną mineralną; 3) pozycja nr 4 załącznika nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - konstrukcja hali gier stalowa osadzona w żelbetowych fundamentach, konstrukcja nośna dachu stanowią stalowe wiązary, ściany murowane; dach docieplony wełną mineralną pokryty powłoką bitumiczną typu sika, obiekt posiada sygnalizację przeciwpożarową i oddymiającą; 4) pozycja nr 6 i 7 załącznika nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - konstrukcja trybun stadionu rugby składa się z układu ram żelbetowych posadowionych na ruszcie. Konstrukcja nośna zadaszenia słupy stalowe i belki stalowe. Zadaszenie z blach stalowej. Konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych żelbetowe wylewane. Stropy w części socjalno-biurowej i technicznej, płyty stropowe monolityczne ocieplone styropianem i pokryte papą termozgrzewalną; 5) pozycja nr 8 załącznika nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - konstrukcja trybun stadionu piłkarskiego składa się z układu ram żelbetowych posadowionych na ruszcie, konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych żelbetowe wylewane, zadaszenie nad miejscami wykonano z tworzywa sztucznego należącego do grupy materiałów PTFE (włókna szklane kryte teflonem); 6) pozycja nr 1 załącznika nr 1B do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek - stadion lekkoatletyczny Oksywie - parterowy murowany posadowiony jest na ławach fundamentowych, strop betonowy, dach płaski pokryty papą termozgrzewalną, budynek nieocieplony; 7) pozycja nr 1 załącznika nr 1C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek zaplecza sanitarnego Marina zbudowano z 9 kontenerów stalowych ustawionych na betonowych stopach fundamentowych, ściany docieplone wełną mineralną, dach pokryty papą termozgrzewalną; 8) pozycja nr 2 załącznika nr 1C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek gromadzenia odpadów - budynek murowany, konstrukcja dachu drewniana pokryta dachówką; 9) pozycja nr 1 załącznika nr 1D do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek sanitarny z zapleczem dla ratowników jest budynkiem parterowym, ściany betonowe, posadowiony na studniach betonowych, na nich posadowione siatka słupów stalowych i żelbetowych, nieocieplony, konstrukcja dachu składa się z kratownicy z drewna klejonego, pokryta blachą tytanowo-cynkową, budynek jest przeznaczony do użytkowania w okresie od kwietnia do października; 10) pozycja nr 1 załącznika nr 1E do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek przy ul. Nauczycielskiej - parterowy murowany posadowiony jest na ławach fundamentowych, strop typu Terriva, więźba dachowa stalowa., dach pokryty blachą trapezową, podpory i płatwie stalowe, budynek ocieplony styropianem, ściana od strony lasu ocieplona wełną mineralną gr. 15 cm.; strop ocieplony wełną mineralną; 11) pozycja nr 1 i 2 załącznika nr 1F do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR - budynek ujeżdżalni przy ul. Spółdzielczej - główną konstrukcje obiektu ujeżdżalni i biur oraz stajni stanowią dźwigary gięte z drewna klejonego o kształcie typu hokej, tworzące dach dwuspadowy z zachowaniem łukowej formy; kondygnacje parteru w części biurowej i w stajni w konstrukcji żelbetowej, strop Filigran oparty na słupach żelbetowych i ścianach z bloczków silikatowych; ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, budynek został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, dopuszczony do użytkowania. 15. Warunki dotyczące postępowania odszkodowawczego: 1) Wykonawca przy podpisaniu umowy zobowiązany jest do podania Zamawiającemu danych kontaktowych osoby/osób zajmującej się realizacją umowy w tym postępowaniami odszkodowawczymi; 2) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco wysyłać Zamawiającemu pisemne powiadomienia o wszystkich przyznanych i wypłaconych odszkodowaniach. 16. W sprawach nieuregulowanych w nn. SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku postanowień rozbieżnych między SIWZ a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia SIWZ. 17. W celu przygotowania oferty ubezpieczenia Zamawiający podaje przebieg ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 : 1) 2009 rok - wypłacono 13.550,00 zł (polisa OG), 2) 2010 rok - wypłacono 892,69 zł (polisa OC), 3) 2011 rok - wypłacono 9.652,06 zł (polisa OG), 4) 2011 rok - wypłacono 1.665,43 zł (polisa OC), 5) 2011 rok - rezerwa 10.000 zł (polisa OC), 6) 2012 rok - wypłacono 16.357,16 (polisa OG), 7) 2012 rok - wypłacono 2.673,45 (polisa Sprzęt Elektroniczny). 18. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 19. Zamawiający informuje, iż jest to zamówienie publiczne udzielone w częściach. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 23. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191496,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 103455,00
·         Oferta z najniższą ceną: 103455,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103455,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2013 15:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski