Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych

11/03/2016    S50    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 

Polska-Gdynia: Usługi ochroniarskie
2016/S 050-083431
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
 
Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.03.2016 roku i zamieszczono w dniu 11.03.2016 roku pod numerem 2016/S 050-083431
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
3. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego, które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9 w Gdyni, terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym i strefą zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni oraz kąpielisk morskich w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11).
4. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności dotyczy:
1) imprezy pod nazwą „Bieg Europejski", który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 7.5.2016;
2) imprezy pod nazwą „Nocny Bieg Świętojański", zwanej dalej „Biegiem Świętojańskim", który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 17.6.2016;
3) imprezy pod nazwą „Bieg Niepodległości", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11.11.2016;
4) imprezy pod nazwą „Bieg Urodzinowy", który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 11.2.2017;
5) imprezy pod nazwą „Festyn Pożegnanie Lata", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 27.8.2016;
6) imprezy pod nazwą „Dzień Dziecka", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 29 maja lub 5 czerwca 2016;
7) imprezy pod nazwą „MTB Gdynia Maraton", który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 15.10.2016 r.
5. Ochrona terenu i obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GCS) wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają).
6. Ochrona terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia położonego przy alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być: od 1.11 do 31.3 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego.
7. Ochrona terenu i namiotu strefy zabaw dla dzieci na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być w sezonie turystycznym: od 20.6.2016 do 31.8.2016 systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie, w godzinach od 18:00 do 10:00 rano dnia następnego.
8. Ochrona terenu i obiektów kąpielisk morskich na plaży w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11) w okresie od 20.6.2016 do 31.8.2016, wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony na każde kąpielisko w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 17:30 do 9:00 dnia następnego.
9. Ochrona terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają).
10. Ochrona terenu i obiektu hali Gdynia Arena położonej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, w sposób ciągły w godzinach od godz. 7:00 do godz. 7:00 dnia następnego z tym, że od 22:00 do 7:00 usługa ma być świadczona w trybie patrolowo-obchodowym z częstotliwością obchodu co najmniej raz na godzinę i z potwierdzeniem obchodu w co najmniej 4 (czterech) punktach urządzeń potwierdzających obchód. Zamawiający wymaga, aby obchody były wykonywane pojedynczo przez pracowników ochrony w taki sposób, aby jeden z pracowników w tym czasie czuwał przy systemie monitorującym. Zamawiający wymaga aby osoby ochrony były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).
11. Ochrona terenu i obiektu stadionu GCS położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający wymaga aby jedna z tych osób ochrony była wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).
12. Ochrona terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli.
13. Ochrona terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego.
14. Ochrona terenu kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni wykonywana ma być w postaci: zamknięcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22.00 oraz otwarcia 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6.00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie.
15. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1) w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej (za wyjątkiem stadionu GCS):
a) obsadę składającą się z umundurowanych ((zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.)) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu (będących własnością Zamawiającego);
c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GCS od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GCS;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GCS oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hali gier, hali LA;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika pomieszczenia biurowego oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy;
n) prowadzenie dziennika służby;
o) patrolowanie terenu i obiektów, minimum 1 obchód na 2 godziny;
p) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego;
2) w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego) oraz patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 2 godziny;
c) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 6:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
f) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
g) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
h) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
j) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram;
k) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, obsługę szlabanu wjazdowo/wyjazdowego do przystani jachtowej, obsługa systemu kontroli dostępu na pomosty i falochrony - wpuszczanie właścicieli/armatorów na jednostki pływające, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie;
l) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
m) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi;
n) osoba ochrony pełniąca służbę w sobotę, niedzielę i święta w godzinach 8:00-20:00 będzie miała w szczególności obowiązek ewidencjonowania wjazdu samochodów bez pilotów, zachowania drożności dróg pożarowych, obsługi szlabanu wjazdowego, zgłaszania do bosmanów korzystanie ze slipu przez łodzie i skutery, uzupełnianie książki wejść i wyjść jednostek, zgodnie z prowadzonym nasłuchem Radia VHF 12;
o) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego;
p) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca konwój pracownika przystani jachtowej „Marina Gdynia" celem przewiezienia gotówki do banku oraz 10 dodatkowych wezwań na telefon podczas trwania umowy;
q) prowadzenie dziennika służby;
3) w odniesieniu do strefy zabaw dla dzieci tj.: terenu i namiotu wraz z wyposażeniem na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) w czasie służby (tj. między godziną 18:00 wieczorem a 10:00 rano) stałą obecność dyżurującej osoby na terenie o powierzchni 20 m x 20 m, na którym posadowiony będzie namiot;
c) zapewnić ochronę strefy zabaw dla dzieci tj.: namiotu wraz z wyposażeniem (mebli plażowych, sprzętu sportowo rekreacyjnego) oraz terenu wokół namiotu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia omawianego obszaru przed pozostawieniem przez osoby trzecie pojemników szklanych i innych ostrych przedmiotów, mogących zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywających w strefie zabaw;
d) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 6:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do strefy zabaw od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
4) w odniesieniu do terenu i obiektów kąpielisk morskich w Gdyni (Orłowo, Redłowo, Babie Doły):
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia;
c) w czasie służby (t.j. między godziną 17:30 wieczorem a 9:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu;
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kąpielisk od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
f) sprawdzanie poprawności zamknięć namiotów socjalnych na kąpieliskach Gdynia Orłowo i Babie Doły oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
g) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, podniesionym stanem morza itp.;
h) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, niszczenia znaków na kąpielisku od strony wody i lądu, zanieczyszczenia wody;
i) patrolowanie w czasie trwania dyżuru namiotu z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży Gdynia Babie Doły, Orłowo, Redłowo - minimum 1 obchód na 1 godzinę;
j) prowadzenie dziennika służby.
5) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie (biała koszula);
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego;
c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) prowadzenie dziennika służby;
n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę,
o) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego;
6) w odniesieniu do terenu i obiektu hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie, osoby ochrony muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1099 z późn. zm.),
b) prowadzenia portierni z punktem przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń w chronionym obiekcie hali,
c) prowadzenia punktu informacji o wewnętrznych numerach telefonicznych,
d) codziennego kontrolowania i rzetelnego prowadzenia „Książki wejść gości hali Arena Gdynia", tj. pisemnej rejestracji godzin wejścia i wyjścia wszystkich osób niebędących pracownikami Zamawiającego z jednoczesnym sprawdzeniem, czy nie posiadają oni przedmiotów pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa (np. widocznych przedmiotów wnoszonych na teren hali bądź wynoszonych z hali - bez wymaganej kontroli osobistej),
e) wyrywkowej kontroli osób wchodzących na teren obiektu, w celu sprawdzenia, czy nie posiadają przedmiotów niebezpiecznych lub alkoholu,
f) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
g) przeciwdziałania spożywaniu alkoholu oraz palenia papierosów na terenie hali Arena Gdynia oraz ujęcia i usunięcia w porozumieniu z Zamawiającym osób będących pod wpływem alkoholu,
h) zgłaszanie Policji przypadków włamań, kradzieży, innych przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie z nią w zakresie zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub w pościgu,
i) w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu hali lub zdrowiu, bezpieczeństwu pracowników lub osób przebywających na jej terenie w tym pracowników Zamawiającego, kierowanie akcją zabezpieczającą i ratunkowo-gaśniczą do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego),
j) zaopatrzenie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkim osobom, w tym pracownikom wykonującym niniejszą umowę, urządzenia radiotelefonu pracującego w sieci wewnętrznej Zamawiającego i na jego częstotliwości, zapewniającego stałą komunikacją ze służbami Zamawiającego,
k) pisemnego, uprzedniego i na bieżąco informowania Zamawiającego o zmianach personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej na dwa dni przed dokonaną zmianą,
l) w przypadku zorganizowania imprezy/meczu na hali przed podmiot inny niż Zamawiający współdziałania z ochroną organizatorów imprezy/meczu i ustalenia przed terminem tej imprezy /meczu sposób współpracy i skoordynowanego działania z ochroną organizatora imprezy/meczu,
m) prowadzenie stałego nadzoru pomieszczenia CAD i zamontowanych w nim systemów SAP, DSO, SKD, system monitoringu,
n) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie obiektu (będących własnością Zamawiającego). System telewizji przemysłowej (monitoring) obejmuje kamery zainstalowane na zewnątrz jak i wewnątrz budynku w ilości 95 sztuk,
o) Zamawiający przekaże Wykonawcy (pracownikom ochrony) środki dozoru telewizyjnego, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, DSO, oraz system załączania tryskaczy ręcznych,
p) obowiązku weryfikacji sygnalizacji zagrożenia (tj. ognia, dymu itp.) w czasie 60 sekund zgodnie z zatwierdzonym przez Państwową Straż Pożarną „Scenariuszem współdziałania Instalacji przeciwpożarowych" w sytuacji wystąpienia alarmu",
q) natychmiastowego, tj. nie później niż tego samego dnia, informowania Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Zamawiającego o usiłowaniach nie stosowania się przez pracowników Zamawiającego lub podmiotów korzystających z jego usług do zaleceń ochrony, czy też poddania się ich kontroli,
r) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
s) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
t) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
u) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
v) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynku,
w) patrolowanie terenu i obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę w godzinach,
x) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego.
y) nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy opracowania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu do zatwierdzenia następujących dokumentów, każdy w dwóch egzemplarzach: Planu ochrony hali Gdyni Arena, Instrukcji dla ochrony hali Gdynia Arena oraz Regulaminu ochrony obiektu.
7) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GCS przy ulicy Olimpijskiej:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia ) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności: biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni dwie osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.) uprawniająca do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu;
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych będących własnością Zamawiającego zamontowanych na terenie stadionu;
c) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy;
d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść;
i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu;
l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby;
m) prowadzenie dziennika służby;
n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę;
o) w razie potrzeby w trakcie trwania dyżuru, osoba ochrony zobowiązana będzie do oprowadzania po obiekcie, osoby lub grupy osób wizytujące obiekt np. wycieczki szkolne;
p) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w trakcie każdego dyżuru co najmniej jedną osobę ochrony znającą język angielski w stopniu komunikatywnym;
q) zapobieżeniu wejścia nieuprawionym osobom trzecim na teren obiektu i niezwłoczne poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
8) w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego;
c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
d) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
e) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść;
f) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej;
g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.;
h) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg;
i) prowadzenie dziennika służby;
j) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę;
9) w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie;
b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego);
c) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych;
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego;
f) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka;
g) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść;
h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram;
i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp. lub o wypadku lub zauważonej chorobie koni(a),
j) prowadzenie dziennika służby;
k) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę,
10) w odniesieniu do terenu kompleksu sportowego położonego przy ul. Radosnej w Gdyni:
a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie,
b) zamykanie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 22:00 oraz otwieranie 2 bram wejściowych na teren boiska o sztucznej nawierzchni o godzinie 6:00, w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie,
c) oznakowanie terenu boiska minimum 2 tablicami informacyjnymi z podaniem informacji: kto ochrania obiekt oraz numerem telefonu do patrolu interwencyjnego w przypadku zakłócania ciszy nocnej na terenie kompleksu sportowego,
d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kompleksu przy ul. Radosnej od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu;
e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego.
16. Każdy patrol, o którym mowa w ust. 15 pkt. 1 lit e), pkt. 2 lit e) i f), pkt. 3 lit d) i e), pkt. 4 lit c) i d), pkt. 5 lit e), pkt. 6 lit. s), pkt. 7 lit. e), pkt. 8 lit. c), pkt. 9 lit. d) i pkt. 10 lit. d) składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni.
17. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Świętojańskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 17.6.2016, z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 14.6.2016 do godziny 10:00 dnia 18.6.2016 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 17.6.2016 przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
18. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Europejskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 7.5.2016, z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 5.5.2016 do godziny 10:00 dnia 8.5.2016 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 7.5.2016 przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
19. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Niepodległości Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu 11.11.2016, z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 8.11.2016 do godziny 10:00 dnia 12.11.2016 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 11.11.2016 roku przez 8 (osiem) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
20. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 11.2.2017, z tym, że:
1) w godzinach od 14:00 dnia 8.2.2017 do godziny 10:00 dnia 11.2.2017 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 11.2.2017 przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
21. W ramach usług zabezpieczenia Festynu Pożegnanie Lata na Plaży Gdynia Śródmieście Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 27.8.2016, z tym, że:
1) w dniu imprezy tj. 27.8.2016 przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
22. W ramach usług zabezpieczenia Festynu Dzień Dziecka na Plaży Gdynia Śródmieście Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 29 maja lub 5 czerwca 2016, z tym, że:
1) w dniu imprezy tj. 29 maja lub 5 czerwca 2016 przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
23. W ramach usług zabezpieczenia imprezy MTB Gdynia Maraton 2016 na ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, poruszających się cały czas po trasie imprezy tj. planowany termin 15.10.2016, z tym, że:
1) w godzinach od 6:00 dnia 14.10.2016 do godziny 7:00 dnia 15.10.2016 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby ochrony,
2) w dniu imprezy tj. 15.10.2016 przez 10 (dziesięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę.
24. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę bądź teren biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego w realizacji ww. obowiązków.
25. Pracownicy realizujący usługi ochrony określone przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.) i co najmniej 9 (dziewięciu) pracowników musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt.
26. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
27. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony przy poszczególnych imprezach lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy.
28. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy.
29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprez, o których mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z ich organizacji.
30. O zmianach o których mowa w ust. 26-29 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.
31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
33. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
34. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy.
35. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
36. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochrony imprez masowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 957 475,42 i najwyższa oferta 1 405 118,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto oferty. Waga 90
2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2710.64.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 250-458213 z dnia 26.12.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
NORD Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańska
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 957 475,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.3.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.03.2016
Data udostępnienia informacji: 11.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2016 10:29 Dodanie informacji Maciej Zaborski