Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ochrony osób i mienia podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii.

Gdynia, dnia 13 czerwca 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2012r. pod numerem: 200006 - 2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109743 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas otwartych fakultatywnych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, które w przypadku ich organizacji odbędą się na terenie Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. 3. Zgodnie z zawartą przez Zamawiającego umową z Euro 2012 Polska Sp. z o.o. na świadczenie usługi w zakresie organizacji publicznych sesji treningowych podczas UEFA EURO 2012, sesje treningowe objęte niniejszym zamówieniem odbędą się w przypadku wyrażenia chęci ich organizacji przez federację piłkarską. O ich organizacji Zamawiający powiadomiony zostanie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danej sesji treningowej. Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie sesji treningowej. 4. Zamawiający w okresie od 06 czerwca 2012 roku do 02 lipca 2012 roku przewiduje możliwość organizacji dwóch sesji treningowych. 5. Zamawiający informuje, iż ilość sesji treningowych podana w SIWZ, jest ilością przewidywaną przez Zamawiającego, przyjętą dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. 6. W razie nieprzeprowadzenia sesji treningowej/sesji treningowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Nie odbycie się sesji treningowej/sesji treningowych nie wymaga aneksu do umowy. 7. W rozumieniu art. 3 pkt. 3 lit a) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z poźn. zm.), sesja treningowa jest imprezą masową mającą na celu popularyzację kultury fizycznej o charakterze cyklicznym. 8. Wstęp na sesję treningową jest nieodpłatny. Zamawiający wyda nieodpłatne do 15.000 bezimiennych zaproszeń/biletów uprawniających do wejścia na każdą sesję treningową. 9. Wykonawca zobowiązany jest w dniu każdej sesji treningowej świadczyć usługi objęte niniejszym zamówieniem przez łącznie 7 godzin, zastrzeżeniem postanowień ust. 11 pkt. 3 lit. b). 10. W razie zaistnienia potrzeb Zamawiającego do wydłużenia godzin ochrony wszystkich służb, o których mowa w ust. 11 pkt. 3 lit. a), Wykonawca zobowiązuje się do ich świadczenia w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie. 11. W ramach usługi objętej zamówieniem w odniesieniu do każdej sesji treningowej Wykonawca zobowiązany jest szczególności zapewnić: 1) usługę ochrony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym w miejscu odbywania się samej sesji treningowej jak i na terenach bezpośrednio związanych z organizacją sesji treningowej, 2) obsadę składającą się z umundurowanych zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2005 Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) członków służb wyposażonych w środki łączności, 3) odpowiednią liczebność członków ochrony służb, w tym o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: a) 158 (sto pięćdziesiąt osiem) osoby ochrony służby informacyjnej i porządkowej w tym 32 osoby służby porządkowej legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 i 27 ustawy o ochronie osób i mienia, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, b) 20 (dwadzieścia) osób ochrony służby parkingowej i technicznej, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa - w dniu sesji treningowej Wykonawca zapewnia obsadę 20 osób ochrony służby parkingowej i technicznej przez cały dzień, 4) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym przez służby porządkowe, 5) czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników sesji treningowych przez służby informacyjne, 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczestników sesji treningowej regulaminu sesji treningowej i regulaminu obiektu (terenu) Stadionu Miejskiego w Gdyni, 7) wykonywanie czynności przez służby porządkowe i informacyjne na podstawie i zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 8) posiadanie przez służby porządkowe i informacyjne wymaganego oznakowania i ukończonych szkoleń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania członków tych służb, na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, 9) użycie przez członka służby porządkowej, w razie zakłócenia przez uczestnika sesji treningowej porządku publicznego lub regulaminów, o których mowa w pkt. 6 środków przymusu bezpośredniego na podstawie i zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie osób i mienia. 10) współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym. 12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo Gdynia, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 79950,00
  • Oferta z najniższą ceną: 79950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79950,00
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2012
Data udostępnienia informacji: 13.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2012 15:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski