Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego

Gdynia, dnia 16.01.2013 r.
 
Gdynia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2013 r. pod numerem: 9449 - 2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 03.01.2013 roku do godziny 12:00 usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego. 2.Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni. 3.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1 w odniesieniu do terenu i obiektów przy ul. Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GOSiR) w systemie 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo. 4. Wykonawca będzie świadczyć usługi w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13A wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia: w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w godzinach od 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano dnia następnego. 5.Wykonawca będzie świadczyć usługi w w odniesieniu do terenu i obiektu położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo. 6. Wykonawca będzie świadczyć usługi w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR położonego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni w systemie: 3 (trzy) osoby ochrony całodobowo. 7. Wykonawca będzie świadczyć usługi w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni w systemie: w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo. 8. Wykonawca będzie świadczyć usługi w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego. 9.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 10.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej 5/9: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (będących własnością Zamawiającego); 3) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GOSiR od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GOSiR; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hotelu, hali gier, hali LA; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika recepcji oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; 14) prowadzenie dziennika służby; 15) patrolowanie terenu i obiektów przy użyciu psa będącego własnością Zamawiającego, minimum 1 obchód na 2 godziny. 11. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13A wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego); 3) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; 6) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 7) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 8) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 10) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; 11) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie; 12) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 13) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; 14) patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 1 godzinę; 15) prowadzenie dziennika służby. 12. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu przy ulicy Kazimierza Górskiego 10: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; 3) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 13. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ul. Olimpijskiej: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności :biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni trzy osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi posiadać licencję ochrony co najmniej pierwszego stopnia, uprawniającą do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; (dwie osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu); 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie stadionu (będących własnością Zamawiającego); 3) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie obiektu. 14. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 3) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 4) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 5) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 6) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 8) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 9) prowadzenie dziennika służby; 10) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 15. W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego); 3) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 4) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 5) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 6) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka; 7) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp.; 10) prowadzenie dziennika służby; 11) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę. 16. Każdy patrol, składać się musi z co najmniej dwóch licencjonowanych pracowników ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni. 16. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 17.Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo Gdynia, Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180775,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 3776,92
  • Oferta z najniższą ceną: 3776,92 / Oferta z najwyższą ceną: 3776,92
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 03 stycznia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2011 roku pod pozycją 310797, usługi uzupełniające w wysokości 35 % zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 180.777,54 PLN, w Euro 44.974,01. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rodzaj zamówienia: CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2013
Data udostępnienia informacji: 16.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2013 14:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski